Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  TAR Uwchradd Mathemateg gyda SAC

TAR Uwchradd Mathemateg gyda SAC

Gydag aliniad cryf â’r cwricwlwm newydd yng Nghymru, bydd y rhaglen TAR Mathemateg yn rhoi ichi’r ystod o sgiliau a gwybodaeth addysgu sydd arnoch eu hangen i gymhwyso fel athro mathemateg effeithiol.

Bydd yr wybodaeth hon, ynghyd â’ch brwdfrydedd chi am y pwnc, yn rhoi ichi’r cyfle i ddod â Mathemateg yn fyw i’ch holl ddisgyblion.  Mae ein TAR yn heriol, ond yn eich cymell a’ch grymuso, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol gydag ymholiad a damcaniaeth academaidd.

Mae gan ein tiwtoriaid uchel eu parch wybodaeth helaeth o, ac yn ymchwilwyr gweithredol ym, meysydd Mathemateg, Rhifedd a Datrys Problemau, ac mae ein sesiynau cwricwlwm yn y brifysgol yn cynnwys trafodaethau ar ymchwil academaidd presennol.

Byddwch yn elwa o’r rhan rydym yn ei chwarae yn natblygiad y Maes Dysgu a Phrofiad: Mathemateg a Rhifedd newydd ac o’n cynrychiolaeth ar y bwrdd Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg.

Cewch hefyd y cyfle i gymryd rhan mewn cynadleddau cenedlaethol fel Cymdeithas Ymchwil i Fathemateg Prydain.

Byddwch yn astudio gwahanol agweddau ar addysgeg ar gyfer addysgu ar draws yr ystod oedran uwchradd gan gynnwys y grwpiau arholi ar gyfer TGAU a Lefel A.

Trwy gydol y llwybr, cewch gyfle i weithio gyda myfyrwyr eraill mewn amgylchedd dysgu colegol a chefnogol trwy gyfnewid gwahanol syniadau a thrafod gwahanol ymagweddau at ddysgu.   

Fel rhan o’r Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, mae gennych gyfrifoldeb penodol am ddatblygu rhifedd ar draws y cwricwlwm uwchradd, ac fe fydd cyfleoedd i archwilio i ystod o ymagweddau traws-gwricwlaidd.

Mae ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o fathemategwyr yn un o nodau hanfodol ein llwybr Mathemateg a byddwch yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr Mathemateg gyda disgyblion Blwyddyn 9 a 10 lleol ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.

Mae’r sesiynau hyn yn rhoi cyfle i chi gael profiad ychwanegol, sy’n gallu cefnogi eich datganiadau personol wrth wneud cais am swydd gyntaf.

Mae llawer o’n myfyrwyr hefyd yn parhau i fod yn weithredol ym maes ymchwil ac yn ymgymryd ag astudiaethau Meistr a Doethur ar ôl y TAR.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

TAR Uwchradd Mathemateg gyda SAC
UCAS Code: 2X65
Ymgeisio drwy UCAS


Diwrnod Agored TAR Gofyn Am Fwy o Wybodaeth Sut i Wneud Cais Cymorth ariannol Prawf Cyfwerthedd TGAU
Enw'r cyswllt:: Jessica Roberts

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: £9,000
Ddim yn berthnasol

Pam dewis YDDS | Yr Athrofa i astudio ar gyfer eich TAR?

