Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern gyda SAC

TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern gyda SAC

Ni fu fyth amser pwysicach a chyffrous i addysgu ieithoedd a’n nod yw hyrwyddo ac ymestyn profiadau myfyrwyr fel eu bod yn barod i fod yn ddinasyddion o’n byd sydd wedi’i globaleiddio.

Mae arnom eisiau paratoi ieithyddion brwd a fydd yn annog rhagor o ddisgyblion i ddysgu iaith ac sy’n barod i fodloni’r heriau a amlinellir gan ddogfen strategol Dyfodol Byd-eang Llywodraeth Cymru.

Mae’r llwybr TAR Ieithoedd Tramor Modern yn eich paratoi at addysgu eich prif iaith darged i ddisgyblion 11-18 oed, a lle bo’n berthnasol, eich iaith ategol, i ddisgyblion 11-14 oed.

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn rhyngweithio o ansawdd uchel ad adfyfyrio beirniadol er mwyn datblygu eich arbenigedd mewn addysgu a dysgu.

Bydd ein llwybr uchel ei barch y eich cefnogi wrth ichi ddatblygu lefelau ieithyddol uchel, ymagweddau dychmygus a chreadigol at addysgu mewn ystafell ddosbarth ac fe fydd yn cyfoethogi eich arbenigedd digidol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Modern Foreign Languages - French with QTS (PGCE)
UCAS Code: 2X6B
Ymgeisio drwy UCAS<

Modern Foreign Languages - French with Spanish with QTS (PGCE)
UCAS Code: 2X69
Ymgeisio drwy UCAS

Modern Foreign Languages - German with French with QTS (PGCE)
UCAS Code: 2X6C
Ymgeisio drwy UCAS

Modern Foreign Languages - Spanish with French with QTS (PGCE)
UCAS Code: 2X6F
Ymgeisio drwy UCAS


Diwrnod Agored TAR Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Sut i Wneud Cais Cymorth ariannol Prawf Cyfwerthedd TGAU
E-bost Cyswllt: kelly.gipson@uwtsd.ac.uk
Côd sefydliad: T80
Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £9,000
Ddim yn berthnasol

Pam dewis YDDS | Yr Athrofa i astudio ar gyfer eich TAR?

 • Mae’r Athrofa yn un o’r ychydig ddarparwyr addysg athrawon dethol sydd wedi’u hachredu gan CGA
 • Mae’r Athrofa’n defnyddio technoleg ddiweddaraf Sony Vision Exchange i gefnogi dysgu ac addysgu o safon mewn oes ddigidol
 • Cyfradd gyflogaeth ardderchog o 99% ar gyfer Graddedigion TAR (DLHE 2016/17)
 • Cewch astudio ar gampws newydd modern Glannau Abertawe (SA1) gwerth £350m a’r campws hanesyddol yng Nghaerfyrddin. Yn ogystal mae gennym safle bychan yn y Tramshed Tech, Caerdydd
 • Llwybrau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar gael

Map Addysg Cymru

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r TAR yn rhaglen academaidd a phroffesiynol llawn amser, sy’n cynnwys darpariaeth yn y brifysgol am tua 12 wythnos ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Ar draws ein casgliad o raglenni AGA, mae gennym gwricwlwm craidd arloesol wedi’i achredu o’r newydd sy’n cynnwys:

 • Modylau gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Gan ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gydweithredol, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gan amrywiaeth o ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd ac arbennig.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan yng Nghynhadledd Anelu at Ragoriaeth Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa, ysgrifennu blogiau ac elwa o un o’n canolfannau ymchwil. 

Pynciau Modylau

Mae cynnwys y rhaglen  wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd modwl:

 • Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?
 • Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?
 • Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ymchwil)
 • Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith)

Drwy drefnu’r modylau fel hyn byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl a chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn.

Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd.

Caiff pob modwl ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu.

Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

Llwybr Cyfrwng Cymraeg

Mae’r llwybr TAR Uwchradd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein graddedigion o’r llwybr TAR Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn llwyddiannus wrth ddiogelu rolau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Asesiad

Mae’r rhaglen yn cynnig 60 credyd ar lefel Meistr a 60 credyd ar lefel Graddedig. Dyfernir y rhain wrth gwblhau asesiadau modwl yn llwyddiannus, sy’n cynnwys:

 • Astudiaethau achos
 • Portffolios
 • Cyflwyniad fideo
 • Prosiect Ymchwil

Mae pob aseiniad wedi’i gysylltu’n agos ag arfer ac wedi’u dylunio i gynnig cyfle i chi ddatblygu addysgu a dysgu sy’n cael effaith bositif ar blant a phobl ifanc.

