TAR Uwchradd Gwyddoniaeth 11-16

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes (gweler calendr y cwrs isod). 

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus a rhagorol mewn Cemeg a Gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X6J
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 blwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Nia Ifans
E-bost Cyswllt:
nia.ifans@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Mae gwyddoniaeth yn berthnasol i fywyd bob dydd. Mae’n eich helpu i ddeall y byd o’ch cwmpas. Roeddwn yn ymgymryd ag ymchwil ac ni chefais fy nghyffroi gan yr ymchwil ond cefais fy nghyffroi wrth esbonio’r holl ddeilliannau dysgu i fy nheulu a ffrindiau. Dyna pryd y penderfynais fynd i fyd addysg.

  Imogen Raper-Liney


Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn nodweddion allweddol rydym yn rhoi parch mawr iddynt, yn eu meithrin ac yn eu disgwyl gennych chi os cewch eich derbyn ar ein cwrs.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.
 • Staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd
 • Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs
 • Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru

Mae’r cwrs yn cwmpasu hyfforddiant mewn amrywiaeth eang o dechnegau addysgu â chyfleoedd i roi cynnig ar syniadau yn ysgolion y bartneriaeth. Bydd y cwrs yn paratoi hyfforddeion i addysgu Gwyddoniaeth o fewn yr ystod oed 11-16 mewn amrywiaeth o ysgolion a cholegau (yn cynnwys cyfrwng Cymraeg ar gais). Mae’r cwrs yn darparu hyfforddiant ar eich cyfer i addysgu Gwyddoniaeth h.y. Bioleg, Cemeg a Ffiseg hyd at arholiadau TGAU.

Nodau sylfaenol y rhaglen TAR Gwyddoniaeth yw datblygu sgiliau athrawon Gwyddoniaeth dan hyfforddiant sy’n gallu adfyfyrio ar arfer a gafwyd drwy brofiad addysgu yn yr ysgol; sy’n gallu dadansoddi’r profiad hwnnw yng ngoleuni trafodaeth â mentoriaid ac eraill ac yng ngoleuni’u gwaith darllen; a gwerthuso’u harfer yn effeithiol er mwyn dangos gwelliant graddol o ran safonau eu haddysgu hwythau a'r dysgu gan y disgyblion.

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary   education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â   4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol

Modwl 04a neu 04 Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth ag o leiaf 60% o'i chynnwys yn Wyddoniaeth (sylwer, nid ystyrir Seicoleg). Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtoriaid a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol: cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.