Dewch i Gwrdd â’r Tîm Profiadau Myfyrwyr

Mae’r Adran Profiadau Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth agos ag Undeb y Myfyrwyr i helpu i ddatblygu’n barhaus brofiadau cadarnhaol i fyfyrwyr yn PCYDDS. Dyma ychydig yn rhagor am yr hyn a wnawn.
Cysylltwch â ni ar sed@uwtsd.ac.uk

Estelle Hart

Pennaeth Profiadau Myfyrwyr 

Mae Estelle yn arwain ar y strategaeth adrannol yn ogystal â gwaith dydd i ddydd yr adran. Gan adlewyrchu ei chefndir yn y mudiad myfyrwyr, mae ganddi frwdfrydedd angerddol i sicrhau bod myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn gallu bod yn gyfranogwyr gweithredol yn eu haddysg a’u bod yn cael eu grymuso i ddod yn ddinasyddion gweithgar.

Hoff gyn-fyfyriwr?

Y cawr o’r byd rygbi Barry John, er iddo chwarae dros Gaerdydd.

Ble mae’n rhaid i fyfyrwyr ymweld ag ef yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant?

Rydym yn ffodus iawn i fod yn agos at olygfeydd bendigedig, gan gynnwys dau barc cenedlaethol, ond i mi penrhyn Gŵyr yw’r lle gorau yng Nghymru. Dyma’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf yn y Deyrnas Unedig  ac mae’n wirioneddol ysblennydd. Yn ogystal mae hufen iâ blasus i’w gael ymhobman yno.

 

Lewis Pearson

Swyddog Datblygu Dylunio Bywyd

Mae Lewis yn arwain y fenter Dylunio Bywyd, rhaglen unigryw a luniwyd i gefnogi datblygiad personol ein myfyrwyr. Mae ei ddiddordeb angerddol mewn ystyried dylunio a’i PhD mewn cyfathrebu rhwng y dylunydd a’r cleient yn ei alluogi i rymuso ein myfyrwyr trwy weithdai ac adnoddau rhyngweithiol.

Beth yw’r un darn o gyngor fyddet ti’n ei roi i rywun sy’n dechrau yn y Drindod Dewi Sant?

Gwnewch yn fawr o’ch amser yn y brifysgol. Ni chewch unrhyw gyfnod arall yn eich bywyd lle bydd cynifer o gyfleoedd cyffrous ar gael yn rhad ac am ddim i chi.

Beth oeddet ti’n ei hoffi orau am astudio?

Astudiais i ddylunio cynnyrch yn y Drindod Dewi Sant. Fe wnes i wir fwynhau cyflwyno deilliannau fy mhrosiectau ac amddiffyn fy ngwaith.

 

Rhiannon Lleision-Jones

Uwch Swyddog Profiadau Myfyrwyr

Mae Rhiannon yn gweithio ar nifer o brosiectau gan gynnwys adborth, cyfathrebu a chroeso, gan sicrhau bod y prosiectau’n mynd yn hwylus a chysylltu â nifer o randdeiliaid mewnol ac allanol. Mae ganddi ddiddordeb angerddol mewn gwella profiadau myfyrwyr trwy adborth ac mae’n credu bod addysg yn drawsnewidiol.

Beth yw’r un darn o gyngor fyddet ti’n ei roi i rywun sy’n dechrau yn y Drindod Dewi Sant?

Mae cymaint yn digwydd yn y Drindod Dewi Sant y gall myfyrwyr gymryd rhan ynddo. Yr un peth rydw i’n difaru yw peidio â bod yn rhan o undeb y myfyrwyr pan oeddwn i’n y brifysgol. Dewch yn aelod o gymdeithas, byddwch yn gynrychiolydd cwrs, neu hyd yn oed ymgyrchu i ddod yn swyddog rhan amser neu lawn amser.

Pe baet ti’n cofrestru ar radd yn y Drindod Dewi Sant, beth fyddai hi?

Rydw i eisoes wedi astudio yn y Drindod Dewi Sant ac mae gen i gymhwyster TAR a Diploma Ôl-raddedig mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol. Fodd bynnag pe bai gen i’r set sgiliau byddwn i’n bendant yn astudio Dylunio Patrymau Arwyneb, dyna fy hoff sioe raddio o bell ffordd.

 

Chris Fox

Uwch Swyddog Profiadau Myfyrwyr

Mae Chris wedi bod yn gweithio yn y sector AU dros yr 8 mlynedd ddiwethaf ac mae ganddo brofiad helaeth o weithio gydag arolygon myfyrwyr. Mae’n arwain ar arolygon boddhad myfyrwyr, gan ddadansoddi ac adrodd ar y casgliadau i ddynodi arferion addysgu da a sicrhau y gweithredir ar adborth myfyrwyr.

Beth oeddet ti’n ei hoffi orau am astudio?

