Achos Pryder:

Os oes gennych bryder difrifol, dylech gysylltu â swyddog diogelu dynodedig yn Y Drindod Dewi Sant oni bai fod rhywun mewn perygl uniongyrchol lle dylech gysylltu â'r Heddlu i ddechrau ar 101, neu mewn argyfwng ar 999.

I roi gwybod am bryder i'r Brifysgol y tu allan i oriau, cysylltwch â'r Tîm Gweithrediadau 24/7 ar 07767 842738.

Mae gan holl fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant fynediad at gyngor ac arweiniad proffesiynol drwy Raglen Cymorth i Fyfyrwyr 24/7 drwy ffonio 0800 028 3766.

Sylweri:

Bydd y Brifysgol yn lansio ffurflen adrodd Achos Pryder yn fuan (Haf 2022), a gaiff ei hymgorffori yma ond am y tro cysylltwch ag un o'r swyddogion dynodedig yn uniongyrchol.

Yn yr un modd, bydd y Brifysgol yn lansio proses brysbennu Lles cyn bo hir (haf 2022) a fydd yn galluogi myfyrwyr i hunangyfeirio at wasanaethau cymorth ac yn galluogi'r Brifysgol i ymateb yn briodol yn ôl anghenion ac effaith myfyrwyr. Yn y cyfamser, gall myfyrwyr fanteisio ar wasanaethau cymorth drwy hwb@pcydds.ac.uk

Ymrwymiad y Brifysgol

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo lles a diogelwch myfyrwyr, staff ac ymwelwyr drwy gydol ein gweithrediadau a'n hamgylchedd.

O bryd i'w gilydd, gall myfyrwyr fod yn agored i niwed ac mae gan y Brifysgol amrywiaeth o wasanaethau a pholisïau ar waith i ymateb i angen sy’n dod i’r amlwg a helpu i'w diogelu. Mae ein Polisi Diogelu cyhoeddedig yn esbonio'r fframwaith sydd wedi’i sefydlu i ddiogelu rhag risg, camdriniaeth a niwed posibl, ac i ymateb yn briodol i bryderon.

Yr egwyddorion a nodir yn y Polisi yw bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i:

  • Darparu amgylchedd diogel i'w holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr;
  • Darparu amgylchedd sy'n ddiogel rhag niwed i'r rhai o dan 18 oed;
  • Cynnal hawliau plant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed i gael eu hamddiffyn rhag niwed, rhyddid rhag anaf ac amgylchedd diogel ac iach.

Mae'r Polisi yn seiliedig ar Weithdrefnau Diogelu Cenedlaethol Cymru. Mae'r Polisi hefyd yn cydnabod cyfrifoldebau ehangach y Brifysgol mewn perthynas â Dyletswydd Atal y DU a'r gofyniad i atal pobl rhag cael eu tynnu i radicaleiddio a/neu derfysgaeth. Os oes gennych unrhyw bryderon mewn perthynas â themâu Prevent, cysylltwch â'r Swyddog Arweiniol Atal Dros Dro, Rhys Dart.

Swyddogion Diogelu Dynodedig Y Drindod Dewi Sant:

Swyddog Dynodedig Arweiniol: Michou Burckett St Laurent (Pennaeth Llesiant Myfyrwyr) m.bstlaurent@pcydds.ac.uk

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr: Rhys Dart r.dart@pcydds.ac.uk

PIG Cysylltiol (Profiad Academaidd): Mirjam Plantinga m.plantinga@pcydds.ac.uk

Cyfarwyddwr Gweithredol Adnoddau Dynol: Jane O'Rourke J.ORourke@pcydds.ac.uk

Gwasanaethau Llesiant Myfyrwyr

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall fod angen cymorth ar fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau. Mae'r tîm Llesiant yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau sydd wedi'u cynllunio i gefnogi myfyrwyr i ymgysylltu'n effeithiol â'u hastudiaethau. Mae'r tîm Llesiant yn darparu cyngor ac arweiniad proffesiynol a chyfrinachol mewn perthynas â llesiant myfyrwyr ac iechyd meddwl. Mae gwybodaeth am y gwasanaethau Llesiant a sut i ddod o hyd iddynt yma.