 • Mae’r Athrofa yn un o’r ychydig ddarparwyr addysg athrawon dethol sydd wedi’u hachredu gan CGA
 • Mae’r Athrofa’n defnyddio technoleg ddiweddaraf Sony Vision Exchange i gefnogi dysgu ac addysgu o safon mewn oes ddigidol
 • Cyfradd gyflogaeth ardderchog o 99% ar gyfer Graddedigion TAR (DLHE 2016/17)
 • Cewch astudio ar gampws newydd modern Glannau Abertawe (SA1) gwerth £350m a’r campws hanesyddol yng Nghaerfyrddin. Yn ogystal mae gennym safle bychan yn y Tramshed Tech, Caerdydd
 • Llwybrau Cymraeg, Saesneg a dwyieithog ar gael

Map Addysg Cymru

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r TAR yn rhaglen academaidd a phroffesiynol llawn amser, sy’n cynnwys darpariaeth yn y brifysgol am tua 12 wythnos ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Ar draws ein casgliad o raglenni AGA, mae gennym gwricwlwm craidd arloesol wedi’i achredu o’r newydd sy’n cynnwys:

 • Modylau gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Gan ein bod yn gweithio mewn partneriaeth gydweithredol, rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gan amrywiaeth o ysgolion, gan gynnwys ysgolion cynradd ac arbennig.

Rydym hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan yng Nghynhadledd Anelu at Ragoriaeth Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa, ysgrifennu blogiau ac elwa o un o’n canolfannau ymchwil.

Pynciau Modylau

Mae cynnwys y rhaglen  wedi’i grwpio o dan bedwar pennawd modwl:

 • Y Dysgwr – pwy ydw i’n ei addysgu?
 • Dysgwyr, ysgolion a chymunedau – lle ydw i’n addysgu?
 • Ymchwilio i’r dysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ymchwil)
 • Arwain yr Addysgu – beth, pam a sut ydw i’n addysgu? (ffocws ar ddisgyblaeth pwnc ar waith)

Drwy drefnu’r modylau fel hyn byddwch yn gallu ffocysu ar y disgybl a chymryd ystyriaeth lawn o’r cyd-destun ehangach sy’n effeithio ar addysg.

Hefyd, byddwch yn gallu sicrhau bod eich arfer yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei seilio ar sylfaen ymchwil gadarn.

Golyga hyn y bydd ein rhaglen yn eich herio’n ymarferol ac yn ddeallusol ar yr un pryd.

Caiff pob modwl ei asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, posteri a chyflwyniadau. Dylunnir yr aseiniadau i’ch galluogi i adfyfyrio ar eich arfer eich hun a pherthnasu’ch profiadau i’r ddamcaniaeth rydych wedi’i dysgu.

Caiff eich profiad addysgu proffesiynol ei asesu yn erbyn meini prawf y Safonau Addysgu Cymwysedig drwy arsylwadau gan eich tiwtoriaid a’ch mentoriaid a chyflwyno portffolio o waith sy’n brawf o’ch medrau yn erbyn y safonau hyn.

Llwybr Cyfrwng Cymraeg

Mae’r llwybr TAR Uwchradd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein graddedigion o’r llwybr TAR Uwchradd cyfrwng Cymraeg yn llwyddiannus wrth ddiogelu rolau mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.

Asesiad

Mae’r rhaglen yn cynnig 60 credyd ar lefel Meistr a 60 credyd ar lefel Graddedig. Dyfernir y rhain wrth gwblhau asesiadau modwl yn llwyddiannus, sy’n cynnwys:

 • Astudiaethau achos
 • Portffolios
 • Cyflwyniad fideo
 • Prosiect Ymchwil

Mae pob aseiniad wedi’i gysylltu’n agos ag arfer ac wedi’u dylunio i gynnig cyfle i chi ddatblygu addysgu a dysgu sy’n cael effaith bositif ar blant a phobl ifanc.

Dyfarniad SAC

Dyfernir Statws Athro Cymwysedig (SAC) i’r darpar athrawon hynny sydd wedi bodloni’r safonau darpar athro proffesiynol ar gyfer SAC.

Asesir yr agwedd hon ar y rhaglen drwy bortffolio o dystiolaeth a dialog proffesiynol gyda mentor a thiwtor arbenigol.

Mae gan y Cyngor Gweithlu Addysg (corff statudol athrawon Cymru) wefan defnyddiol iawn.

