Sesiynau Astudio Dysgu (Peer Assisted Learning)

Beth yw PAL?

Mae PAL yn ddull o ddysgu gan gymheiriaid sydd wedi hen brofi ei werth, wrth i fyfyrwyr blynyddoedd uwch (arweinwyr PAL) gynnal sesiynau i fyfyrwyr blynyddoedd is (cyfranogwyr – fel arfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf a sylfaen) er mwyn eu helpu i gyfnerthu eu dysgu. Nid yw arweinwyr PAL yn addysgu. Mae’r sesiynau yn rhai cyfeillgar ac anffurfiol, gwirfoddol, ac yn seiliedig ar feysydd pwnc neu fodylau penodol.

Mae gwerth rhaglenni dysgu gan gymheiriaid mewn addysg uwch wedi’i hen sefydlu. Mae cydberthynas rhyngddynt â chyfraddau uwch o ran cadw myfyrwyr a chyrhaeddiad uwch, a gallant hybu hyder myfyrwyr, hwyluso pontio i addysg uwch, datblygu sgiliau cyflogadwyedd, a gwella profiad myfyrwyr yn gyffredinol. Mae cynlluniau dysgu cyfoedion yn gweithio’n arbennig o dda o ran modylau gorfodol ‘heriol’. Bellach mae gan bob Prifysgol yn y DU ryw fath o gynllun dysgu gan gymheiriaid yn ei le.


Beth sy’n digwydd mewn sesiwn PAL?

Cynhelir y sesiynau bob wythnos am hyd at awr o dan arweiniad o leiaf ddau arweinydd sy’n fyfyrwyr. Mae’r darlithydd yn eu hysbysebu ar dudalen y modwl perthnasol ac mae’r arweinwyr hefyd yn mynd i’r seminar i gyflwyno’u hunain ac annog y myfyrwyr i ddod i’r sesiwn.

Gellir cynnal sesiynau mewn ystafell ddarlithio, llyfrgell ar y campws neu gornel dawel yn un o gaffis y campws, a gallant fod ar ffurf grwpiau astudio bach neu sesiynau galw heibio un i un.  Mae’r arweinwyr yn cael gwybod gan y myfyrwyr sut mae pethau’n mynd a pha agweddau ar ddeunydd y  cwrs y byddent yn hoffi eu trafod. Mae enghreifftiau o weithgareddau cyffredin yn cynnwys:

 • Adolygu cynnwys darlith
 • Adolygu ar gyfer arholiad gan ddefnyddio cwis
 • Mynd dros friffiau aseiniadau
 • Sgiliau astudio pwnc-benodol
 • Datblygu geirfa o derminoleg arbenigol
 • Datrys problemau gyda’ch gilydd
 • Ymarfer gwneud cyflwyniadau
 • Defnyddio cwestiynau agored i annog meddwl yn ddwys am bwnc
 • Cael persbectif mewnol ar opsiynau modwl ar gyfer yr ail a'r drydedd flwyddyn

Sut mae arweinwyr yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u cefnogi?

Gall myfyrwyr enwebu eu hunain i ddod yn arweinydd neu gall staff academaidd eu henwebu. Gofynnir i’r enwebeion gwblhau ffurflen gais ac fe’u gwahoddir i gyfarfod i ddysgu mwy am y rôl. Ymhlith y rhinweddau sy’n bwysig ar gyfer y rôl mae:

 • llwyddiant academaidd cadarn
 • sgiliau cyfathrebu da
 • dibynadwyedd
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac yn rhan o dîm
 • empathi gyda phrofiad y flwyddyn gyntaf
 • agwedd anfeirniadol, agos-atoch
 • sgiliau trefnu
 • mae profiad o gymryd rhan mewn sesiynau PASS hefyd yn ddymunol.

Wedi i fyfyrwyr gael eu derbyn ar y cynllun, fe’u gwahoddir hefyd i fynychu’r hyfforddiant dwys drwy brofiadau a ddarperir gan y goruchwylwyr PAL achrededig gyda mewnbwn gan yr arweinwyr academaidd. Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant yn llwyddiannus, neilltuir yr hyfforddeion i weithio ar fodylau neu feysydd pwnc penodol mewn grwpiau o 2-6 arweinydd.

Yn ystod eu hamser yn y rôl, mae’r arweinwyr yn derbyn mentora ac arweiniad rheolaidd gan ddarlithydd sy’n arbenigwr yn y maes pwnc perthnasol a chan un o’r goruchwylwyr PAL sy’n cynorthwyo’r arweinwyr yn eu rôl. Mae cyfleoedd parhaus i arweinwyr fynychu sesiynau datblygu megis gyrfaoedd a sgiliau ar gyfer cyflogaeth, dysgu sut i osod a golygu tudalen PAL ar Moodle, a sgiliau llyfrgell ac ymchwil, gyda thystysgrifau DPP yn cael eu dyfarnu am yr holl weithgareddau hyn. Yn ogystal, gall arweinwyr gymryd rhan mewn Diwrnodau Agored, Penwythnosau Profiadau Myfyrwyr, a mynychu digwyddiadau rhwydweithio dysgu gan gymheiriaid. Fodd bynnag, ar gyfartaledd gofynnir i arweinwyr neilltuo dwy awr yr wythnos yn unig i weithgarwch PAL.

