Graddio Campws Llambed


Lampeter Graduation Ceremony

Y mae Graddio hefyd yn rhoi'r cyfle i rieni, teulu a ffrindiau i rannu yn y dathliadau ac mae'n gyfle i gydnabod eu cyfraniad sylweddol i lwyddiant y rheiny sy'n graddio.

Dyddiadau Graddio

  • Dydd Gwener 12fed Gorffennaf 2019

Anfonir gwahoddiadau personal at ddarpar-raddedigion fel arfer yn ystod Gwyliau'r Pasg. Am wybodaeth dros-dro am ddyddiadau ac amserau seremoniau penodol gweler Graddio Llambed 2019 Lampeter Graduation

Gwisgoedd Academaidd

Os hoffech fynychu Cynulliad Graddio, bydd angen ichi wisgo'r gwisg acedamidd llawn sy'n addas i'r cymhwyster yr ydych yn ei dderbyn. Eich cyfrifoldeb chi yw archebu eich gwisg oddi wrth Ede and Ravenscroft

Dylech anelu at anfon eich archeb o leiaf un diwrnod ar hugain cyn y Seremoni gan na wnaiff Ede and Ravenscroft gadarnhau'r archeb os gwnânt ei derbyn yn hwyrach. Peidiwch ag aros tan eich bod yn gwybod canlyniadau eich arholiadau.

Y mae ad-daliadau ar gael am unrhyw reswm nad ydych yn gallu mynychu, ond rhaid ichi hysbysu Ede & Ravenscroft o leiaf saith niwrnod cyn y Seremoni. Y mae eu polisi ad-dalu ar gael ar-lein. Bydd Ede & Ravenscroft yn cydnabod derbyn eich archeb ar ôl iddynt ei phrosesu ond efallai na dderbyniwch hyn tan 10 niwrnod cyn y Seremoni. I archebu bydd hefyd angen ichi wybod cylchedd eich pen, a mesuriadau eich brest a’ch taldra.

Fel arall, os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur, gallwch arechebu neu brynu gwisg academaidd trwy gysylltu â chanolfan Ede and Ravenscroft ar 01223 861854.

Bydd eich gwisgoedd ar gael ichi i’w casglu o’r Neuadd Chwaraeon ar Ddiwrnod Graddio. Dylech hefyd ddychwelyd eich gwisgoedd i’r Neuadd Chwaraeon ar ôl y seremoni.

Tocynnau i Westeion

Gan fod disgwyl i nifer mawr o fyfyrwyr raddio, clustnodir dau docyn gwestai i bob myfyriwr. Gall myfyrwyr wneud cais am un tocyn ychwanegol wrth gwblhau’r broses Archebu Lle Graddio ar MyTSD. Wedi i nifer y graddedigion sy’n dymuno bod yn bresennol gael ei gadarnhau, fe wneir penderfyniad ynghylch a fydd modd dyrannu trydydd tocyn. Ni wneir y penderfyniad hwn tan yr wythnos cyn y seremonïau felly peidiwch â ffonio’r Gofrestrfa’n holi a oes tocynnau ychwanegol ar gael i westeion. Bydd tocynnau i westeion ar gael i’w casglu o’r Neuadd Chwaraeon ar ddiwrnod y seremoni ond fe gewch e-bost ymlaen llaw yn cadarnhau’r nifer o docynnau y byddwch yn eu derbyn. 

Os bydd unrhyw docynnau wedi’u dychwelyd ar gyfer y prif leoliad, yna dosberthir y tocynnau hynny ar y dydd yn ystod y broses gofrestru ar sail y cyntaf i’r felin. Rydym yn cydnabod y gall cyfyngu ar docynnau i westeion fel hyn beri rhywfaint o siom, ond fe fyddwch yn gwerthfawrogi bod nifer y seddau yn y prif leoliad yn gyfyngedig. 

Mae croeso, wrth gwrs, i chi ddod â gwesteion ychwanegol i’r campws i fwynhau dathliadau’r dydd gyda chi. Bydd unrhyw westeion sydd heb docynnau ar gyfer y prif leoliad yn eistedd mewn lleoliad ar wahân i wylio darllediad byw o’r seremoni. Er mwyn i ni sicrhau bod digon o le ar gael yn yr ystafelloedd cyswllt fideo, dylech nodi, wrth gwblhau’r broses Archebu Lle Graddio ar MyTSD, nifer y tocynnau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer ystafell cyswllt fideo, yn yr adran Gwybodaeth Ychwanegol.

Oherwydd hyd a natur ffurfiol y digwyddiad, ni chaniateir plant o dan bump oed i fynychu'r seremoni. Y mae croeso mawr i blant wylio’r seremoni mewn ystafell cyswllt fideo ar yr amod bod oedolyn gyda nhw.

Os oes gennych chi neu eich gwesteion anabledd / ofynion mynediad penodol y mae angen i ni wybod amdanynt, rhowch fanylion yn adran berthnasol y dudalen Archebu Lle Graddio ar MyTSD.

Lluniau Ffurfiol

Bydd lluniau proffesiynol yn cael eu tynnu gan Ede and Ravenscroft. I arbed amser ac arian, fe’ch cynghorir i’w harchebu o flaen llaw ar-lein - pre-order online - neu drwy ffonio +44 (0)1223 861854.  

Ar Ddiwrnod Graddio, bydd y stiwdio tynnu lluniau a’r ddesg werthu wedi eu lleoli ar y safle. Bydd ffotograffydd hefyd yn ceisio tynnu eich llun wrth ichi siglo llaw â’r Is-Ganghellor ar y llwyfan. Bydd y llun arbennig hwn yn cael ei roi ar dudalen ddiogel ar wefan Ede and Ravenscroft i’chi i’w weld a’i archebu os ydych yn dymuno. 

Darlledu Byw

Dywedwch wrth eich ffrindiau a'ch teulu y gallant wylio'r seremoniau'n fyw! Bydd y seremoniau yn cael eu darlledu'n fyw yma: 
http://www.uwtsd.ac.uk/live-video 

Llety

Os hoffech archebu llety yn y Brifysgol, cwblhewch y ffurflen Ffurflen Bwcio Llety Llambed 2019 a'i dychwelyd erbyn 3 Gorffennaf 2019.

Lluniaeth

Bydd Lluniaeth ar gael ar y campws.

Cwestiynau Cyffredin