Dolenni Diddorol

Athrofa Partneriaeth Dysgu Proffesiynol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Gradd Israddedig

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dda (o leiaf 2:2) mewn maes sy’n gysylltiedig â’r dewis bwnc uwchradd.

Cymwysterau TGAU

Gradd B neu uwch mewn TGAU Saesneg Iaith a TGAU Mathemateg.
Hefyd, bydd ar fyfyrwyr sy’n astudio i addysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg angen TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) gradd B neu uwch.
Mae gweithdai a phrofion cywerthedd ar gael i’r rheiny sydd â Gradd C TGAU Saesneg Iaith, Mathemateg a Chymraeg.

Cymwysterau Lefel A/Galwedigaethol Lefel 3

Os nad oes gan ymgeiswyr radd israddedig mewn pwnc cwricwlwm, rhaid iddynt brofi eu bod wedi astudio’n llwyddiannus ar lefelau uwch.

Profiad Gwaith

Dylech fod yn ymwybodol o realiti bod yn athro ac o fywyd yn yr ystafell ddosbarth ac felly rydym yn gofyn am brofiad diweddar a pherthnasol o leoliad addysg uwchradd. Gall hyn fod trwy swydd neu drwy wirfoddoli mewn ysgol a ddylai fod am gyfnod o ddwy wythnos ar y lleiaf.

Bydd magu hyder mewn ystafell ddosbarth ysgol yn helpu i gryfhau eich cais ac yn sail feirniadol well ar gyfer eich datganiad personol. Hefyd, fe fydd yn eich paratoi at ein proses dethol ac yn rhoi peth profiad i chi y gallwch ei ddefnyddio yn eich cyfweliad.

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Os cewch eich derbyn ar ein rhaglen, bydd rhaid ichi gael gwiriad clirio uwch DBS (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd - CRB, Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl. Mae ffi ynghlwm wrth y gwasanaeth a dylech sicrhau eu bod yn dewis y gwasanaeth ‘diweddaru’.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa weinyddol y TAR Uwchradd: 01792 482111 yn  TeacherEd@uwtsd.ac.uk

Am beth ydym ni’n chwilio?

 • Safbwynt positif o addysg fel ffordd i drawsnewid bywydau
 • Cymhelliant i fod yn athro rhagorol
 • Awydd empathig i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc
 • Agweddau positif at gyfiawnder, cynhwysiant ac ecwiti cymdeithasol
 • Gallu i weithio’n unigol ac fel rhan o dîm
 • Egni, brwdfrydedd a hyblygrwydd
 • Gwydnwch a dibynadwyedd
 • Agweddau ac ymddygiad proffesiynol
 • Parodrwydd i ddysgu gydol eich oes

Sut ydym ni’n dewis ein darpar athrawon?

 • Ansawdd y datganiad personol
 • Tystiolaeth o arbenigedd pwnc
 • Profiad diweddar a pherthnasol mewn lleoliad addysgol
 • Ansawdd y cyfweliad unigol
 • Perfformiad mewn profion dethol – e.e. llythrennedd, rhifedd a chymeriad
Cyfleoedd Gyrfa

Mae gan Yr Athrofa gyfraddau cyflogaeth graddedigion rhagorol gyda 99% o raddedigion yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.

Mae gan adrannau llawer o ysgolion a cholegau, yn lleol a chenedlaethol, nifer o’n hathrawon ac mae llawer wedi mynd ymlaen i lunio gyrfaoedd addysgu llwyddiannus ar lefel strategol, proffesiynol a rheoli yma yng Nghymru a thramor.

Fel arfer mae ein graddedigion TAR yn cadw mewn cysylltiad agos â’r Athrofa wrth iddynt lunio eu gyrfaoedd ym myd addysg ac yn aml, maent yn mynd ymlaen i fod yn fentoriaid pwnc ar y rhaglen.  Mae hyn yn creu rhwydwaith proffesiynol cryf, cynaliadwy o athrawon, sy’n ffynhonnell gyfoethog o ddatblygu proffesiynol parhaus.

