Hyfforddiant TGCh i Staff

Gan weithio mewn partneriaeth agos â’r Swyddog Datblygu Staff, mae’r adran Hyfforddiant TGCh yn darparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant ar ystod eang o offer meddalwedd a thechnolegau sydd ar gael i staff y Brifysgol.

Darperir hyfforddiant mewn digwyddiadau a drefnir ac yn ‘ad hoc’ yn ôl yr angen, boed hynny mewn ystafell ddosbarth neu un-i-un, fel y bo’n briodol ac yn ôl anghenion.

Mae digwyddiadau yn yr ystafell ddosbarth ar fformat cyflwyniad ac ymarferion i ddefnyddwyr ar gyfrifiaduron Windows yn yr ystafell ddosbarth. Mae cynlluniau gwersi a deunyddiau newydd yn cael eu datblygu’n gyson er mwyn cadw’n gyfredol â diweddariadau meddalwedd a gofynion staff.

  • Ar y safle ac ar amseroedd amrywiol sy'n cynyddu hygyrchedd
  • Staff mewnol yn eu darparu gan sicrhau parhad a hyder yn y gwasanaeth
  • Yn hyblyg er mwyn bodloni anghenion hyfforddi parhaus gan gyd-fynd â datblygiad systemau neu’n mabwysiadu meddalwedd newydd
  • Mae’r hyfforddwr yn rhoi cefnogaeth barhaus i hyfforddeion ar ôl sesiynau
  • Cynigir hyfforddiant ar lefel dechreuwyr, canolig ac uwch ar gyfer y rhan fwyaf o’r cymwysiadau meddalwedd
  • Hysbysebir digwyddiadau drwy negeseuon e-bost a ddosberthir i’r holl staff ac i sefydliadau partner
  • Mae gweinyddu effeithiol yn darparu adroddiadau ynghylch datblygiad staff ar gyfer AD
  • Cesglir adborth ar ôl y sesiynau er mwyn annog datblygiad pellach

Cefnogir yr hyfforddiant drwy asesu a thystysgrifau dewisol.