Tua dwywaith y flwyddyn, cynhelir cyfarfodydd ar draws y campws ar gyfer pawb sydd wedi bod yn ymwneud â PAL i ddathlu eu cyflawniadau a chyflwyno gwobrau i’r arweinwyr megis tocynnau llyfrau. Yr uchafbwynt yw'r seremoni diwedd blwyddyn pan gyflwynir eu tystysgrifau hyfforddi i’r arweinwyr.


Manteision PAL i fyfyrwyr sy’n dilyn y sesiynau

 • Fforwm cyfeillgar, anffurfiol ar gyfer trafod syniadau ac annog astudio annibynnol.
 • Amgylchedd dysgu ar draws y blynyddoedd lle gall myfyrwyr ehangu eu cylch cyfeillgarwch.
 • Mentora gan fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r modwl neu flwyddyn y rhaglen yn llwyddiannus.
 • Amgylchedd diogel ar gyfer gwneud camgymeriadau, magu hyder a gofyn y math o gwestiynau y mae myfyrwyr yn teimlo’n annifyr yn eu gofyn i ddarlithwyr.
 • Potensial i godi graddau.

Manteision PAL i’r arweinwyr sy’n fyfyrwyr  

 • Ennill sgiliau cyflogadwyedd y mae galw mawr amdanynt, gan gynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm, cynllunio, cyfathrebu, hwyluso a gwell hyder.
 • Cryfhau gwybodaeth yr arweinwyr eu hunain am y ddisgyblaeth.
 • Rhaglen hyfforddi o ansawdd uchel i arweinwyr, gyda goruchwyliaeth barhaus a chysylltiad agos â staff academaidd.
 • Gwobrau anariannol: tocynnau llyfrau, hwdis, cinio a lluniaeth am ddim yn ystod hyfforddiant, a chydnabod eu cyfraniad mewn seremoni ardystio.

Manteision PAL i’r staff academaidd a’r Brifysgol ehangach

 • Gwell cyfranogiad a dysgu annibynnol gan yr holl fyfyrwyr sy’n cymryd rhan.
 • Effeithiau cadarnhaol ar gadw myfyrwyr a chyrhaeddiad.
 • Mae cyfarfodydd gydag arweinwyr yn darparu ffynhonnell ychwanegol o adborth gan fyfyrwyr ar gyfer staff academaidd.
 • Posibilrwydd y bydd llai o ymholiadau gan fyfyrwyr.
 • Caiff arweinwyr eu hyfforddi sut i gyfeirio cyfranogwyr at wasanaethau eraill y brifysgol a’u helpu i wneud synnwyr o amgylchedd y brifysgol, ac felly darparu lefel ychwanegol o gymorth ar gyfer myfyrwyr sydd newydd bontio i addysg uwch.

Egwyddorion allweddol PAL

 • Mae PAL yn ymwneud â dysgu mewn grwpiau bach
 • Mae’n fethodoleg ar gyfer darparu cymorth i ddysgwyr
 • Mae’n cael ei hwyluso gan fyfyrwyr eraill sy’n gweithredu fel arweinwyr
 • Mae PAL yn gyfrinachol, yn wirfoddol, yn anadferol ac yn gyfranogol
 • Mae’n annog dysgu cydweithredol, yn hytrach na dysgu cystadleuol
 • Mae’n seiliedig ar gynnwys ac yn canolbwyntio ar broses
 • Mae PAL yn cyfuno strategaethau dysgu effeithiol oddi mewn i gynnwys y cwrs
 • Mae’n gweithio yn iaith y ddisgyblaeth
 • Nid yw PAL yn creu dibyniaeth
 • Mae’n rhagweithiol, nid yn ymatebol ac yn annog annibyniaeth dysgwyr
 • Mae PAL yn helpu i leihau’r niferoedd sy’n rhoi’r gorau iddi ac yn helpu i gadw myfyrwyr
 • Mae’n rhoi cyfle i gynyddu perfformiad academaidd
 • Mae’n herio'r rhwystrau rhwng grwpiau blwyddyn
 • Mae PAL o fudd i bob myfyriwr beth bynnag fo ei gymhwysedd academaidd ar y pryd
 • Mae’n rhoi preifatrwydd i ymarfer y pwnc, gwneud camsyniadau a magu hyder
 • Mae PAL yn targedu modylau heriol
 • Mae PAL yn helpu myfyrwyr i weld yn glir beth yw disgwyliadau’r cwrs

Sut mae cael rhagor o wybodaeth:

Pa un a ydych yn aelod o’r staff academaidd sydd â diddordeb mewn cychwyn gweithgarwch PAL mewn perthynas â’ch maes pwnc chi, neu’n fyfyriwr a fyddai’n hoffi mynychu PASS neu sydd â diddordeb mewn dod yn arweinydd, cysylltwch â goruchwyliwr PAL ar gyfer eich campws.

IEH:
Christopher Fleming
Christopher.Fleming@uwtsd.ac.uk

WISA:
Kate Butler
k.butler@uwtsd.ac.uk

IMH:
Jo Kelleher
j.kelleher@uwtsd.ac.uk