Costau Ychwanegol

Costau Ychwanegol

Gall ein myfyrwyr gyrchu ystod amrywiol o offer ac adnoddau, sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn ddigonol i gwblhau eu rhaglen astudio. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd myfyrwyr yn wynebu rhai costau ychwanegol na ellir eu hosgoi yn ogystal â chost eu hyfforddiant yn y brifysgol. Mae’r rhain fel a ganlyn:

Costau gorfodol:

 • Teithio i ysgolion lleoliad ac i’r Brifysgol.
 • Teithio i ddarpariaeth arbenigol oddi ar y safle (gan gynnwys ysgolion a darparwyr hyfforddiant eraill).
 • Teithio i ysgolion ar gyfer ‘Diwrnodau Pontio’ a mentrau eraill ar gyfer y garfan gyfan, yn unol â’r calendr.
 • Y defnydd o liniadur (mae MS Office yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr).
 • Myfyrwyr Celf – teithiau i orielau Lundain ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Llyfr braslunio â rhwymyn sbiral A3, portffolio A1

Costau Angenrheidiol:

 • Teithio i gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi pwnc a drefnir gan y Tiwtor Pwnc
 • Adnoddau addysgu, er enghraifft, gwerslyfrau Safon Uwch/TGAU
 • Teithio i leoliadau ‘Meysydd Dewisol’

Dewisol:

 • Costau argraffu
 • Teithiau astudio dewisol
Dyfyniadau Myfyrwyr

Emyr Lewis
"Mae gennyf gefndir mewn hud a pherfformio mewn syrcas. Mae llawer o fathemateg yn rhan ohono. Mae gan fathemateg ochr ymarferol, sef datrys problemau. Gwahanol ymagweddau at ddatrys problemau yw Mathemateg Creadigol. Mae’n addysgu rheolau rhesymau a chaiff ei gymhwyso at bopeth. Mae’n hwyl! Rwy’n gweld mathemateg fel pos fawr, dadansoddi rhesymeg a datrys problemau creadigol."


Amy White
"Gallwch gymhwyso mathemateg at bopeth. Mae arna’i eisiau dangos o bobl ifanc eu bod nhw yn ‘gwneud’ mathemateg, fel eu bod yn llawer cliriach ynghylch ymhle y maent yn ei ddefnyddio. Mae mathemateg yn hygyrch a chaiff ei ddefnyddio o hyd."


Jennifer Clement
"Rwy’n rhesymegol a threfnus iawn. Rwy’n caru dod o hyd i’r ateb a’i gael yn iawn. Hoffwn addysgu er mwyn gallu helpu pobl ifanc i gyrraedd y teimlad hwnnw o ysbrydoliaeth a dealltwriaeth a newid rhagdybiaethau nad yw pobl yn gallu gwneud mathemateg."


Emily Richards
"Rwy’n hoffi dull a strwythurau wrth fynd o A i B, cam wrth gam. Hoffwn ddileu’r stigma bod mathemateg yn galed."


Katie-Jayne Martin
"Roedd mathemateg yn anodd i mi a rhagfynegwyd radd D i mi ond roeddwn yn benderfynol o’i weithio allan. Rwy’n gwybod bod pawb yn gallu cyrraedd y od yn eu hamser eu hun. Yn 12 neu’n 40 oed – gall bawb ei wneud. Roeddwn i’n casáu bod yn wael am wneud rhywbeth felly roeddwn yn benderfynol o’i wneud e. Roedd gen i athro gwych. Roedd y cyfan yn ddiolch iddyn nhw. Mae gan fathemateg cymaint o amrediad, gallwch fynd i wneud unrhyw beth gyda mathemateg. Rhaid i chi hefyd feddu ar sgiliau iaith da er mwyn gallu trafod a chyfathrebu’r hyn mae mathemateg yn ei ddweud wrthych. Rwy’n caru synnu pobl gyda’r ffaith bod gen i radd mewn mathemateg."