Dyfarniad SAC

Dyfernir Statws Athro Cymwysedig (SAC) i’r darpar athrawon hynny sydd wedi bodloni’r safonau darpar athro proffesiynol ar gyfer SAC.

Asesir yr agwedd hon ar y rhaglen drwy bortffolio o dystiolaeth a dialog proffesiynol gyda mentor a thiwtor arbenigol.

Mae gan y Cyngor Gweithlu Addysg (corff statudol athrawon Cymru) wefan defnyddiol iawn:

Dolenni Diddorol

Athrofa Partneriaeth Dysgu Proffesiynol

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Gradd Israddedig

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) mewn maes sy’n gysylltiedig â’r dewis bwnc uwchradd.

Cymwysterau TGAU

Gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg.

Hefyd, bydd ar fyfyrwyr sy’n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg angen TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) gradd B neu uwch.

Mae gweithdai a phrofion cywerthedd ar gael i’r rheiny sydd â Gradd C TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg a Chymraeg.

Cymwysterau Lefel A/Galwedigaethol Lefel 3

Os nad oes gan ymgeiswyr radd israddedig mewn pwnc cwricwlwm, rhaid iddynt brofi eu bod wedi astudio’n llwyddiannus ar lefelau uwch.

Profiad Gwaith

Dylech fod yn ymwybodol o realiti bod yn athro ac o fywyd yn yr ystafell ddosbarth ac felly rydym yn gofyn am brofiad diweddar a pherthnasol o leoliad addysg uwchradd. Gall hyn fod trwy swydd neu drwy wirfoddoli mewn ysgol a ddylai fod am gyfnod o ddwy wythnos ar y lleiaf.

Bydd magu hyder mewn ystafell ddosbarth ysgol yn helpu i gryfhau eich cais ac yn sail feirniadol well ar gyfer eich datganiad personol. Hefyd, fe fydd yn eich paratoi at ein proses dethol ac yn rhoi peth profiad i chi y gallwch ei ddefnyddio yn eich cyfweliad.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth a dylech sicrhau eu bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa weinyddol y TAR Uwchradd: 01792 482111 yn  TeacherEd@uwtsd.ac.uk

Am beth ydym ni’n chwilio?

 • Safbwynt positif o addysg fel ffordd i drawsnewid bywydau
 • Cymhelliant i fod yn athro rhagorol
 • Awydd empathig i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc
 • Agweddau positif at gyfiawnder, cynhwysiant ac ecwiti cymdeithasol
 • Gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm
 • Egni, brwdfrydedd a hyblygrwydd
 • Gwydnwch a dibynadwyedd
 • Agweddau ac ymddygiad proffesiynol
 • Parodrwydd i ddysgu gydol eich oes

Sut ydym ni’n dewis ein darpar athrawon?

 • Ansawdd y datganiad personol
 • Tystiolaeth o arbenigedd pwnc
 • Profiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad addysgol
 • Ansawdd y cyfweliad unigol
 • Perfformiad mewn profion dethol – e.e. llythrennedd, rhifedd a chymeriad.
Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan Yr Athrofa gyfraddau cyflogaeth graddedigion rhagorol gyda 99% o raddedigion yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.

Mae gan adrannau llawer o ysgolion a cholegau, yn lleol a chenedlaethol, nifer o’n hathrawon ac mae llawer wedi mynd ymlaen i lunio gyrfaoedd addysgu llwyddiannus ar lefel strategol, proffesiynol a rheoli yma yng Nghymru a thramor.

Fel arfer mae ein graddedigion TAR yn cadw mewn cysylltiad agos â’r Athrofa wrth iddynt lunio eu gyrfaoedd ym myd addysg ac yn aml, maent yn mynd ymlaen i fod yn fentoriaid pwnc ar y rhaglen.  Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cryf, cynaliadwy o athrawon, sy’n ffynhonnell gyfoethog o ddatblygu proffesiynol parhaus.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â chost eu hyfforddiant yn y brifysgol. Mae’r rhain fel a ganlyn:

Costau gorfodol:

 • Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 •  Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr.
 • Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).
 • Myfyrwyr Celf – teithiau i orielau Lundain ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Llyfr braslunio â rhwymyn sbiral A3, portffolio A1

Costau Angenrheidiol:

 • Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi pwnc a drefnir gan y Tiwtor Pwnc
 • Adnoddau addysgu, er enghraifft, gwerslyfrau Safon Uwch/TGAU
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’

Dewisol:

 • Costau argraffu
 • Teithiau astudio dewisol
Cyrsiau Cysylltiedig

Ieithoedd Tramor Modern - Ffrangeg gyda SAC (TAR)
Cod UCAS: 2X6B
Ymgeisio drwy UCAS

Ieithoedd Tramor Modern - Ffrangeg gyda Sbaeneg gyda SAC (TAR)
Cod UCAS: 2X69
Ymgeisio drwy UCAS

