Cwestiynau Cyffredin


Cysylltwch â’r Gofrestrfa ar unwaith. Bydd y tîm yn gwirio’ch cofnod ac yn ailargraffu’r gwahoddiad os yw’n briodol.

Ewch i MyTSD a theipio eich rhif myfyriwr a’ch cyfrinair. Ewch i ‘Student Graduation’ ar y dudalen Gartref a dilyn y cyfarwyddiadau. 

Caerfyrddin

Mae lleoedd parcio ar gael, a hynny o fewn taith fer ar droed o bob un o ddigwyddiadau’r diwrnod. Fodd bynnag, gan fod prinder lle, y cyntaf i’r felin fydd hi o ran sicrhau lle parcio. Bydd staff Ystadau ar gael i’ch cyfeirio tuag at y lleoedd parcio ond cofiwch ganiatáu amser ychwanegol i ddod o hyd i le.

Os oes gennych chi unrhyw broblemau o ran symudedd ac os oes gennych chi fathodyn glas, nodwch hyn ar MyTSD er mwyn sicrhau, lle bo modd, y neilltuir lle i chi ger y prif ddigwyddiad. Cysylltwch â’r Gofrestrfa  os dymunwch chi drafod hyn ymhellach.

Bydd angen i chi gyrraedd ddwy awr cyn i’r seremoni ddechrau er mwyn rhoi amser i chi gasglu eich gwisg, rhif sedd a thocynnau gwestai.

Bydd angen i chi fod yn eich sedd 45 munud cyn amser dechrau’r seremoni ac yn ystod yr amser hwn byddwch yn eistedd yn y sedd a ddyrannwyd i chi a bydd y Prif Dywysydd yn eich briffio.

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / ofynion mynediad penodol y mae angen i ni wybod amdanyn nhw, neu nam ar y clyw, rhowch fanylion yn yr adran berthnasol ar MyTSD a byddwn yn ymdrechu i ddiwallu eich anghenion.

Rhowch wybod i'r staff fel y gellir cynnig cymorth.

Ni neilltuir seddi penodol i westeion a gallan nhw eistedd yn unrhyw le yn y lleoliad ac eithrio’r seddi sydd wedi’u cadw ar gyfer Darpar Raddedigion, gwesteion yr Is-Ganghellor neu ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Bydd y seddi cadw wedi’u marcio’n glir. Ceir mynediad i’r lleoliad trwy docyn yn unig a rhaid rhoi’r tocynnau i’r Stiwardiaid wrth y drysau. Bydd y drysau’n agor i westeion ryw hanner awr cyn dechrau’r seremoni.

Rhaid i Ddarpar Raddedigion wisgo gwisg academaidd ar gyfer cael eu cyflwyno yn y seremoni. Rhaid hefyd wisgo’n eithaf ffurfiol. Mae angen i’r cwfl (hood) gael ei ddal yn ddiogel yn ei le wrth siaced, crys neu flows.

Bydd rhaglen argraffedig ar gael, yn rhad ac am ddim, i’r holl raddedigion a’u gwesteion. Mae’n bosibl hefyd y bydd eitemau cofio eraill ar gael i chi eu prynu.

Ar ddechrau’r seremoni, bydd y graddedigion a’r gwesteion yn sefyll wrth i’r staff academaidd ymdeithio i mewn i’r neuadd. Yn dilyn gair o groeso, bydd yr Is-Ganghellor a/neu uwch swyddogion eraill y Brifysgol yn eich annerch.

Wedi cyflwyniad cerddorol a darlleniad o’r Proclamasiwn, cyflwynir y graddedigion i’r Is-Ganghellor (neu’r sawl a enwebwyd ganddo). Cewch eich annog gan y staff i symud ymlaen yn y drefn yr ydych yn eistedd.

Bydd Deon y Gyfadran yn darllen eich enw a phryd hynny byddwch chi’n esgyn i’r llwyfan, yn cerdded at yr Is-Ganghellor ac yn ysgwyd ei law. Wedyn byddwch yn gadael y llwyfan ac yn sefyll gyda’ch cyd-fyfyrwyr mewn llinell nes i aelod o’r staff ddod i’ch tywys yn ôl i’ch sedd.

Wedyn bydd yr Is-Ganghellor yn gofyn i’r holl fyfyrwyr sy’n derbyn yr un dyfarniad i sefyll a bydd yn eich cyflwyno’n ffurfiol i’ch dyfarniad. Dylech chi godi’ch het mewn ymateb a pharhau i sefyll er mwyn derbyn Cyfarchion y Brifysgol.

Gan edrych ar yr Is-Ganghellor, plygwch eich pen ychydig a naill ai cydiwch ym mhigyn blaen eich cap neu codwch eich cap ychydig.

Bydd pob seremoni’n para tua 60 munud. Heblaw pan fyddwch yn cael eich cyflwyno, mae’n ofynnol i chi aros yn eich sedd gydol y seremoni.

Mae’n RHAID i chi sicrhau eich bod chi wedi talu unrhyw ddyledion academaidd i’r Brifysgol erbyn 21 Tachwedd 2018. Cysylltwch â’r Swyddfa Gyllid ar unwaith i drafod eich opsiynau.

Os oes gennych unrhyw ddyledion academaidd heb eu talu ac nid ydych wedi gwneud unrhyw drefniadau gyda’r Swyddfa Gyllid i’w clirio, gallech chi gael eich eithrio o’r seremonïau graddio ac ni fydd eich enw yn ymddangos yn y rhaglen.

Wrth i chi raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, byddwch yn dod yn aelod o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn awtomatig. Fel aelod o Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am newyddion a datblygiadau yn y Brifysgol – mae’n ffordd wych i ni gadw mewn cysylltiad â’n gilydd!

Bydd tystysgrifau’n cael eu hanfon drwy’r post at fyfyrwyr y cafodd eu dyfarniad ei gadarnhau ym Mwrdd Dyfarnu’r Haf, ymhen rhyw wyth wythnos i’r seremonïau graddio.

Bydd myfyrwyr sy’n cael eu dyfarniad wedi ei gadarnhau mewn Byrddau Dyfarnu ar adegau eraill o’r flwyddyn yn derbyn eu tystysgrifau oddeutu wyth wythnos wedi’r Bwrdd. Cewch chi wahoddiad i ddathlu’ch camp mewn seremoni raddio er gwaetha’r ffaith y gallech chi fod wedi derbyn eich tystysgrif eisoes.

Wedi i’r cyfnod hwn ddirwyn i ben, os bydd gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch tystysgrif, cysylltwch â’r Gofrestrfa.

Ni fydd tystysgrifau’n cael eu rhyddhau i fyfyrwyr nad ydynt wedi gwneud trefniadau gyda’r Swyddfa Gyllid i dalu eu dyledion.