Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Uned Prentisiaethau

Business

Mae’r Uned Prentisiaethau’n dîm bach penodol a leolir ar gampws Caerfyrddin. Mae’n arwain ar ddarpariaeth y Drindod Dewi Sant o ran Gradd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr, gan gefnogi Cyfadrannau ac Ysgolion i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni i fodloni anghenion cyflogwyr. Dylai cyflogwyr sy’n dymuno cychwyn prentisiaeth gysylltu â'r uned.

*** RYDYN NI'N RECRIWTIO DECHREWYR YN HYDREF 2020- WYTHNOS DERBYN 21 MEDI***

Beth mae gradd-brentisiaethau yn ei gynnig i gyflogwyr

Mae arolygon o ddiwydiant Prydain wedi canfod yn gyson bod bylchau sgiliau, cadw staff allweddol a diffyg symudedd llafur yn cyfyngu ar dwf a phroffidioldeb i’r dyfodol (gweler UKCES). 

Yn dilyn adroddiad gan Lywodraeth Prydain, sef adolygiad Richard ar ddarpariaeth prentisiaethau ac anghenion diwydiant, mae rhaglenni newydd wedi’u datblygu i uwchsgilio staff cyfredol yn ogystal â staff newydd, a darparu’r cymwysterau a’r hyfforddiant ar lefel uwch y mae galw amdanynt yn y gweithle modern. 

Mae safonau a fframweithiau prentisiaethau, sy’n cwmpasu mwy na 400 o rolau swyddi, wedi’u creu gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant wrth iddynt weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y Wybodaeth, y Sgiliau a’r Ymddygiadau gofynnol yn cael eu haddysgu a’u hasesu. 

Mae’r trefniadau cyllido’n amrywio rhwng Cymru a Lloegr ond ni chodir tâl ar y prentis ac mewn nifer o achosion ni chodir tâl ar y cyflogwr. 

Neilltuir lefel ar gyfer y cymwysterau yn amrywio o Lefel 2 (cyfwerth â TGAU) i lefel 7 (gradd Meistr) ac maent yn cynnwys y Gradd-brentisiaethau, fel arfer rhaglen BA neu BSc 5 mlynedd a astudir yn rhan-amser tra mewn swydd.

Beth mae ein prentisiaid yn ei ddweud am raglenni’r Drindod Dewi Sant

"athro rhagorol sydd wir yn gwybod ei bwnc ac sy'n barod i gymryd ei amser wrth gyflwyno i wirio’r dysgu"

"y darlithydd gorau i mi ei gael erioed"

"roedd y llyfrgell yn hawdd i’w defnyddio ac yn dda ar gyfer gweithio mewn grwpiau y tu allan i"

"rwy'n edrych ymlaen at allu cymhwyso’r egwyddorion Ffiseg yn y gweithle"

Cyflogwyr a Gradd-brentisiaethau

Mae’r Radd-brentisiaeth yn rhoi hyfforddiant a chymwysterau perthnasol i’ch staff tra byddant yn gweithio.

Mae SafonauFframweithiau Prentisiaeth yn diffinio cynnwys y cwrs, ac fe'u datblygwyd mewn partneriaeth â chyflogwyr yn y sector i fynd i’r afael â’r sgiliau, y wybodaeth a’r ymddygiad sydd eu hangen.

Pan fyddwch wedi cysylltu â Sefydliad Addysg Uwch i ddarparu’r dyfarniad, gallwch ddethol o blith eich staff neu recriwtio cyflogeion newydd i’r rhaglen.  

Bydd prentisiaid yn treulio 80% o’u horiau gwaith yn gwneud eu gwaith arferol.   Maent yn treulio 20% o’u hamser yn gwneud hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith, a allai gynnwys sesiwn ystafell ddosbarth, gweithgareddau ar-lein, ymchwil ac adfyfyrio.   Hefyd efallai byddant yn gwneud aseiniadau’n seiliedig ar eu gwaith. 

Achredu gan Gyrff Proffesiynol

Yn aml bydd rhaglenni Gradd-brentisiaethau yn dal achrediad gan y cyrff proffesiynol perthnasol.
Mae gan PCYDDS raglenni wedi’u hachredu gan y:

British Computer Society accredited degree logo                    STEM Logo

institute explosive engineers logo        Engineering council logo

 

I gyflogwyr yn Lloegr

I gwmnïau yn Lloegr, gall eich taliad ar gyfer yr Ardoll Brentisiaethau gwmpasu cost yr elfen hyfforddi.
Os nad yw’ch cwmni’n talu’r Ardoll, bydd angen i chi dalu 5% ffioedd yr elfen hyfforddi.  

Gwefan yr ESFA i chwilio am hyfforddiant prentisiaethau

I gyflogwyr yng Nghymru

I gwmnïau yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn talu am gost rhai Gradd-brentisiaethau drwy CCAUC. Roedd cynllun peilot hwn yn agor 2018/2019.

Cysylltwch â ni am fanylion.

Wythnos Prentisiaethau 2020


Gradd-brentisiaethau sydd ar gael

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o Radd-brentisiaethau ar gyfer 2020-2021 yn cynnwys:

Arbenigwr Archeolegol (Ionawr 2021)

Digidol

 • Rheolaeth Seiberddiogelwch Gymhwysol
 • Gwyddor Data Gymhwysol
 • Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Peirianneg (Fersiwn Saesneg)

 • Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch
 • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu
 • Gwyddor Defnyddiau
 • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu

Ordnans, Arfau Rhyfel a Ffrwydron Proffesiynol (Lefel 6)

 • Ymchwil a Datblygu
 • Gweithgynhyrchu a Phrosesu
 • Profi a Gwerthuso
 • Diogelwch
 • Torri i lawr a Gwaredu

Cwnstabl gyda’r Heddlu

Prentisiaethau Uwch


Darparu Prentisiaethau

Prentisiaethau Uwch

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn darparu elfen hyfforddiant y diplomâu lefel 5 mewn:

Cyrsiau eraill ar gyfer gweithwyr

Mae’r PCYDDS yn cynnig dyfarniadau dysgu seiliedig ar waith ar lefelau 4 i 8 yn Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) trwy ei Fframwaith Arfer Proffesiynol.

Mae cyrsiau byr ar gael hefyd a gynigir gan yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol:

Staff

Pennaeth yr Uned Prentisiaethau

Bridget Moseley
BSc Anrh Rheolaeth Sefydliadol

Prif Weinyddwr Prentisiaethau

Martin Locock
BA Anrh, PGCert Addysgu mewn AU, MCIfA, FHEA

Cysylltu â ni

Bydd yr Uned Prentisiaethau’n hapus i drafod y potensial ar gyfer gradd-brentisiaethau i helpu eich busnes.
E-bost: apprenticeships@uwtsd.ac.uk