TAR Uwchradd Hanes gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd yn rhaglen hyfforddi gyffrous a heriol dros 36 wythnos a fydd yn eich paratoi ar gyfer proffesiwn fel athro/athrawes (gweler calendr y cwrs isod). 

Nod y cwrs yw’ch paratoi i fod yn athro/athrawes hyderus a rhagorol yn y maes pwnc o'ch dewis mewn ysgolion uwchradd.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5Z
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
david.stacey@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg • Fe wnes i brofiad gwaith mewn cyfrifeg a sylweddolais fy mod yn mwynhau gwaith ymarferol sy’n eich cadw ar flaenau eich traed. Rwy’n mwynhau’r teimlad o addysgu rhywbeth i rhywun a’r foment hwnnw pan maent yn deall rhywbeth sy’n wirioneddol boddhaus. Mae’n wych. Mae popeth sydd wedi digwydd erioed – mewn gwyddoniaeth, economeg, astudiaethau cymdeithasol, anthropoleg, gwleidyddiaeth ac ati – yn cael ei gofnodi gan hanes ac mae’n eich herio’n feddyliol.

  Alicia Tse

 • Roedd arna’i eisiau defnyddio fy ngradd Hanes bob diwrnod a chyfleu fy mwynhad o hanes i eraill. Yn yr ysgol, roeddwn i’n mwynhau hanes – mae’n cyffwrdd popeth, felly mae yna rhywbeth i ysbrydoli pawb.

  Lewis Gallent

 • Roedd arna’i eisiau defnyddio fy ngradd a gweithio mewn maes o ddiddordeb i mi. Mae’r byd sydd ohoni wedi’i gysylltu â hanes a dyna pam rydym ni yma. Mae’n ddiddorol hefyd bod hanes yn ailadrodd ei hun mewn gwahanol ffyrdd ac rydym yn dysgu ganddo o hyd. Mae’r cwrs wedi bod yn wych; cawn ein herio’n gyson ac rwy’n teimlo ein bod wedi symud i fyny bob dydd.

  Kieran Barclay

 • Rwyf wedi bod ag awydd addysgu ers oeddwn yn 15 oed a chefais fy ysbrydoli gan athro. Roedd y gwersi’n gyffrous a byth yn ddiflas – dysgais rhywbeth newydd ym mhob gwers.

  Conor Clement

 • Rwyf wedi gadael y brifysgol ers naw mlynedd yn rheoli elusen a sylweddolais mai nawr oedd yr amser i fynd amdani. Roeddwn yn hoffi edrychiad y cwrs TAR a’r ffordd roedd yn cael ei drefnu. Rwy’n hapus iawn fy mod wedi gwneud y dewis hwn, rwyf wedi setlo ac rwy’n dysgu llawer bob dydd.

  Tom Clark

 • Bues yn rhedeg busnes am 17 blynedd yn cynnal teithiau hanes ac addysgol fel tywysydd i ‘Planet Wales’. Mae gennyf ddiddordeb mewn hanes ac rwy’n darllen llawer er mwynhad. Gyda chymaint o frwdfrydedd, mae’n hawdd ei addysgu.

  Bill O’Keefe

 • Hanes oedd yr unig bwnc roeddwn yn ei fwynhau yn yr ysgol. Roedd fy athro yn ysbrydoledig, cefnogol, gwybodus a hawdd a di-lol. Ef oedd athro gorau’r ysgol ac o’i herwydd ef rwyf nawr yn hyfforddi i addysgu.

  Katie Ray

 • Mae hanes yn wych. Mae rhaglenni dogfen hanesyddol yn wych. O frad y powdwr du i fynd nôl i ddosbarthiadau o oes Fictoria. Rwy’n caru pa mor arswydus oedd hanes – pan aethom i ymweld â dosbarth o oes Fictoria, mae fy ffrind yn llawchwith ac roeddem i gyd yn ei alw’n wrach. Rwyf wedi fy hudo ers hynny.

  Jodie Chilcott


Mae creadigrwydd, arloesi, adfyfyrio beirniadol, trylwyredd academaidd a phroffesiynoldeb yn nodweddion allweddol rydym yn rhoi parch mawr iddynt, yn eu meithrin ac yn eu disgwyl gennych chi os cewch eich derbyn ar ein cwrs.  

Mae’r cwrs TAR Hanes yn ymwneud â dulliau damcaniaethol ac ymarferol o addysgu hanes yn yr ystafell ddosbarth.  Mae hyn yn cynnwys archwilio ystod o strategaethau dysgu ac addysgu priodol drwy Gyfnodau Allweddol 3-5 ar gyfer y sefyllfaoedd amrywiol y dewch ar eu traws yn yr ystafell ddosbarth.  

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o bryd ac ymhle y gallai gweithgareddau penodol fod yn briodol.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.
 • Staff newydd a hirsefydlog o safon uchel ac â phrofiad diweddar a pherthnasol o ddarpariaeth ysgolion uwchradd.
 • Darpariaeth ar gyfer myfyrwyr cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd.
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru.
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn.
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr.
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs.
 • Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru.
 • David Stacey

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau   llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd 

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg  uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04    Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth mewn un o’r meysydd pwnc a gynigir gan y rhaglen neu mewn disgyblaeth gytras iawn. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtoriaid a enwir isod.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.  

Fel arfer mae’n ofynnol cael gradd anrhydedd dda neu radd gydanrhydedd dda mewn Hanes. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried ceisiadau gan rai sydd â gradd mewn pynciau cysylltiedig megis Hanes yr Hen Fyd, Archaeoleg, Cysylltiadau Rhyngwladol neu Wleidyddiaeth ac ati, os ydynt wedi’u cyfuno â chymhwyster Safon Uwch lle cafwyd gradd dda mewn hanes, neu fod modd arddangos profiad a dealltwriaeth hanesyddol sylweddol, perthnasol ac eang; mae angen datgeliad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae’r broses dderbyn yn cynnwys prawf ar sgiliau, cyflwyno episod addysgu byr a chyfweliad.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru).  Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%. Mae’r cwrs TAR Hanes yn cynnwys trosolwg o’r gofynion o ran arholiadau allanol yng Nghymru a Lloegr.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol. Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud y canlynol: cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, trafodaeth grŵp, ymarfer ysgrifennu estynedig, cyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.