Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg

Moodle


Mae’r tîm Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) yn darparu cyfarwyddyd, hyfforddiant a chefnogaeth i amrywiaeth eang o offer a thechnolegau addysgol gyda’r nod o helpu staff a myfyrwyr gyda phrosesau dysgu, addysgu ac asesu.

Gan weithio’n agos â staff academaidd rydym yn rhoi sylw i feysydd lle gall cynnwys technolegau penodol gyfoethogi ac ymestyn prosesau dysgu, addysgu ac asesu.  Rydym yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch pa dechnolegau neu offer sydd fwyaf priodol ar gyfer sefyllfaoedd penodol, ac yn cynnig arbenigedd a chyngor ynghylch eu gosod, eu ffurfweddu a dulliau o'u hymgorffori yn eich addysgu.

I gael manylion y cynnyrch a gefnogir ar hyn o bryd gweler y ffeithlun isod neu Llwythwch y ffeithlun i lawr fel PDF.

Mae tîm TEL hefyd yn darparu hyfforddiant ar amryw o fformatau, boed wyneb yn wyneb neu ar-lein, yn unigol neu i grwpiau. Rydym yn creu ac yn darparu'r hyfforddiant y mae’i angen er mwyn deall a defnyddio unrhyw un o’r cynnyrch a gefnogir.  Mae’n bosibl gweld enghreifftiau o’r mathau o gyrsiau sydd ar gael isod:

Moodle (1.5 - 2 awr)

Anelir y sesiwn hon at staff academaidd sydd â fawr ddim / dim profiad o ddefnyddio Moodle.
Ar ddiwedd y sesiwn bydd gan staff y wybodaeth a’r profiad angenrheidiol i adeiladu gwefan Moodle (cwrs/modwl) sy’n barod i fyfyrwyr ei defnyddio.

Nod y sesiwn yw darparu’r isod:

• Trosolwg o Moodle

• Ymgyfarwyddo â’r gweithrediadau sylfaenol angenrheidiol i lwytho dogfennau i fyny a chyfathrebu â myfyrwyr

• Amser am Gwestiynau ac Adborth

Turnitin (1.5 - 2 awr)

Mae Turnitin yn system ar y we sy’n helpu i ganfod llên-ladrad posibl drwy gymharu gwaith myfyrwyr â 3 cronfa ddata enfawr o gynnwys a ddiwedderir yn gyson.

Nod y sesiwn yw darparu’r isod ar gyfer staff:

Trosolwg o Turnitin

Ymgyfarwyddo â gosod cyflwyniad ar Turnitin er mwyn caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno aseiniadau

Ymgyfarwyddo ag Adroddiadau Gwreiddioldeb Turnitin

Cwestiynau ac Adborth

Grademark (1.5 – 2 awr)

Mae Grademark yn nodwedd o fewn Turnitin sy’n caniatáu i staff academaidd anodi, lliwddangos a rhoi sylwadau’n uniongyrchol ar y gwaith a gyflwynwyd yn electronig.  Bydd myfyrwyr hefyd yn gweld adborth a sylwadau ar-lein sy’n gallu helpu i leihau papur a chyflymu’r broses o roi adborth.

Nod y sesiwn yw darparu’r isod ar gyfer staff:

Trosolwg o GradeMark

Profiad uniongyrchol o ‘farcio’ darn o waith

Y wybodaeth a’r profiad i ddefnyddio GradeMark gyda myfyrwyr

Hefyd mae tîm TEL yn helpu i ddylunio’r cwricwlwm, datblygu rhaglenni ar-lein a dysgu cyfunol ac mae’n cefnogi creu cynnwys i’w gyflwyno ar-lein.

Mae'r tîm yma i helpu staff i ddatblygu’r defnydd o dechnoleg a byddem wrth ein bodd i drafod unrhyw syniadau sydd gennych.


Tîm Moodle

http://moodle.uwtsd.ac.uk 

Ffôn: 0300 500 5055 (ext 5055 internally)

Cymorth/Webhelp: Log a ticket

E-bostmoodle@uwtsd.ac.uk