TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern gyda SAC

Mae’r cwrs TAR mewn Ieithoedd Tramor Modern yn paratoi myfyrwyr i addysgu eu prif iaith darged i ddisgyblion 11-18 oed a, lle bo’n briodol, eu hiaith atodol i ddisgyblion 11-14 oed. Mae’r pwyslais ar ryngweithio, adfyfyrio beirniadol, lefelau ieithyddol uchel, dychymyg a gwaith caled.

Cod UCAS:

 • Ffrangeg: 2X6B
 • Ffrangeg ac Almaeneg: 2X67
 • Ffrangeg gyda Sbaeneg: 2X69
 • Almaeneg gyda Ffrangeg: 2X6C
 • Sbaeneg gyda Ffrangeg: 2X6F

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
Marie-christine.davies@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   • Penderfynais rannu fy mhrofiadau o dramor ac ieithoedd ac i annog mwy o bobl i ddysgu iaith. Digwyddodd pethau yn fy mywyd oherwydd fy mod yn siarad gwahanol ieithoedd ac fe helpodd fy ngyrfa oherwydd fy mod yn gallu negodi a meithrin parch, a theimlo’n hyderus, a’m rhoddodd mewn sefyllfa cryfach.

  Caroline MortIeithoedd Tramor Modern

 • Roeddwn yn fargyfreithiwr o Farcelona lle agorodd ieithoedd lawer o ddrysau. Penderfynais bod arna’i eisiau hyfforddi i addysgu yng Nghymru i roi rhywbeth yn ôl ac rwy’n mwynhau gallu rhannu fy ngwybodaeth.

  Guillermo Hidalgo

 • Addysgais TEFL yn Sbaen a Gwlad Pwyl ac roedd arna’i eisiau symud nôl i’r DU a wnaeth i mi edrych ar hyfforddi i addysgu. Rwy’n hoffi ieithoedd oherwydd bod gen i ddiddordeb yn niwylliant gwahanol wledydd. Mae’r byd yn fach ac mae ieithoedd yn ei wneud yn hygyrch. Mae’r cwrs yn ardderchog, trylwyr gyda thiwtor gwych.

  Rob John

 • Rwy’n Ffrangeg a bues yn gynorthwyydd iaith Ffrangeg i fyfyrwyr Cymraeg oedd yn paratoi at eu arholiadau Lefel A. Roeddwn i eisiau addysgu Ffrangeg i fyfyrwyr Saesneg a chwblheais TEFL a’m cyflwynodd i addysgu. Rwyf eisiau addysgu ynganiad a bod yn fodel da i annog myfyrwyr i ddysgu iaith. Mae’n eich gwneud yn fwy meddwl-agored ac yn fwy parchus at eraill ac mae’n dod â phobl at ei gilydd. Buaswn yn argymell y cwrs ac rwyf wedi dysgu llawer yn barod gan fentor gwych. Mae awyrgylch gwych yma.

  Johanne Defay

 • Cefais brofiad drwy waith gwirfoddol yn y gorffennol mewn colegau ac ysgolion a chlwb ar ôl ysgol cynradd. Hoffwn addysgu Ffrangeg ar lefel Uwchradd gan mai dyna’r cam mwyaf at ddysgu iaith. Rwy’n caru’r syniad o addysgu – nid dim ond swydd ydyw, mae’n ffordd o fyw. Ym mhopeth rwy’n ei wneud rwy’n dod o hyd i wers a meddwl ‘Gallwn ddefnyddio hynny yn y dosbarth’. Mae ieithoedd yn ymgorffori popeth, nid dim ond geiriau gwag rydych yn eu defnyddio – mae’n wledydd, diwylliant, ac yn edrych ar bopeth o draddodiadau i gredoau. Rydym yn byw mewn byd aml-ddiwylliant lle dylai pawb wneud ymdrech u ddysgu iaith arall.

  Alicia Bodman

 • Rwy’n athrawes Gymraeg iaith gyntaf sy’n dymuno addysgu ieithoedd tramor modern drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae llawer o blant yn straffaglu gyda’r Gymraeg yn yr ysgol a gall ieithoedd eraill helpu gyda hynny a meithrin hyder llythrennedd.

