two girls having tea

Mae astudio yn y Brifysgol yn brofiad cyffrous, ond gall ddod â straen ac anawsterau ar adegau, felly mae’n bwysig gofalu amdanoch eich hun. Os ydych yn iach, bydd modd i chi wneud yn fawr o’ch cwrs a’r cyfleoedd a gynigir gan fywyd myfyrwyr.

Os dechreuwch gael trafferthion yn eich perthynas ag eraill neu os teimlwch fod eich gwaith cwrs yn mynd yn drech na chi, efallai fod rhesymau am hyn. Mae cymorth ar gael i’ch helpu i nodi’r hyn sy’n achosi problemau ac i sefydlu cymorth cynaliadwy. Mae pob un o’r gwasanaethau’n rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac wedi’u darparu gan weithwyr proffesiynol arbenigol cymwys.

Mae ein hiechyd yn newid yn barhaus, ac mae popeth sy’n digwydd o’n cwmpas yn effeithio arno:

 • Pa un a ydym yn bwyta ac yn cysgu’n iawn
 • Pa un a ydym yn cytuno â’n teulu a’n ffrindiau
 • Pa un a ydym yn cynnal cysylltiad â’n teulu a’n hanwyliaid
 • Sut rydym yn teimlo a sut mae ein ffrindiau a’n teulu’n teimlo
 • Pa un a ydym yn parhau’n weithgar ac yn ymarfer yn ddigonol
 • Pa un a deimlwn fod modd i ni ofyn am help pan fydd angen
 • Pa un a ydym yn cymryd seibiant rheolaidd ac yn cynnal cydbwysedd iach yn ein bywydau
 • Pa un a ydym yn gofalu am ein hiechyd rhywiol
 • Pa un a ydym yn gofalu am ein diogelwch
 • Pa un a ydym yn cynnal ein hobïau ac yn gallu ymlacio a’n mwynhau ein hunain
 • Pa un a ydym yn gwneud pethau y teimlwn ein bod yn gallu eu gwneud yn dda sy'n cynnal ein hunan barch ai peidio
 • Pa un a ydym yn derbyn pwy’r ydym fel unigolion

Mae pum ffordd syml i’ch helpu i gynnal ffordd o fyw sy’n gytbwys:

 1. Peidiwch ag anwybyddu unrhyw broblemau sy’n eich poeni. Peidiwch â dibrisio’r manteision o rannu unrhyw bryderon a allai fod gennych. Mae’n helpu i siarad.
 2. Byddwch yn ymwybodol o’r hyn yr ydych yn ei fwyta a’i yfed, a phryd. Mae deiet iach a llawer o ddŵr yn cynnal eich lles corfforol a meddyliol. Hwn yw’r tanwydd sy’n eich galluogi i ddal i fynd.
 3. Anelwch at gadw eich patrwm cwsg yn rheolaidd, bydd rhwng 6 ac 8 awr yn sicrhau bod eich gallu i ganolbwyntio ar ei orau, ac yn eich helpu i reoli eich emosiynau a'ch synnwyr o bersbectif.
 4. Rydych yn yfed gormod o alcohol os yw’n effeithio ar eich gwaith, eich perthynas ag eraill, eich cyllid a’ch iechyd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Alcohol Change
 5. Mae ymarfer corff am 20 munud bob dydd yn gwella iechyd corfforol ac yn helpu i gynnal lefelau straen. Gellir nofio yn rhad ac am ddim ar gampysau Caerfyrddin a Llambed, ac mae cyfleusterau campfa hefyd ar gael

Cysylltu â ni:

Campws Caerfyrddin             01267 676830

Campws Llambed                  01570 424876

Campws Abertawe                 01792 481206

Campws Llundain                  020 7566 7600

Tu allan i oriau swyddfa        08457 909090

Y Samariaid                           116 123

I fyfyrwyr sy’n teimlo y byddai o les iddynt drafod unrhyw faterion sy’n eu poeni, mae’r Gwasanaeth Cwnsela ar gael. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw anghenion neu anabledd ychwanegol, cysylltwch â Chymorth Dysgu i gael rhagor o wybodaeth

Os ydych yn cael neu wedi cael anawsterau iechyd meddwl, mae'n bwysig i chi gysylltu â'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a all eich cefnogi.

I gael rhagor o gefnogaeth y tu hwnt i wasanaethau prifysgolion, gweler yr adran dolenni defnyddiol am restr gyflawn o'r help a'r cymorth gan asiantaethau allanol.