Ieithoedd Tramor Modern - Almaeneg gyda Ffrangeg gyda SAC (TAR)
Cod UCAS: 2X6C
Ymgeisio drwy UCAS

Ieithoedd Tramor Modern - Sbaeneg gyda Ffrangeg gyda SAC (TAR)
Cod UCAS: 2X6F
Ymgeisio drwy UCAS

Dyfyniadau Myfyrwyr

Caroline Mort
"Penderfynais rannu fy mhrofiadau o dramor ac ieithoedd ac i annog mwy o bobl i ddysgu iaith. Digwyddodd pethau yn fy mywyd oherwydd fy mod yn siarad gwahanol ieithoedd ac fe helpodd fy ngyrfa oherwydd fy mod yn gallu negodi a meithrin parch, a theimlo’n hyderus, a’m rhoddodd mewn sefyllfa cryfach."


Guillermo Hidalgo
"Roeddwn yn fargyfreithiwr o Farcelona lle agorodd ieithoedd lawer o ddrysau. Penderfynais bod arna’i eisiau hyfforddi i addysgu yng Nghymru i roi rhywbeth yn ôl ac rwy’n mwynhau gallu rhannu fy ngwybodaeth."


Rob John
"Addysgais TEFL yn Sbaen a Gwlad Pwyl ac roedd arna’i eisiau symud nôl i’r DU a wnaeth i mi edrych ar hyfforddi i addysgu. Rwy’n hoffi ieithoedd oherwydd bod gen i ddiddordeb yn niwylliant gwahanol wledydd. Mae’r byd yn fach ac mae ieithoedd yn ei wneud yn hygyrch. Mae’r cwrs yn ardderchog, trylwyr gyda thiwtor gwych."


Johanne Defay
"Rwy’n Ffrangeg a bues yn gynorthwyydd iaith Ffrangeg i fyfyrwyr Cymraeg oedd yn paratoi at eu arholiadau Lefel A. Roeddwn i eisiau addysgu Ffrangeg i fyfyrwyr Saesneg a chwblheais TEFL a’m cyflwynodd i addysgu. Rwyf eisiau addysgu ynganiad a bod yn fodel da i annog myfyrwyr i ddysgu iaith. Mae’n eich gwneud yn fwy meddwl-agored ac yn fwy parchus at eraill ac mae’n dod â phobl at ei gilydd. Buaswn yn argymell y cwrs ac rwyf wedi dysgu llawer yn barod gan fentor gwych. Mae awyrgylch gwych yma."


Alicia Bodman
"Cefais brofiad drwy waith gwirfoddol yn y gorffennol mewn colegau ac ysgolion a chlwb ar ôl ysgol cynradd. Hoffwn addysgu Ffrangeg ar lefel Uwchradd gan mai dyna’r cam mwyaf at ddysgu iaith. Rwy’n caru’r syniad o addysgu – nid dim ond swydd ydyw, mae’n ffordd o fyw. Ym mhopeth rwy’n ei wneud rwy’n dod o hyd i wers a meddwl ‘Gallwn ddefnyddio hynny yn y dosbarth’. Mae ieithoedd yn ymgorffori popeth, nid dim ond geiriau gwag rydych yn eu defnyddio – mae’n wledydd, diwylliant, ac yn edrych ar bopeth o draddodiadau i gredoau. Rydym yn byw mewn byd aml-ddiwylliant lle dylai pawb wneud ymdrech u ddysgu iaith arall."


Angharad Thomas
"Rwy’n athrawes Gymraeg iaith gyntaf sy’n dymuno addysgu ieithoedd tramor modern drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o blant yn straffaglu gyda’r Gymraeg yn yr ysgol a gall ieithoedd eraill helpu gyda hynny a meithrin hyder llythrennedd."


Sian Phillips
"Astudiais Ffrangeg yn y Brifysgol ac yna es i fyw ym Mharis fel au pair yn gweithio gydag efeilliaid a gwneud gofal plant yn Ffrangeg. Roeddwn i’n gwybod bod arna’i eisiau mynd i addysgu, felly galluogodd byw yn Ffrainc i mi wella fy Ffrangeg a dysgu am y diwylliant a’r ffordd o fyw. Yna, deuais yn ‘assisstante’ Saesneg i blant Ffrangeg eu hiaith. Rwy’n caru bod yn y dosbarth a rhannu fy mrwdfrydedd am ieithoedd. Mae meddu ar iaith arall yn eich gwneud yn llawer mwy cyflogadwy ac maen bwysig ym myd busnes. Rwy’n wirioneddol caru’r cwrs hyd yma, mae’n hwyl ac mae’r grŵp yn hyfryd. Mae dysgu am brofiadau fy nghyfoedion ac am beth â’u harweiniodd at addysgu wedi bod yn wych."


