Thema Gyfoethogi’r Brifysgol 2016/2018

‘Cadw myfyrwyr a chyrhaeddiad' yw thema gyfoethogi newydd y Drindod Dewi Sant.

‌Gwahoddir prosiectau o bob rhan o grŵp y Drindod Dewi Sant a’i phartneriaid cydweithredol.   Gwahoddir unedau academaidd a phroffesiynol i gymryd rhan ac anogwn gydweithredu ar draws unedau.  Ceir syniadau am brosiectau posibl yma.

Ceir ffurflen cynnig prosiectau yma Ffurflen Cynnig Prosiectau.

29 Medi 2017 yw dyddiad terfynol cyflwyno ffurflenni cynnig prosiectau.  Dylid cyflwyno ffurflenni wedi’u llenwi i Victoria Watkins (Victoria.watkins@pcydds.ac.uk) yn Uned Gyfoethogi’r Brifysgol.  Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am brosiectau posibl, mae croeso ichi gysylltu â Victoria i’w trafod.

Ceir cynllun gweithredu ar gyfer y thema gyfoethogi yma Cynllun Gweithredu’r Thema Gyfoethogi .  Mae hwn yn rhoi syniad ynghylch beth rydym yn bwriadu’i wneud er mwyn dod â staff a myfyrwyr sy’n gweithio ar brosiectau at ei gilydd ac er mwyn rhannu a lledaenu arfer da.

Bydd rhestr lawn o brosiectau ar gael ar y wefan hon o fis Medi a bydd cynnydd pob prosiect yn cael ei gofnodi yma.

Syniadau ar gyfer prosiectau posibl:

Gallai prosiectau ganolbwyntio, er enghraifft, ar y canlynol:

 • cyfoethogi ymgysylltiad myfyrwyr o fewn y cwricwlwm a mesur effaith prosiect o’r fath ar gadw myfyrwyr ac ar eu cyrhaeddiad;
 • rhaglenni cynefino (estynedig) arloesol ar gyfer myfyrwyr newydd (gan ganolbwyntio efallai yn benodol ar fyfyrwyr sydd mewn perygl o dynnu’n ôl);
 • y trosglwyddo rhwng lefelau er mwyn osgoi effaith ar berfformiad myfyrwyr;
 • (agwedd ar) ddadansoddeg dysgu;
 • rhaglenni sy’n cefnogi grwpiau (penodol) o fyfyrwyr sydd mewn mwy o berygl o roi’r gorau i’r Brifysgol;
 •  y rhesymau pam mae myfyrwyr yn tynnu’n ôl a chamau y gellid eu cymryd i leihau tynnu’n ôl;
 • ymgysylltiad myfyrwyr o fewn grwpiau o fyfyrwyr ‘anhraddodiadol’;
 • defnyddio gweithgareddau allgyrsiol, cymorth dysgu neu raglenni sy’n canolbwyntio ar sgiliau i gefnogi cadw myfyrwyr a chynorthwyo cyrhaeddiad;
 • ymarfer dysgu cynhwysol yn sgil newidiadau deddfwriaethol;
 • treialu effaith cyflwyno addysgeg newydd / arloesol ar gadw myfyrwyr a chyrhaeddiad;
 • gwella cyfraddau cwblhau neu gyrhaeddiad o fewn rhaglenni astudio penodol neu o fewn modylau penodol.

Cewch fwy o wybodaeth ac enghreifftiau o brosiectau cadw myfyrwyr gan yr AAU yma https://www.heacademy.ac.uk/workstreams-research/themes/retention-and-success