  Angharad Thomas

 • Astudiais Ffrangeg yn y Brifysgol ac yna es i fyw ym Mharis fel au pair yn gweithio gydag efeilliaid a gwneud gofal plant yn Ffrangeg. Roeddwn i’n gwybod bod arna’i eisiau mynd i addysgu, felly galluogodd byw yn Ffrainc i mi wella fy Ffrangeg a dysgu am y diwylliant a’r ffordd o fyw. Yna, deuais yn ‘assisstante’ Saesneg i blant Ffrangeg eu hiaith. Rwy’n caru bod yn y dosbarth a rhannu fy mrwdfrydedd am ieithoedd. Mae meddu ar iaith arall yn eich gwneud yn llawer mwy cyflogadwy ac maen bwysig ym myd busnes. Rwy’n wirioneddol caru’r cwrs hyd yma, mae’n hwyl ac mae’r grŵp yn hyfryd. Mae dysgu am brofiadau fy nghyfoedion ac am beth â’u harweiniodd at addysgu wedi bod yn wych.

  Sian Phillips

 • Mae ieithoedd yn eich cymryd allan o’r lleol ac i’r byd-eang. Mae astudio ieithoedd yn agor y byd o’ch cwmpas ac yn addysgu sgiliau trosglwyddadwy, hyder a chyfathrebu i chi. Golyga ‘Brexit’ bod mwy fyth o angen i ddysgu ieithoedd eraill; pan rydych yn gwneud bargeinion byd-eang, mae angen sgiliau iaith arnoch i wneud y bargeinion. Rwy’n gyffrous iawn am y darpar athrawon talentog sydd gennym ac rwy’n edrych ymlaen at eu gweld nhw’n mynd i ysgolion a chodi uchelgais, annog pobl ifanc i wneud TGAU a Safon Uwch ieithoedd a rhannu eu cariad atynt. Mae gan ddarpar athrawon heddiw sgiliau technegol cryf y gellir eu defnyddio i ddatblygu gallu digidol disgyblion trwy’r Fframwaith Gallu Digidol (DCF). Mae llawer yn defnyddio gemeiddio sy’n cofnodi deilliannau dysgu ac yn cynhyrchu addysgeg cryf i ddefnyddio data’n effeithiol yn sail i gynllunio a hwyluso’r addysgu.

  Sian Brooksathrawes


 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.
 • Cwrs cynefino ar gyfer gwladolion tramor
 • Sesiynau gwella ieithoedd
 • Teithiau maes
 • Cymhellion ariannol (grant hyfforddi)
 • Lleoliadau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg
 • Rydym mewn lleoliad daearyddol da i wasanaethu de Cymru i gyd
 • Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru
 • Ysgolion partneriaeth cyfrwng Cymraeg a Saesneg hirsefydlog ynghyd â mentoriaid ysgol/coleg profiadol iawn
 • Adnoddau pwnc a TGCh ardderchog ar gael i fyfyrwyr
 • Cyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus wedi’r cwrs
 • Ni sydd â’r gyfradd cyflogaeth orau ar draws Cymru

Marie-Christine Davies

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary   education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04 Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu  

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Gradd yn y brif iaith sydd i’w haddysgu ynghyd â, lle bo’n briodol, gymhwyster Safon Uwch neu'r cyfwerth yn yr iaith arall. Dylai fod gan siaradwyr brodorol radd brifysgol, fel arfer yn y Saesneg. Mae’r broses dderbyn yn cynnwys cyfweliad gyda chyflwyniad a thasgau ysgrifenedig yn yr iaith darged / ieithoedd targed.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg. 

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Os cynigir cyfweliad ichi, byddai’n fanteisiol petaech wedi cael peth profiad gwaith mewn ysgol uwchradd fel modd o ddechrau sylweddoli beth mae’n ei olygu i fod yn athro yn yr ystafell ddosbarth ac er mwyn deall y gofynion y byddech yn eu hwynebu yn eich dewis yrfa.

Mae gan y rhaglen TAR Uwchradd gysylltiad hirsefydlog â rhaglen CANTEACH sy’n cefnogi ac yn hwyluso ceisiadau gan raddedigion o Ganada i’r rhaglen TAR Uwchradd.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%. Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  

Mae’n bosibl hefyd y gofynnir ichi wneud cyflwyniad yn gysylltiedig â’ch maes pwnc, ymarfer ysgrifennu estynedig, tasgau ysgrifenedig yn eich iaith darged/ieithoedd targed a chyfweliad ffurfiol gyda thiwtor pwnc a mentor ysgol.

Bydd angen ichi ddangos diddordeb angerddol a brwdfrydedd am eich pwnc.