TAR Uwchradd Saesneg gyda SAC

Mae’r cwrs TAR Uwchradd Saesneg yn rhaglen hyfforddi werthfawr dros 36 wythnos sy’n eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i lwyddo fel athro/athrawes Saesneg.

Mae Saesneg fel pwnc dosbarth yn amrywiol a heriol. Rydym ni a’n hysgolion partner yn disgwyl llawer o’n hyfforddeion ac rydym yn cydweithio i ddarparu’r gefnogaeth a’r ffocws i’w helpu i lwyddo yn yr ystafell ddosbarth.  

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 2X5X
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
Un flwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
E-bost Cyswllt:
Angella.cooze@sm.uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   • Bu imi gwblhau gradd Meistr ac yna es i weithio mewn gwerthiannau, ond nid oedd yn symbylol iawn ac roeddwn yn gallu teimlo popeth roeddwn wedi’i ddysgu yn y brifysgol yn raddol diflannu. Roedd arna’i eisiau cadw fy meddwl yn fyw ac yn dysgu ac roeddwn yn wir mwynhau Saesneg fel pwnc. Mae athrawon yn gyfrifol am greu dinasyddion cyflawn ac mae’r iaith Saesneg yn un o flociau adeiladu cymdeithas ac yn tanategu’r holl bynciau eraill - drwodd draw.

  Laura Severs

 • Peidiwch ag anghofio pa mor bwysig yw Saesneg – mae’n eich galluogi i gyfathrebu, esbonio, disgrifio ayb. Yn rhan o ddosbarth TAR o ddarpar athrawon Saesneg rhaid i ni wneud popeth y gallwn i wella llythrennedd. Gweld y ddealltwriaeth yn tanio...hyd yn oed os ydynt yn ei gasáu. Os ydynt yn ei gasáu gallwn ofyn pam? Siaradwch a thrafodwch i’w cynnwys yn weithredol mewn trafodaethau. Mae Saesneg yn hwyluso dadlau ac yn creu pobl sy’n meddwl yn rhydd.

  Liam Finan

 • Roedd arna’i eisiau addysgu Saesneg am fod trafod yn bwysicach na’r ateb cywir, y diben yw gweld y ddwy ochr a gwella dealltwriaeth. Mae Saesneg yn eich dysgu sut i fod yn unigolyn cyflawn. (Adroddiad Donaldson)

  Bethan Francis

 • Mae addysg mor bwysig - mae wedi mowldio’r person ydw i heddiw, yn academaidd ac yn bersonol. Roedd gennyf athrawon mor ysbrydoledig a oedd yn gofalu am yr unigolyn, eu lles a’u cynnydd. Bu iddynt fy addysgu am bwysigrwydd llwyddo. Mae angen Saesneg ar gyfer cymaint o bynciau eraill – mae’n gysylltiedig â phob un. Gall greu unigolion cyflawn sy’n gallu mynegi eu barn ac mae’n rhoi ichi’r hyder i wneud hynny mewn ffordd broffesiynol.

  Emily Odwyer


Rydym mewn cyfnod diddorol a chyffrous o ran Saesneg fel pwnc dosbarth. Rhoddwn gyfleoedd ichi ddatblygu’ch sgiliau’n helaeth a dod yn rhan o broffesiwn dynamig a phwysig.

Mae’r cwrs TAR Saesneg yn darparu cyfleoedd go iawn i fyfyrwyr adeiladu a datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sy'n ofynnol er mwyn bod yn athro/athrawes Saesneg llwyddiannus. Gan gydweithio'n agos â’n hysgolion partner, lluniwyd y rhaglen er mwyn cefnogi ac ymestyn ein hyfforddeion yn eu gwaith yn y Brifysgol ac yn eu harfer yn yr ysgol.   Os cewch eich derbyn ar y cwrs, byddwch yn archwilio agweddau allweddol ar addysgu Saesneg ynghyd â dulliau o’i haddysgu. Rhoddir cefnogaeth o ran datblygu agweddau allweddol ar wybodaeth bynciol, yn ogystal â datblygu dealltwriaeth hyfforddeion o’r modd o lunio, paratoi ac asesu gwersi Saesneg pwrpasol.  Mae’r ddarpariaeth yn seilio arfer hyfforddeion ar ddulliau a disgwyliadau damcaniaethol, pedagogaidd a phroffesiynol.   

Mae’r cwrs hefyd yn darparu nifer o gyfleoedd ar gyfer cyfoethogi’ch profiadau. Maent yn cynnwys ein Diwrnod Llythrennedd, sy’n rhoi cyfle i hyfforddeion gyflwyno’u gwaith ochr yn ochr â chydweithwyr o’r ysgolion, ymgynghorwyr ac arbenigwyr ar lythrennedd megis David Crystal, ein prif siaradwr yn 2013.  Daw cyfleoedd eraill drwy ddulliau megis ysgrifennu colofnau i bapurau lleol, rhoi cymorth ynghylch llythrennedd i gyd-fyfyrwyr ar draws pob pwnc TAR a derbyn hyfforddiant penodol mewn dulliau allweddol.  

