Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Iechyd Meddwl Gwasanaeth Ymgynghorol

Mae’r cynghorwyr iechyd meddwl yn darparu gwasanaeth arbenigol sy’n galluogi myfyrwyr i reoli’u hanawsterau a chydlynu’r cymorth amrywiol sydd ar gael yn y Brifysgol a’r gymuned; gallant awgrymu strategaethau i helpu myfyrwyr i oresgyn y problemau sy’n effeithio ar eu gallu i ddysgu’n effeithiol.

Gwasanaeth rhad ac am ddim a chyfrinachol yw hwn. Gweithiwr proffesiynol sy’n ei ddarparu, a gweithiant yn unol â fframwaith moesegol a ddarperir gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob myfyriwr cyfredol.

Gall astudio mewn prifysgol greu straen a all effeithio ar eich lles meddwl. O’r herwydd, mae dwy lefel o wasanaeth ar gael i fyfyrwyr; yn sgil asesiad cychwynnol, gellir cynnig hyd at chwe apwyntiad, neu, yn achos anawsterau parhaus megis iselder ysbryd, gorbryder, sgitsoffrenia neu anhwylder deubegwn, efallai bydd angen cymorth parhaus neu offer er mwyn galluogi myfyrwyr i reoli’u hastudiaethau.  Gall y myfyrwyr hyn hawlio Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA).

Yr hyn y gallwn ei wneud:

  • Gwrando
  • Cynnig cyngor, cymorth a gwybodaeth
  • Help mewn sefyllfa o argyfwng
  • Eich helpu i wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA)
  • Cydlynu â gwasanaethau yn y gymuned h.y.GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol mudiadau gwirfoddol
  • Cyfathrebu â’r Swyddog Llety a Chyfadrannau i sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’ch anghenion ychwanegol
  • Cysylltu â’r staff academaidd i wella eu dealltwriaeth o’r modd y gall anawsterau effeithio ar unigolion a sut y gallant eich cefnogi

Mae 90.4% o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant wedi eu bodloni gyda gwasanaethau Cwnsela'r Brifysgol yn arolwg rhyngwladol ISBSB, Hydref 2015.

Gellir trefnu apwyntiadau i weld y cynghorwyr iechyd meddwl trwy gysylltu â derbynfa Gwasanaethau Myfyrwyr ar bob campws.

Campws Caerfyrddin
01267 676 830

Campws Llambed
01570 424 876

Campws Abertawe
01792 481 206

I’r myfyrwyr sy’n credu y byddai o fudd iddynt drafod unrhyw broblemau sy’n eu poeni, mae’r Gwasanaeth Cwnsela ar gael. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw anghenion ychwanegol neu anabledd, cysylltwch â  Chymorth Dysgu i gael y wybodaeth.

I gael rhagor o gymorth y tu hwnt i wasanaethau’r Prifysgolion, gweler yr adran Dolenni Defnyddiol am restr lawn o help a chymorth gan asiantaethau allanol.