Cydnabyddiaeth Broffesiynol mewn Addysg Uwch

Cred y Brifysgol bod rhoi cydnabyddiaeth broffesiynol i’w staff academaidd a chymorth dysgu yn ffordd werthfawr o fesur eu llwyddiant a’i bod yn ddangosydd hanfodol bod y Brifysgol yn alinio'n llawn ag arfer Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF).

I'r unigolyn, mae cydnabyddiaeth broffesiynol yn rhoi marc ansawdd nodedig, sy’n cadarnhau datblygiad personol ac yn pwysleisio proffesiynoliad arfer da mewn Addysg Uwch, y gellir ei werthuso drwy gyfeirio at yr UKPSF.

lecturer teaching students

Mae’r UKPSF yn gyfres gynhwysfawr o safonau proffesiynol a chanllawiau y mae’r sector yn berchennog arnynt ar gyfer darparwyr ac arweinwyr Addysg Uwch. Mae’n fframwaith a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer meincnodi llwyddiant o fewn addysgwyr a staff cymorth dysgu AU, a gellir ei gymhwyso ar lefel unigolyn neu sefydliadol i wella ansawdd a chydnabod rhagoriaeth. Yn wir, caiff datblygiad proffesiynol parhaus yn y Brifysgol ei alinio’n benodol â’r UKPSF ac anogir staff unigol i adfyfyrio ar eu harfer proffesiynol gan gyfeirio at yr UKPSF.

Gan ddefnyddio’r UKPSF fel meincnod, mae’r Academi Addysg Uwch (AAU) yn dyfarnu cymrodoriaethau i gydnabod datblygiad proffesiynol rhagorol sy’n cynrychioli hyder mewn llwyddiant parhaus unigolyn a’u cymhwysedd i weithio tuag at y lefel cymrodoriaeth nesaf, ceisiadau Cymrawd Addysgu Cenedlaethol, ac i symud eu gyrfa ymlaen.  Hefyd, mae cymrodoriaeth yn fathodyn llwyddiant a gydnabyddir yn ryngwladol ac mae’n dangos yn glir bod aelodau unigol o staff a’r Brifysgol ei hun yn alinio ag arferion UKPSF. Cyniga’r Brifysgol nifer o lwybrau wrth cefnogi staff i gyflawni Cymrodoriaeth AAU.