Gabreille Jones
"Y tro cyntaf i mi wneud mathemateg, cefais D. Roedd fy athro’n anhygoel – cadarn, teg a hawdd siarad ag ef. Roedd yn gwybod y galwn i wneud yn well. Fe wnes i ailsefyll y flwyddyn ac roeddwn yn benderfynol. Rwyf newydd gael gradd fathemateg dosbarth cyntaf a hynny gyda diolch i anogaeth fy athro. Hoffwn weld rhagor o ferched yn gwneud mathemateg a newid nad yw mathemateg yn cael ei ystyried yn ‘cŵl’; i rannu’r ymdeimlad o gyrhaeddiad drwy ddatrys problemau. Gall bawb wneud mathemateg."


Harry Wayne-Smith
"Mae addysgu’r ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol ac yn newid camsyniadau bod mathemateg yn ddiflas. Yn athrawon, gallwn ysbrydoli gyda gwersi mwy rhyngweithiol, trafodaethau a gwahanol arddulliau addysgu. Mae mathemateg yn berthnasol i bopeth, felly gallwch ddefnyddio diddordebau i ennyn diddordeb pobl ifanc. Gallwch siarad am rygbi, ymgorffori canrannau ac ystadegau."


Patrick Clinton
"Rwy’n dod o Iwerddon a graddiais yn 2013. Addysgais fathemateg am dair blynedd ym Ysgol Gatholig Bangkok. Mae addysgu’n gwneud i mi godi yn y bore. Mae’n hobi, yn eich datblygu fel person hefyd. Mae mathemateg ysbrydoledig yn haws perthnasu ag ef."


Ademola Agunbiade: Peiriannwr Sifil
"Mathemateg yw sylfaen popeth sy’n ymwneud â pheirianneg, gydag egwyddorion mathemateg wedi’u mewnosod ynddynt. Roedd yr ysgol uwchradd yn anodd ofnadwy i mi a chefais fy addysgu gam wrth gam gan fy athro a lwyddodd i glirio’r anhawster o’m mhen. Roedd yn ysbrydoledig a gyda’r fath gariad at bwnc, mae’n ysbrydoledig. Wrth addysgu rwy’n dod ag ymchwil diwydiannol a rhwydweithio i gysylltu mathemateg gyda’r byd allanol, y dyfodol ac i ble maent yn myned."


Emily Lewis
"Rwyf wedi newid gyrfa. Roeddwn yn ddadansoddwr cost lawn i lywodraeth y DU ac yn un o’r ychydig ferched yn y maes. Mae arna’i eisiau ysbrydoli mwy o ferched i fynd i mewn i alwedigaethau mathemateg. Roedd gen i athro gwych a gysylltodd mathemateg â’r byd go iawn i ni, a’i wneud yn fwy perthnasol i ni. Rwyf hefyd yn siarad Cymraeg yn rhugl a hoffwn addysgu mewn ysgol Gymraeg a sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn datblygu. Mae diffyg athrawon mathemateg uwchradd sy’n medru’r Gymraeg."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau
Disgrifiad y Rhaglen

Strwythur y Rhaglen

Cyflwynir y rhaglen dros 36 wythnos gan staff Partneriaeth Dysgu Broffesiynol yr Athrofa. Mae cyflwyno’r rhaglen yn y ffordd hon yn dod ag arbenigedd ymarferol o’r sector ysgol at ei gilydd ag ymchwil ac arbenigedd addysg uwch.

