TAR/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

Mae’r rhaglenni PCET llawn amser a rhan amser yn darparu hyfforddiant ac addysg arloesol ac o safon uchel. Fe'u lluniwyd i helpu pobl o amryw ddisgyblaethau i ennill dyfarniad addysgu. Nod y rhaglenni yw darparu cyfleoedd i ddatblygu hyder a sgiliau er mwyn cymhwyso egwyddorion sylfaenol addysg oedolion mewn gwahanol gyd-destunau.

Mae’r ddwy raglen yn cynnwys cyfuniad o hyfforddiant yn y Brifysgol a phrofiadau addysgu ymarferol yn y gweithle, er mwyn darparu rhaglenni astudio cyfannol ac eang.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: S96

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Addysg Athrawon DOC
Enw Cyswllt:
Caroline Lewis
E-bost Cyswllt:
caroline.lewis@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Os ydych yn dymuno addysgu neu hyfforddi pobl ifanc neu oedolion, rydym yn cynnig amrywiaeth o ddulliau o ennill TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) neu Dystysgrif Addysg Broffesiynol ôl-16. Lluniwyd y rhaglenni TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion) a Thystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) ar gyfer y rheini sy’n addysgu/hyfforddi mewn cyd-destunau ôl-16 neu sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y cyd-destunau hynny e.e. addysg uwch, addysg bellach, addysg oedolion, addysg gymunedol, hyfforddiant galwedigaethol mewn diwydiant, masnach neu broffesiynau eraill, dosbarthiadau chweched dosbarth ysgolion, cyrsiau ysgol/trydyddol 14-19.

Rhoddir pwyslais allweddol ar y cysylltiad rhwng arfer a damcaniaeth ar hyd ein rhaglenni. Rydym yn canolbwyntio ar gyflawni deilliannau ardderchog er mwyn i hyfforddeion ddod yn weithwyr proffesiynol rhagorol sy'n deall pŵer addysg i drawsnewid bywydau unigolion a chyflawni potensial yr unigolyn.

Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig bellach yn hanfodol i bob athro/athrawes sy’n gweithio mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol. Gall ennill y cymhwyster hwn fod yn gam ar y ffordd at astudio pellach ac at ddatblygiad gyrfa a symud ymlaen yn y sector.

Byddwch yn profi amrywiaeth o strategaethau dysgu ac addysgu a ddefnyddiwn i annog dysgu cyfranogol a dadansoddi adfyfyriol ar hyd y rhaglen. Y nod cyffredinol fydd creu cyd-destun ar gyfer dysgu sy'n cydnabod nodweddion arbennig oedolion fel dysgwyr.

Modylau Blwyddyn 1

 • Paratoi i Addysgu
 • Hyrwyddo Dysgu, Addysgu ac Asesu Effeithiol
 • Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
 • Profiad Addysgu dan Oruchwyliaeth 1

Modylau Blwyddyn 2

 • Dysgu, Addysgu a’r Cwricwlwm
 • Rôl Broffesiynol yng Nghyd-destun Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol  
 • Profiad Addysgu dan Oruchwyliaeth 2
 • Ynghyd ag un modwl dewisol
 • Cynigir rhai o’r modylau uchod ar lefel Meistr.

Yn ychwanegol at y modylau uchod, rhaid i bob aelod o'r cwrs gwblhau 150 awr o ymarfer dysgu dros 2 flynedd.

Mae’r cwrs llawn amser yn cyfuno'r modylau uchod.  

Mae astudio am gymhwyster ôl-raddedig neu broffesiynol yn fuddsoddiad yn eich gyrfa. Ein nod yw rhoi’r offer ichi allu trawsnewid eich bywyd a darparu addysg ar eich cyfer sy’n rhoi'r hyder a'r gallu ichi ddilyn yr yrfa o'ch dewis.

Mae’n bosibl bod gennych radd mewn pwnc nad yw’n cael ei addysgu’n gyffredin iawn ar gyrsiau TAR Uwchradd, megis y gyfraith, y cyfryngau, nyrsio milfeddygol, hanes celf, nyrsio, gofal plant, drama a chyfrifeg. Gall y rhaglen TAR PCET roi cymhwyster ichi a fydd yn eich galluogi i addysgu'ch arbenigedd pwnc.

Fel arall drwy astudio’n rhan amser gallwch ffitio’ch astudiaethau o gwmpas eich bywyd neu waith cyfredol er mwyn ichi ennill cymhwyster ôl-raddedig neu broffesiynol tra boch yn parhau â’ch gyrfa neu ag ymrwymiadau eraill.

Mae’r asesu ar y rhaglen yn barhaus ac mae’r aseiniadau’n gysylltiedig ag arbenigedd ymgeiswyr ynghyd â thrafodaeth adfyfyriol wythnosol. Mae’r ymarfer dysgu’n rhan annatod o'r rhaglen a rhaid llwyddo ynddo.

Rhaid bod gan ymgeiswyr gymwysterau yn eu maes arbenigol, â gradd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch, Tystysgrif City and Guilds Uwch neu gymwysterau priodol ar lefel tri.

Rydym yn croesawu graddedigion newydd, pobl sy’n newid gyrfa, ymgeiswyr â phrofiad mewn diwydiant neu yn y gwasanaethau mewn lifrai.

Mae’r cwrs TAR PCET yn darparu cymhwyster addysgu a achredir ar lefel Meistr i’r rheini sy’n dymuno cael gwaith yn y sector hwn.

Mae cyfleoedd cynyddol i’r rheini sydd â phrofiad gwaith perthnasol wneud gwaith hyfforddi a darlithio mewn amryw sefydliadau megis colegau addysg bellach ac addysg uwch, addysg alwedigaethol ac analwedigaethol, addysg seiliedig ar waith, sefydliadau hyfforddi, llywodraeth leol, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a chymdeithasau addysg gweithwyr.

Yr ystod enfawr o weithleoedd posibl, natur amrywiol y myfyrwyr ac amrywiaeth y pynciau i’w haddysgu - gyda’i gilydd maent yn gwneud addysg a hyfforddiant ôl-16 yn faes cyffrous iawn ym myd addysg.

Mae’r cymhwyster yn cynnig amryw o ddewisiadau o ran gwaith ar ôl graddio, o addysg bellach ac addysg uwch i addysg yn y gweithle ac addysg gymunedol.

Ar hyn o bryd achredir y TAR (Tystysgrif Addysg i Raddedigion)/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) gan yr Academi Addysg Uwch.

Cod y Cwrs:

 • 209C Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg -Rhan Amser
 • 210C Paratoi i Addysgu - Cwrs Byr - Rhan Amser
 • 210X Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg -Rhan Amser
 • 209D Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg - Llawn Amser

Hyd y Cwrs:

 • 209C Rhan Amser 2 Flynedd, un prynhawn ac un noswaith yr wythnos
 • 210C Rhan Amser un tymor, un prynhawn ac un noswaith yr wythnos
 • 210X Rhan Amser 2 Flynedd, un prynhawn ac un noswaith yr wythnos
 • 209D un flwyddyn

Adolygir ffioedd yn flynyddol. Ar hyn o bryd mae ffioedd y rhaglen ran amser yn £1,725 y flwyddyn ac mae ffioedd y rhaglen lawn amser yn £7,500 am y flwyddyn. Rhaid i ymgeiswyr sy’n credu y gallent fod yn gymwys i gael cymorth ariannol wneud cais i adran cyllid myfyrwyr eu hawdurdod lleol.  Ceir cyfleoedd am fwrsarïau hefyd. I gael gwybodaeth bydd rhaid ichi gysylltu â gwasanaethau myfyrwyr.