Cwrdd â phobl newydd a chreu atgofion bythgofiadwy. Ceisio meddwl beth oeddwn i’n ei hoffi orau am fy ngradd (ystadegau) a dilyn gyrfa oedd yn canolbwyntio ar hyn.

Hoff gyn-fyfyriwr?

Dr Lewis Pearson, arloeswr y prosiect Dylunio Bywyd a ystyrir gan rai i fod yn arwain ar lefel fyd-eang yn y maes hwn.

 

Hazel Cardew

Cynorthwyydd Cynnwys Creadigol

Mae Hazel yn arwain ar gynhyrchu deunyddiau digidol a phrintiedig i gynorthwyo ag adborth myfyrwyr a chyfathrebu, gan lunio llyfrynnau Croeso a Chynefino’r Drindod Dewi Sant  a chynnwys gweledol @UWTSDStudents. Yn sgil ei chefndir yn y Celfyddydau Cain, mae Hazel yn frwdfrydig iawn dros gynnwys myfyrwyr mewn digwyddiadau a chyfleoedd yn y gymuned leol. 

Ble mae’n rhaid i fyfyrwyr ymweld ag ef yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant? 

Mae bywyd celfyddydol gwych yn Ne Orllewin Cymru sy’n deillio o’r doniau gwirioneddol a geir ar lawr gwlad. Mae cymaint o wyliau i gymryd rhan ynddynt ac orielau i ymweld â nhw. 

Pe baet ti’n cofrestru ar radd yn y Drindod Dewi Sant, beth fyddai hi? 

Byddwn i wrth fy modd yn astudio Gwydr Pensaernïol.  Mae’r cyfleusterau’n wych ac mae’r cwrs yn unigryw - y Drindod Dewi Sant yw’r unig brifysgol yn y wlad sy’n ei gynnig. 

 

Steve Davies

Cynorthwyydd Gweinyddol

Mae Steve yn sicrhau bod yr elfen o’r tîm sy’n delio â’r cyhoedd yn gweithredu’n effeithiol ac yn effeithlon, ac yn diweddaru ein cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan cyfleoedd myfyrwyr yn gyson. Ac yntau’n siarad Cymraeg yn rhugl, mae’n hollol hapus i ymateb i gwestiynau yn ddwyieithog.

Un darn o gyngor i rywun sy’n dechrau yn y Drindod Dewi Sant?

Coleddwch ei diwylliant a’i hanes.

Ffaith sy’n anhysbys i lawer o bobl am y Drindod Dewi Sant?

Llambed yw’r drydedd brifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr (1822) ar ôl Prifysgol Rhydychen a Chaergrawnt.

Ble mae’n rhaid i fyfyrwyr ymweld ag ef yn ystod eu cyfnod yn y Drindod Dewi Sant?

Y nifer o gestyll ac amgueddfeydd ar draws yr ardal i ddysgu am hanes, etifeddiaeth a diwylliant Cymru.

 

Ffion Davies

Cynorthwyydd Profiadau Myfyrwyr

Mae rôl Ffion yn ymwneud â chwrdd â myfyrwyr, cynnig arweiniad a’u cyfeirio at wasanaethau perthnasol y brifysgol.

Mae hefyd yn arwain ar gasglu adborth i weithredu newidiadau cadarnhaol ac yn ymdrechu’n barhaus i wella profiadau myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant. Mae ganddi frwdfrydedd angerddol am addysg a meithrin amgylchedd dysgu cynhwysol, iach lle anogir myfyrwyr i ddefnyddio eu llais myfyrwyr.

Beth yw’r un darn o gyngor fyddet ti’n ei roi i rywun sy’n dechrau yn y Drindod Dewi Sant?

Fy nghyngor i fyddai gwneud yn fawr o’r cyfle i ddysgu’r stwff academaidd, ond hefyd i addysgu eich hun am y byd a’r bobl sydd o’ch cwmpas tra byddwch yn y brifysgol. Bydd yn gwneud eich profiad yn fwy bywiog a chyffrous. 

Beth oeddet ti’n ei hoffi orau am astudio?

Cael y cyfle i ymgolli’n llwyr yn y dysgu a dynodi diddordebau penodol.

Beth yw’r uchafbwynt i ti o fod yn rhan o’r Adran Profiadau Myfyrwyr?

Cydweithio gyda thîm sydd yn rhannu’r un nod ac sy’n cael eu hysgogi gan y dasg o rymuso myfyrwyr.

  

Dr Mirjam Plantinga

Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiadau Myfyrwyr)

Mae gan Mirjam rôl arwain strategol a gweithredol ar draws y Brifysgol ynghylch ymgysylltu â myfyrwyr, y modd y’u cynrychiolir a gwella profiadau myfyrwyr ar draws pob campws.  Mae hi hefyd yn ymwneud â chynyddu bodlonrwydd myfyrwyr a pherfformiad y Brifysgol mewn tablau cynghrair ac arolygon. 

Hyfforddodd Mirjam yn y clasuron a bu gynt yn Ddeon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio.