Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  PASS (Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid)

Beth yw PASS?

Ffordd ymarferol o gymhwyso dysgu gan gymheiriaid at addysg uwch (AU) yw PASS (Peer Assisted Study Sessions - Sesiynau Astudio gyda Chymorth Cymheiriaid). Mae’n canolbwyntio ar y cysyniad o fyfyrwyr yn rhyngweithio â myfyrwyr eraill, gyda myfyrwyr blynyddoedd uwch (arweinwyr PASS) yn rhedeg sesiynau ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd is (cyfranogwyr), er mwyn hwyluso dysgu. Yr amcan yw helpu cyfranogwyr i gyfnerthu eu dysgu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol, gan ddefnyddio iaith eu disgyblaeth. Nid yw arweinwyr PASS yn addysgu. 

Datblygwyd y model hwn yn gyntaf yn Unol Daleithiau America, lle yr oedd yn cael ei alw’n Hyfforddiant Ychwanegol -Supplementary Instruction (SI). Yn y D.U., cyflwynwyd yn 1995 i Brifysgol Manceinion, a elwir erbyn hyn Canolfan Cenedlaethol PASS /SI. Ers hynny, mae llawer o sefydliadau AU wedi dilyn eu hesiampl, gan fabwysiadu PASS er mwyn ychwanegu at brofiadau myfyrwyr mewn prifysgolion. 

Dechreuodd y cynllun PASS ar gampws Llambed yn 2015/16, ac mae, erbyn hyn, wedi tyfu, diolch i frwdfrydedd arweinwyr, cyfranogwyr, arweinwyr academaidd a goruchwylwyr, i gynnwys nifer o ddisgyblaethau amrywiol o fewn Cyfadran y Dyniaethau. Mae sawl math o PASS wedi datblygu yn ystod yr adeg hon, gan gynnwys y sesiynau grŵp traddodiadol sydd wedi’u seilio ar herio’r modylau ar gyfer y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn, sesiynau sy’n agored i grwpiau blwyddyn cyfan o fyfyrwyr ac ymagwedd galw heibio fwy anffurfiol. Yn ogystal, gall arweinwyr PASS, ar achlysur, weithio gydag arweinwyr academaidd ar hwyluso gweithgareddau grwpiau bychain o fewn modylau perthnasol. 

Buddion PASS 

Cyfranogwyr: 

 • Fforwm cyfeillgar, anffurfiol i drafod syniadau a datblygu astudio annibynnol. 
 • Sefydlu cymuned ddysgu o fewn y ddisgyblaeth. 
 • Mentora gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r modwl neu’r flwyddyn raglen yn llwyddiannus. 
 • Amgylchedd diogel ar gyfer gwneud camgymeriadau a magu hyder.  

Arweinwyr: 

 • Dysgu sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm, cynllunio, cyfathrebu, hwyluso a meithrin hyder gwell. 
 • Gwella eich gwybodaeth chi eich hun o’r ddisgyblaeth. 
 • Rhaglen hyfforddi arweinwyr o ansawdd uchel, goruchwyliaeth barhaol a’r hawl i gael at becyn cymorth hwyluso. 
 • Gwobrau anariannol: tocynnau prynu llyfrau, hwdis, cinio a lluniaeth am ddim yn ystod yr hyfforddiant a chydnabyddiaeth o’u rôl yn y seremoni ardystio. 

Staff academaidd: 

 • Mae’n annog mwy o ddysgu cyfranogol ac annibynnol ymhlith yr holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan. 
 • Mae’r ymchwil yn awgrymu ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar gadw myfyrwyr a’u cyrhaeddiad (Keenan 2014: 18-9). 
 • Mae goruchwyliaeth academaidd yn darparu ffynhonnell ychwanegol o adborth gan fyfyrwyr 
 • Y potensial am lai o ymholiadau oddi wrth fyfyrwyr. Caiff arweinwyr eu hyfforddi i gyfeirio cyfranogwyr at wasanaethau eraill y brifysgol, megis gwasanaethau myfyrwyr, y llyfrgell, Dysgu a gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL), TG a darlithwyr priodol. 


Sut mae’n gweithio? 

Mehefin - Gorffennaf: 

Enwebir arweinwyr dichonol gan arweinwyr academaidd gan anfon gwahoddiad iddynt fynychu hyfforddiant. Gall myfyrwyr hefyd enwebu eu hunain. 

Yr Wythnos Gynefino a gynhelir yn hwyr ym mis Medi: 

Cyfarfod rhagarweiniol ar gyfer yr arweinwyr a enwebwyd, a dechrau’r ddau ddiwrnod o hyfforddi arweinwyr. 

Semester 1 a/neu 2: 

Sesiynau PASS wythnosol o awr yr un, gyda’r sesiynau ôl drafodaeth eisoes wedi dechrau ac ar waith. 

Enwebu Arweinydd 

Mae darlithwyr a chydlynwyr y rhaglen yn penderfynu a ydy PASS yn briodol ar gyfer eu rhaglenni ac yn awgrymu arweinwyr addas. Gall myfyrwyr hefyd enwebu eu hunain, ond bydd rhaid i’r arweinydd / arweinwyr academaidd roi ei gymeradwyaeth /eu cymeradwyaeth. Rhaid i hyfforddeion gwblhau’r holl hyfforddiant i lefel foddhaol cyn iddynt ddod yn arweinwyr PASS gweithredol. Wrth enwebu myfyrwyr ar gyfer hyfforddiant i fod yn arweinwyr, dylid ystyried y rhinweddau canlynol: 

 • llwyddiant academaidd cadarn. 
 • sgiliau cyfathrebu da. 
 • dibynadwyedd. 
 • y gallu i weithio yn annibynnol ac fel rhan o dîm. 
 • natur anfarnol ac agos-atoch. 
 • sgiliau trefnu. 