Yn gyffredinol, mae’r rhaglen yn cynnwys darpariaeth 12 wythnos yn y brifysgol ac o leiaf 24 wythnos mewn ysgol.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cwricwlwm craidd a ddarperir ar draws ein casgliad o raglenni HGA. Mae hyn yn cynnwys:

 • Modylau Gorfodol
 • Datblygu sgiliau ymchwil
 • Llwybr proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig
 • Llwybr Datblygu’r Gymraeg
 • Pontio – gweithgareddau sy’n dod â theori ac arfer at ei gilydd
 • Maes Dewisol – profiad mewn ysgol yn dilyn maes penodol o ddiddordeb
 • Lleoliad amgen – cyfle i gael profiad mewn lleoliadau addysg nad ydynt yn ysgolion

Darpariaeth prifysgol

Mae’r ddarpariaeth prifysgol ôl-radd yn cael ei gynnal yn ein campws newydd o’r radd flaenaf ar ardal marina Abertawe. Gyda’r dechnoleg addysgu ddiweddaraf a mannau eang i fyfyrwyr astudio ynddynt, byddwch yn cymryd rhan mewn sesiynau creadigol ac arloesol a fydd yn eich paratoi at y cwricwlwm newydd.

Mae eich amser yn y brifysgol yn ffocysu ar ddysgu addysgeg o ansawdd uchel sy’n cael effaith bositif yn yr ystafell ddosbarth. Gan weithio gydag addysgwyr athrawon sy’n arbenigwyr yn eu maes nhw o addysg, byddwch yn dysgu sgiliau mewn deall sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu a sut y gallent ddod yn ddysgwyr uchelgeisiol a medrus.   

Mae ein hathroniaeth addysgu yn annog ein darpar athrawon i gymryd rhan mewn dadleuon bywiog a meddwl gweithredol sy’n datblygu eich sgiliau meddwl creadigol ac ymgysylltu. Bydd hyn yn eich paratoi at fod yn athro sy’n seilio’ch arfer ar ymchwil ac yn ymchwilio’n weithredol, ac yn barod i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Strwythur y Rhaglen – profiad yn yr ysgol

Bydd eich Profiad Addysgu Proffesiynol (PAP) yn digwydd dros gyfnod o 24 wythnos mewn ysgol, gyda dau leoliad addysgu o sylwedd. Bydd y rhain mewn rhwydwaith PDPA sy’n cynnwys ysgol a fydd yn arwain a nifer o ysgolion partneriaeth lle bydd mentoriaid profiadol a thiwtoriaid prifysgol yn eich cefnogi wrth i chi gyflawni SAC.

Mae pob profiad addysgu mewn lleoliadau gwahanol i roi ichi ystod o brofiadau a’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth o ymagweddau at addysgu a dysgu.

Yn ystod eich profiad ysgol, cewch eich cefnogi i gyfuno theori ac arfer fel y gallwch ddatblygu’r sgiliau adfyfyriol sydd eu hangen i fod yn athro tra llwyddiannus.

Cewch gyflwyniad i addysgu fesul cam i roi amser ichi fagu hyder, datblygu gwybodaeth o’r cwricwlwm a sgiliau trefnu ystafell ddosbarth. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr cyn symud tuag at fod yn gyfrifol am y dosbarth cyfan.

Bydd seminarau a gynhelir mewn ysgolion ac a gyflwynir gan fentoriaid a staff prifysgol yn rhoi’r cyfle ichi gwrdd â myfyrwyr eraill yn eich rhwydwaith a chymryd rhan mewn trafodaeth gydweithredol. Mae adfyfyrio mewn ffordd a rennir fel hyn yn arf grymus wrth symud eich arfer ymlaen.

Mae ein partneriaeth o rwydweithiau’n cynnig lleoliadau trefol a gwledig yn ogystal â lleoliadau sydd ar gael naill ai mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu Saesneg.

Llety

Yn ogystal â’n Llety yn Llys Glas, mae gan Abertawe hefyd nifer o neuaddau preifat i fyfyrwyr, sydd i gyd o fewn taith fer ar droed, gan gynnwys: