Graddio Campws Abertawe


Swansea Graduation Ceremony

Y mae Graddio hefyd yn rhoi'r cyfle i rieni, teulu a ffrindiau i rannu yn y dathliadau ac mae'n gyfle i gydnabod eu cyfraniad sylweddol i lwyddiant y rheiny sy'n graddio. Cynhelir Seremoniau Graddio 2019 yn Neuadd y Brangwyn, Abertawe.

Dyddiadau'r seremoniau

  • Dydd Llun 15fed Gorffennaf 2019
  • Dydd Mawrth 16eg Gorffennaf 2019
  • Dydd Mercher 17eg Gorffennaf 2019

Anfonir gwahoddiadau personal at ddarpar-raddedigion fel arfer yn ystod Gwyliau'r Pasg. Am wybodaeth dros-dro am ddyddiadau ac amserau seremoniau penodol gweler Graddio Abertawe 2019 Swansea Graduation

Gwisgoedd Academaidd

Os hoffech fynychu Cynulladi Graddio, bydd angen ichi wisgo'r gwisg acedamidd llawn sy'n addas i'r Cynhwyster yr ydych yn ei dderbyn. Eich cyfrifoldeb chi yw archebu eich gwisg oddi wrth Ede and Ravenscroft

Dylech anelu at anfon eich archeb o leiaf un diwrnod ar hugain cyn y Seremoni gan na wnaiff Ede and Ravenscroft gadarnhau'r archeb os gwnânt ei derbyn yn hwyrach. Peidiwch ag aros tan eich bod yn gwybod canlyniadau eich arholiadau.

Y mae ad-daliadau ar gael am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu, ond rhaid ichi hysbysu Ede & Ravenscroft o leiaf saith niwrnod cyn y Seremoni. Y mae eu polisi ad-dalu ar gael ar-lein. Bydd Ede & Ravenscroft yn cydnabod derbyn eich archeb ar ôl iddynt ei phrosesu ond efallai na dderbyniwch hyn tan 10 niwrnod cyn y Seremoni. I archebu bydd hefyd angen ichi wybod cylchedd eich pen, a mesuriadau eich brest a’ch taldra.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, gallwch arechebu neu brynu gwisg academaidd trwy gysylltu â chanolfan Ede and Ravenscroft ar 01223 861854.

Bydd eich gwisgoedd ar gael ichi i’w casglu o Neuadd y Brangwyn ar eich Diwrnod Graddio. Dylech gasglu eich gwisg cyn gynted ag y byddwch wedi casglu rhif eich sedd a thocynnau eich gwesteion. Cofiwch ddychwelyd eich gwisg ar ôl y seremoni.

Tocynnau i Westeion

Gan fod disgwyl i nifer mawr o fyfyrwyr raddio, clustnodir dau docyn gwestai i bob myfyriwr. Gall myfyrwyr wneud cais am un tocyn ychwanegol wrth gwblhau’r broses Archebu Lle Graddio ar MyTSD. Wedi i nifer y graddedigion sy’n dymuno bod yn bresennol gael ei gadarnhau, fe wneir penderfyniad ynghylch a fydd modd dyrannu trydydd tocyn. Ni wneir y penderfyniad hwn tan yr wythnos cyn y seremonïau felly peidiwch â ffonio’r Gofrestrfa’n holi a oes tocynnau ychwanegol ar gael i westeion.  Bydd tocynnau gwesteion ar gael i'w casglu ar ddydd y seremoni ond byddwch yn cael ebost o flaenllaw i gadarnhau nifer y tocynnau y byddwch yn eu derbyn. 

Os bydd unrhyw docynnau dros ben ar gael ar gyfer y prif leoliad, yna bydd y tocynnau hynny yn cael eu dosbarthu ar y dydd - y cyntaf i’r felin caiff falu - a bydd rhain ar gael ar y Ddesg Gymorth. Yr ydym yn cydnabod y gall cyfyngu ar docynnau i westeion yn y ffordd yma fod yn destun siom, ond fe fyddwch yn gwerthfawrogi bod nifer y seddau yn gyfyngedig yn y prif leoliad. 

Oherwydd hyd a natur ffurfiol y digwyddiad, ni chaniateir plant o dan bump oed i fynychu'r seremoni. Bydd angen tocyn ar bob plentyn - mae hyn oherwydd rheoliadau tân Neuadd y Brangwyn. Ni chaniateir pramiau na chadeiriau gwthio plant y tu fewn i'r Neuadd. 

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / ofynion mynediad penodol y mae angen i ni wybod amdanynt, rhowch fanylion yn adran berthnasol y dudalen Archebu Lle Graddio ar MyTSD.

Lluniau Ffurfiol

Bydd lluniau proffesiynol yn cael eu tynnu gan Ede and Ravenscroft. I arbed amser ac arian, fe’ch cynghorir i’w harchebu o flaen llaw ar-lein - pre-order online - neu drwy ffonio +44 (0)1223 861854.  

Ar Ddiwrnod Graddio, bydd y stiwdio tynnu lluniau a’r ddesg werthu wedi eu lleoli yn Neuadd Siôr. Bydd ffotograffydd hefyd yn ceisio tynnu eich llun wrth ichi siglo llaw â’r Is-Ganghellor ar y llwyfan. Bydd y llun arbennig hwn yn cael ei roi ar dudalen ddiogel ar wefan Ede and Ravenscroft i’chi i’w weld a’i archebu os ydych yn dymuno. 

Darlledu Byw

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu y gallant wylio'r seremoniau'n fyw! Bydd y seremoniau yn cael eu darlledu'n fyw yma: http://www.uwtsd.ac.uk/live-video 

Llety

Os hoffech archebu llety rydym wedi sicrhau D^el gwesty arbennig ar gyfer teuluoedd a ffrindiau YDDS.

Cwestiynau Cyffredin