Os ydych chi’n meddwl bod alcohol yn cael effaith ddi-groeso, negyddol ar eich bywyd bob dydd, dylech chwilio am ragor o wybodaeth a chymorth. Mae llawer o gefnogaeth ar gael.

Alcohol Change UK

Mae gan Alcohol Change UK lawer o daflenni ffeithiau defnyddiol (https://alcoholchange.org.uk/alcohol-facts/fact-sheets) ac offer rhyngweithiol,  megis yr ap Ionawr Sych (Am ddim).

Hyfforddiant am Alcohol

Mae’r brifysgol wedi ymrwymo ei hun i gefnogi myfyrwyr sy’n cydnabod bod alcohol yn broblem yn eu bywydau. Os ydych yn bodloni meini prawf sgorio’r Cwis Alcohol, gallwch gael 3-4  sesiwn hyfforddiant am ddim gyda chynghorwyr Alcohol Change UK. Mae gan Alcohol Change UK arbenigedd mewn defnyddio a chamddefnyddio alcohol ac maent yn cynorthwyo’r sawl sy’n darganfod bod alcohol yn achosi problem yn ei bywydau.

Mae’r sesiynau’n rhad ac  am ddim i chi, ac yn hollol gyfrinachol. Ni chaiff unrhyw wybodaeth am faint o alcohol yr ydych yn ei yfed ei rannu gyda’r brifysgol (oni bai ein bod ni’n teimlo bod y sefyllfa yn bygwth bywyd). Gwnaiff yr hyfforddwr wrando a’ch cynorthwyo wrth i chi gymryd y camau cyntaf tuag at wneud newidiadau positif i’ch bywyd, a darparu cymorth ynglŷn â gwasanaethau pan fo hynny’n briodol.

Os credwch y byddech yn elwa ar hyfforddiant a fyddech cystal â chwblhau'r cwis isod. Os cwrddwch â'r meini prawf fe roddir y wybodaeth a'r manylion cyswllt i chi.

Cwis Alcohol

Os ydych chi’n ansicr a yw alcohol yn achosi problemau i chi, os ydych chi’n pryderu dros faint o alcohol yr ydych chi’n ei yfed neu ei effaith ar eich bywyd bob dydd, rhowch gynnig ar y Cwis Alcohol. Mae’n rhad ac am ddim, yn gyflym, yn gyfrinachol ac yn hawdd i’w ddefnyddio. Atebwch y cwestiynau yn ddidwyll os gwelwch yn dda oherwydd bydd gwybodaeth a chymorth wedi’u teilwra i’ch sgôr ar gael ar ddiwedd y cwis.

Rhowch gynnig ar y Cwis Alcohol