Mae darparu’r hyder a’r offer ar gyfer hyfforddeion er mwyn iddynt archwilio’u harfer eu hunain a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch dysgu ac addysgu yn ganolog i’n dulliau. Rydym yn annog ac yn cefnogi ein hyfforddeion wrth iddynt ddatblygu eu harchwiliad o’u harfer eu hunain fel athrawon Saesneg.

 • ECSP6001: Egwyddorion Addysgu, Dysgu ac Addysgeg yn y Sector Uwchradd.
 • ECSP7001: Ymchwilio Materion Cyfoes mewn Addysg Uwchradd.
 • ECSP7002: Datblygu a Chyfoethogi'r Cwricwlwm.
 • ECSP6002: Profiad Addysgu Proffesiynol gyda SAC.

Mae’r cwrs TAR yn heriol, ond yn ysgogol ac yn fywiog, gan gyfuno strategaethau a sgiliau ymarferol ag ymholi a damcaniaethau academaidd. Rhennir y cwrs rhwng y Brifysgol a phrofiad addysgu proffesiynol, gydag oddeutu 12 wythnos ac ambell ddiwrnod, ynghyd â 24 wythnos wedi'i rhannu rhwng dau leoliad.  Cynllunnir yr wythnosau yn y Brifysgol er mwyn ichi brofi prif ddarlithoedd gyda'ch maes pwnc personol ynghyd â myfyrwyr o feysydd pwnc amrywiol, er mwyn ichi gael dealltwriaeth o'r modd y mae mater penodol yn cysylltu â phynciau arbenigol amrywiol. Mae’n bosibl mai staff y Brifysgol neu ddarlithwyr gwadd arbenigol a fydd yn cyflwyno’r darlithoedd hyn.

Mae i’r cwrs TAR Saesneg hanes hir o weithio mewn partneriaeth agos ag ystod eang o ysgolion ar draws de Cymru. Mae cyfradd cyflogaeth ein myfyrwyr yn ardderchog ac mae llawer o’n myfyrwyr yn dal i gymryd rhan yn y cwrs drwy fentora, cyflwyno sesiynau neu’n parhau i astudio drwy ein rhaglenni DPP.  Ein rhaglen ni yw darparwr mwyaf hyfforddiant TAR Uwchradd yng Nghymru ac mae gennym berthnasau hirsefydlog â'n hysgolion partner.  Bydd llawer o fentoriaid y bartneriaeth yn addysgu sesiynau ar ein cwrs, gan ddarparu dealltwriaeth eglur ar gyfer ein hyfforddeion o fentrau a dulliau cyfredol. Mae ehangder a dyfnder y profiad o fewn y tîm Saesneg hefyd yn rhoi cyfleoedd i hyfforddeion ddatblygu eu harbenigedd mewn agweddau allweddol ar addysgu Saesneg. Mae’r cwrs yn cynnwys cyfleoedd i hyfforddeion archwilio meysydd o ddiddordeb arbenigol.  

O fewn y cwrs ar ei newydd wedd, os ydych yn cyflawni SAC yn gynnar ac os hoffech fanteisio ar y cyfle, rhagwelir y gallwch drefnu lleoliad pythefnos o hyd mewn sefydliad o'ch dewis o fewn y sector Uwchradd neu’r sector 14-19. Bydd hwn yn eich galluogi i arsylwi a phrofi maes arbenigol efallai rydych yn dymuno ymddiddori ynddo. Gallai gynnwys ysgolion anghenion arbennig, ysgolion annibynnol a sefydliadau hyfforddi. Mae’n debygol y bydd y cyfle hwn yn cynyddu'ch profiad a'ch cyflogadwyedd.

 • Angella Cooze (Arweinydd Llythrennedd Saesneg)
 • Ishmael Lewis

Modwl 01 Principles of teaching, learning and pedagogy in secondary education

 • Gwaith cwrs: 8000 o eiriau
 • Adolygiadau llenyddiaeth / Cyflwyniad adfyfyriol / Sylwadau gwerthusol

Modwl 02 Sgiliau a dysgu ar draws y cwricwlwm

 • Gwaith cwrs - 4000 o eiriau
 • Papur cynhadledd  

Modwl 03a neu 03 Ymchwilio i faterion mewn addysg uwchradd

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Ymchwiliad gan ddefnyddio dysgu seiliedig ar broblemau a gwerthuso beirniadol.

