Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch

Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o lwybrau i gefnogi staff academaidd a staff cymorth dysgu i weithio tuag at gyflawni Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (HEA).

Am ddisgrifiad llawn o gategorïau Cymrodoriaeth HEA a’r meini prawf, ewch i wefan y HEA  

Mae’r Brifysgol yn cynnig y llwybrau a addysgir a llwybrau DPP canlynol at Gymrodoriaeth yr HEA, yn ychwanegol at wneud cais uniongyrchol i’r HEA:

Diagram syml: yn y canol, cylch gyda Chymrodoriaeth yr AAU arno; mae tri blwch yn arwain i'r cylch: TAR tHE, PCET/PCE,  Llwybr DPP.

Llwybrau a addysgir

  • Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu Addysg Uwch (PGCert tHE) sy’n arwain i statws Cymrawd Cyswllt a Chymrawd (Cyfarwyddwr y Rhaglen: Christine Jones).
  • TAR/Tystysgrif Addysg Broffesiynol mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) [fersiwn Saesneg] sy’n arwain i statws Cymrawd Cyswllt a Chymrawd (Cyfarwyddwr y Rhaglen: Caroline Usei).

Os hoffech wneud cais am Gymrodoriaeth i’r HEA drwy raglen a addysgir, cysylltwch â’r Cyfarwyddwr Rhaglen priodol.

Llwybr Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae’r Brifysgol wedi achredu Fframwaith Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), sydd wedi’i alinio â Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPSF). Mae’r Fframwaith hwn yn caniatáu i staff y Brifysgol sy’n cyflwyno a/neu yn cefnogi addysgu a dysgu i wneud cais am Gymrodoriaeth Gyswllt, Cymrodoriaeth ac Uwch Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (AAU). Gweler hefyd Llawlyfr Canllawiau i Ymgeiswyr ar y Cynllun Datblygiad Proffesiynol Parhaus.Llawlyfr Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Os hoffech gyflwyno cais Datblygiad Proffesiynol Parhaus unigol, naill ai yn Gymraeg neu Saesneg, datgelwch eich diddordeb drwy anfon e-bost at y Tîm Fframwaith DPP AAU yn heaapplications@uwtsd.ac.uk. Yna cewch fentor o’r Brifysgol a fydd yn meddu ar statws AAU cydnabyddedig yn barod. Rol y mentor fydd eich cefnogi a’ch arwain.

Yn eich cyfarfod cyntaf gyda’ch mentor byddwch yn cytuno ar ba statws Cymrodoriaeth sy’n fwyaf perthnasol i’ch gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau. Gallwch ddefnyddio Grid Hunanasesu’r Gymrodoriaeth (sydd wedi’i gynnwys yn y Llyfryn DPP) i’ch helpu i benderfynu pa statws Cymrodoriaeth sy’n fwyaf priodol. Hefyd, bydd yr ymarfer hwn yn eich helpu i nodi unrhyw ddatblygiad proffesiynol a hyfforddiant allai fod arnoch eu hangen neu yr hoffech ei wneud. Mae’r Llawlyfr DPP hefyd yn esbonio dimensiynau’r UKPSF ac yn rhoi cyngor ar y dystiolaeth y gallech ei defnyddio yn eich cais , a fydd yn cael ei chyflwyno ar y ffurflen briodol:

Ffurflenni Cais y Llwybr Ysgrifenedig

 Ffurflenni Cais y Llwybr Llafar

Nodyn Canllaw i Ganolwyr


Llwybr Cais Uniongyrchol

Hefyd, gall unigolion gyflwyno ffurflen gais yn uniongyrchol i HEA. Rhaid cyflwyno cais am prif Gymrawd fel hyn.

Dylid anfon unrhyw gwestiynau cyffredinol i heaapplications@uwtsd.ac.uk