Hyfforddi 

Cynhelir cyfarfod cyn hyfforddiant i’r arweinwyr a enwebir yn gynnar yn ystod yr wythnos gynefino er mwyn rhoi cyfle iddynt ddarganfod mwy am PASS cyn iddynt ymrwymo eu hunain i’r hyfforddiant a’r rôl. Yna, bydd y sawl sydd am fynd ymlaen yn mynychu dau ddiwrnod o hyfforddiant dan arweiniad goruchwylwyr cymwys. Bydd rhan o’r hyfforddiant yn cynnwys sesiwn ar gyfer i arweinwyr academaidd, y sawl sydd eisoes yn arweinwyr, a hyfforddeion PASS gwrdd er mwyn sefydlu eu tîm pwnc. Darperir gan weddill yr hyfforddiant pecyn cymorth ar gyfer yr hyfforddeion er mwyn hwyluso sesiynau a hefyd datblygu sgiliau gwaith a sgiliau byw. 

Sesiynau PASS 

Mae cynnwys y sesiynau PASS wedi’i seilio ar anghenion y cyfranogwyr. Er enghraifft, gallai’r sesiwn gynnwys adolygiadau cyflym o gynnwys darlithoedd, adolygu ar gyfer arholiadau, mynd dros friffiau aseiniadau neu sgiliau astudio pwnc-benodol . Mae’r sesiynau yn rhedeg yn wythnosol am awr dan arweiniad un neu ddau arweinydd. Ar rai achlysuron, mae’n bosib y gwnaiff arweinwyr hwyluso trafodaeth a gwaith mewn grwpiau bychain o fewn darlithoedd ac o dan oruchwyliaeth y darlithydd perthnasol. 

Mae’r model galw heibio yn llai seiliedig ar waith grŵp. Gall cyfranogwyr gyrraedd unrhyw bryd yn ystod yr awr a neilltuir ar ei gyfer, a naill ai cymryd rhan yn y drafodaeth gyffredinol, neu gael trafodaeth un ac un gydag arweinydd am rywbeth penodol. 

Sesiynau Ôl-drafodaeth 

Mae’r sesiynau ôl-drafodaeth wythnosol yn cynnwys yr arweinwyr, y goruchwylwyr a’r arweinydd /arweinwyr academaidd, ac yn rhoi amser i fyfyrwyr a staff i adfyfyrio ar y sesiwn flaenorol a chynllunio’r un nesaf. 

Gall arweinwyr drafod y mathau o waith grŵp a strategaethau dysgu a ddefnyddiwyd ganddynt yn eu sesiynau a pha mor effeithiol, yn eu barn nhw, oedd y rhain. Mae’r sesiynau ôl-drafodaeth hefyd yn ffynhonnell ychwanegol o adborth di-enw gan fyfyrwyr a allai fod o werth i’r arweinydd academaidd, megis meysydd sy’n arbennig o anodd i fyfyrwyr, o fewn cynnwys y modwl. Er hynny, ni chaiff y myfyrwyr unigol sy’n cymryd rhan fyth eu trafod. 

Disgwylir i arweinwyr PASS ymrwymo eu hunain i gyfanswm o ddwy awr yr wythnos fan pellaf, ac arweinwyr academaidd hyd at un awr yr wythnos. 


PASS: 

 • mae’n fethodoleg ar gyfer cynorthwyo dysgwyr 
 • mae’n ffordd o ddysgu mewn grwpiau bychain 
 • caiff ei hwyluso drwy fyfyrwyr eraill yn chwarae rhan arweinwyr 
 • mae’n gyfrinachol 
 • mae’n wirfoddol 
 • mae’n anadferol 
 • mae’n gyfranogol 
 • mae’n annog dysgu cydweithredol, yn hytrach na dysgu cystadleuol 
 • mae’n seiliedig ar gynnwys ac yn broses-gyfeiriedig 
 • mae’n integreiddio strategaethau dysgu effeithiol o fewn cynnwys y cwrs 
 • mae’n defnyddio iaith y ddisgyblaeth 
 • nid yw’n creu dibyniaeth 
 • mae’n rhagweithiol, nid yn adweithiol 
 • mae’n annog annibyniaeth dysgwyr 
 • mae’n helpu i leihau’r niferoedd sy’n rhoi’r gorau iddi ac yn cynorthwyo cadw myfyrwyr 
 • mae’n rhoi cyfle i wella perfformiad academaidd 
 • mae’n herio’r rhwystrau sydd rhwng y grwpiau blwyddyn 
 • mae o les i bob myfyriwr, pa beth bynnag yw ei allu academaidd cyfredol 
 • mae’n rhoi’r preifatrwydd ar gyfer ymarfer y pwnc, i wneud camgymeriadau ac i fagu hyder 
 • mae’n helpu myfyrwyr i weld yn glir disgwyliadau’r cwrs