Mae’r cynghorwyr iechyd meddwl yn darparu gwasanaeth arbenigol sy’n galluogi myfyrwyr i reoli’u hanawsterau a chydlynu’r cymorth amrywiol sydd ar gael yn y Brifysgol a’r gymuned; gallant awgrymu strategaethau i helpu myfyrwyr i oresgyn y problemau sy’n effeithio ar eu gallu i ddysgu’n effeithiol.

Gwasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol yw hwn. Gweithiwr proffesiynol sy’n ei ddarparu, a gweithiant yn unol â fframwaith moesegol a ddarperir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob myfyriwr cyfredol.

Gall astudio mewn prifysgol greu straen a all effeithio ar eich lles meddwl. O’r herwydd, mae dwy lefel o wasanaeth ar gael i fyfyrwyr; yn sgil asesiad cychwynnol, gellir cynnig hyd at chwe apwyntiad, neu, yn achos anawsterau parhaus megis iselder ysbryd, gorbryder, sgitsoffrenia neu anhwylder deubegwn, efallai bydd angen cymorth parhaus neu offer er mwyn galluogi myfyrwyr i reoli’u hastudiaethau.  Gall y myfyrwyr hyn hawlio Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA).

Yr hyn y gallwn ei wneud:

  • Gwrando
  • Cynnig cyngor, cymorth a gwybodaeth
  • Help mewn sefyllfa o argyfwng
  • Eich helpu i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
  • Cydlynu â gwasanaethau yn y gymuned h.y.GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol mudiadau gwirfoddol
  • Cyfathrebu â’r Swyddog Llety a Chyfadrannau i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’ch anghenion ychwanegol
  • Cysylltu â’r staff academaidd i wella eu dealltwriaeth o’r modd y gall anawsterau effeithio ar unigolion a sut y gallant eich cefnogi

Am fwy o fanylion am gymorth iechyd meddwl gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr trwy e-bost ymhellach.

I’r myfyrwyr sy’n credu y byddai o fudd iddynt drafod unrhyw broblemau sy’n eu poeni, mae’r Gwasanaeth Cwnsela ar gael. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw anghenion ychwanegol neu anabledd, cysylltwch â  Chymorth Dysgu i gael y wybodaeth.