Modwl 04a neu 04 Curriculum development and enhancement

 • Gwaith cwrs: cyfwerth â 4000 o eiriau
 • Dadansoddiad beirniadol o ymyriad addysgu 

Profiad Addysgu Proffesiynol

 • Lleoliad [100%]
 • Cyflawni SAC ar sail tystiolaeth drwy PDP ac asesiadau ffurfiannol a chrynodol gan fentoriaid, uwch fentoriaid a thiwtoriaid. Cymedroli gan arholwyr mewnol ac allanol y Brifysgol.

Ar gyfer mynediad ym mis Medi 2015 bydd arnoch angen gradd B TGAU yn y Saesneg a Mathemateg ac os ydych yn bwriadu dilyn eich cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, gradd C yn y Gymraeg.

Os oes gennych radd C mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg, ac rydych wedi bod yn llwyddiannus yn agweddau eraill y broses ddethol, yna cewch gyfle i sefyll y prawf cywerthedd. Os ydych yn llwyddiannus ac yn derbyn lle i astudio gyda ni, yna, gallwch ddechrau ar eich rhaglen yn ôl y bwriad. Mae mynychu’r gweithdai a gynhelir cyn y prawf yn rhan orfodol o’r rhaglen profi cywerthedd.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri Hadler: ceri.hadler@pcydds.ac.uk 01792 482103

Yn gyffredinol disgwylir cymwysterau da ar lefel TGAU a Safon Uwch yn gysylltiedig â Saesneg. Fel arfer y gofynion mynediad lleiaf i’r rhaglen yw gradd anrhydedd ail ddosbarth yn y Saesneg neu bwnc â chysylltiadau agos. Mae graddau cydanrhydedd yn briodol, os ydy o leiaf 50% o’r astudiaeth ar lefel gradd yn fodylau neu’n gyrsiau Saesneg. Rhoddir ystyriaeth hefyd i gymwysterau sy’n ‘gyfatebol’ i Safon Uwch megis BTEC Uwch. Gellir cael manylion pellach ynghylch gofynion mynediad pwnc penodol drwy gysylltu â'r tiwtoriaid a enwir isod.

Rydym yn argymell eich bod yn cael rhywfaint o brofiad mewn ysgol uwchradd er mwyn datblygu'ch dealltwriaeth o alwadau a disgwyliadau bywyd ysgol. Bydd y profiad hwn hefyd yn eich helpu i ddechrau pontio rhwng eich astudiaethau ar lefel gradd a Saesneg fel pwnc dosbarth. Gallai’r profiad hwn amrywio o waith cyflog fel Cynorthwyydd Addysgu neu Gynorthwyydd Cymorth Dysgu i arsylwi mewn ysgol leol. Nid oes rhaid ei gwblhau cyn cael cyfweliad ond rydym yn argymell bod y trefniant yn ei le.

Os cewch eich derbyn ar ein cwrs, bydd gofyn ichi gael gwiriad manylach clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt) cyn gynted â phosibl.

Mae ystadegau’n nodi lefel recriwtio eithaf sefydlog i’r proffesiwn addysgu rhwng 50% a 60%, sy'n cymharu'n ffafriol â ffigurau cenedlaethol (Cymru). Er enghraifft, dengys data CyngACC ar gyfer 2009-10 fod canran y myfyrwyr a gafodd swyddi fel athrawon yng Nghymru yn 2009-10 yn 60%.  Roedd hyn yn uwch na’r ffigur cyfartalog yng Nghymru yn ystod yr un flwyddyn, sef 52%.

Mae ystadegau recriwtio myfyrwyr TAR Saesneg yn benodol i swyddi yn ffafriol iawn. Yn nodweddiadol yn ystod y blynyddoedd 2011-2012 a 2012-2013 roedd rhwng 90-98% o’r rheini a gwblhaodd y rhaglen TAR Saesneg wedi dod o hyd i swyddi i ddechrau yn y mis Medi canlynol. Fel y dengys y ffigurau hyn, mae ein hyfforddeion yn gystadleuol iawn yn y farchnad swyddi yng Nghymru a thu hwnt.

Os cewch wahoddiad i gyfweliad, bydd gofyn ichi sefyll profion 30 munud mewn Llythrennedd Saesneg a Rhifedd ac os dewiswch astudio’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, prawf Llythrennedd Cymraeg ychwanegol.  

I ymgeiswyr TAR Saesneg, bydd tasgau pwnc-benodol hefyd yn rhan o’r broses ddethol.  Gallai’r rhain gynnwys marcio gwaith ysgrifenedig o ran cywirdeb, darn o ddadansoddi llenyddol a thasg lafar mewn grŵp yn gysylltiedig â Saesneg fel pwnc cwricwlwm.  Ategir y tasgau hyn gan gyfweliad unigol ffurfiol.  

Mae’r broses gyfweld yn gyfle i ymgeiswyr arddangos nid yn unig eu gwybodaeth bynciol a’u sgiliau, ond hefyd eu potensial fel athrawon Saesneg.