Sian Brooks (athrawes)
"Mae ieithoedd yn eich cymryd allan o’r lleol ac i’r byd-eang. Mae astudio ieithoedd yn agor y byd o’ch cwmpas ac yn addysgu sgiliau trosglwyddadwy, hyder a chyfathrebu i chi. Golyga ‘Brexit’ bod mwy fyth o angen i ddysgu ieithoedd eraill; pan rydych yn gwneud bargeinion byd-eang, mae angen sgiliau iaith arnoch i wneud y bargeinion. Rwy’n gyffrous iawn am y darpar athrawon talentog sydd gennym ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld nhw’n mynd i ysgolion a chodi uchelgais, annog pobl ifanc i wneud TGAU a Safon Uwch ieithoedd a rhannu eu cariad atynt.

Mae gan ddarpar athrawon heddiw sgiliau technegol cryf y gellir eu defnyddio i ddatblygu gallu digidol disgyblion trwy’r Fframwaith Gallu Digidol (DCF). Mae llawer yn defnyddio gemeiddio sy’n cofnodi deilliannau dysgu ac yn cynhyrchu addysgeg cryf i ddefnyddio data’n effeithiol yn sail i gynllunio a hwyluso’r addysgu."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Disgrifiad y Rhaglen

Strwythur y Rhaglen

Cyflwynir y rhaglen dros 36 wythnos gan staff Partneriaeth Dysgu Broffesiynol yr Athrofa. Mae cyflwyno’r rhaglen yn y ffordd hon yn dod ag arbenigedd ymarferol o’r sector ysgol at ei gilydd ag ymchwil ac arbenigedd addysg uwch.

Yn gyffredinol, mae’r rhaglen yn cynnwys darpariaeth 12 wythnos yn y brifysgol ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cwricwlwm craidd a ddarperir ar draws ein casgliad o raglenni HGA. Mae hyn yn cynnwys:

 • Modylau Gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Darpariaeth prifysgol

Mae’r ddarpariaeth prifysgol ôl-radd yn cael ei gynnal yn ein campws newydd o’r radd flaenaf ar ardal marina Abertawe. Gyda’r dechnoleg addysgu ddiweddaraf a mannau eang i fyfyrwyr astudio ynddynt, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau creadigol ac arloesol a fydd yn eich paratoi at y cwricwlwm newydd.

Mae eich amser yn y brifysgol yn ffocysu ar ddysgu addysgeg o ansawdd uchel sy’n cael effaith bositif yn yr ystafell ddosbarth. Gan weithio gydag addysgwyr athrawon sy’n arbenigwyr yn eu maes nhw o addysg, byddwch yn dysgu sgiliau mewn deall sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu a sut y gallent ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a medrus.   

Mae ein hathroniaeth addysgu yn annog ein darpar athrawon i gymryd rhan mewn dadleuon bywiog a meddwl gweithredol sy’n datblygu eich sgiliau meddwl creadigol ac ymgysylltu. Bydd hyn yn eich paratoi at fod yn athro sy’n seilio’ch arfer ar ymchwil ac yn ymchwilio’n weithredol, ac yn barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Strwythur y Rhaglen – profiad yn yr ysgol

Bydd eich Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) yn digwydd dros gyfnod o 24 wythnos mewn ysgol, gyda dau leoliad addysgu o sylwedd. Bydd y rhain mewn rhwydwaith PDPA sy’n cynnwys ysgol a fydd yn arwain a nifer o ysgolion partneriaeth lle bydd mentoriaid profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn eich cefnogi wrth i chi gyflawni SAC.

Mae pob profiad addysgu mewn lleoliadau gwahanol i roi ichi ystod o brofiadau a’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ymagweddau at addysgu a dysgu.

Yn ystod eich profiad ysgol, cewch eich cefnogi i gyfuno theori ac arfer fel y gallwch ddatblygu’r sgiliau adfyfyriol sydd eu hangen i fod yn athro tra llwyddiannus.

Cewch gyflwyniad i addysgu fesul cam i roi amser ichi fagu hyder, datblygu gwybodaeth o’r cwricwlwm a sgiliau trefnu ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud tuag at fod yn gyfrifol am y dosbarth cyfan.

Bydd seminarau a gynhelir mewn ysgolion ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff prifysgol yn rhoi’r cyfle ichi gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaeth gydweithredol. Mae adfyfyrio mewn ffordd a rennir fel hyn yn arf grymus wrth symud eich arfer ymlaen.

Mae ein partneriaeth o rwydweithiau’n cynnig lleoliadau trefol a gwledig yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Llety

Ewch i’r adran llety i ddysgu rhagor.