Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Uned Prentisiaethau

Business

Mae’r Uned Prentisiaethau’n dîm bach penodol a leolir ar gampws Caerfyrddin. Mae’n arwain ar ddarpariaeth y Drindod Dewi Sant o ran Gradd-brentisiaethau yng Nghymru a Lloegr, gan gefnogi Cyfadrannau ac Ysgolion i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni i fodloni anghenion cyflogwyr. Dylai cyflogwyr sy’n dymuno cychwyn prentisiaeth gysylltu â ni.

Beth mae gradd-brentisiaethau yn ei gynnig i gyflogwyr

Mae arolygon o ddiwydiant Prydain wedi canfod yn gyson bod bylchau sgiliau, cadw staff allweddol a diffyg symudedd llafur yn cyfyngu ar dwf a phroffidioldeb i’r dyfodol (gweler UKCES).  Yn dilyn adroddiad gan Lywodraeth Prydain, sef adolygiad Richard ar ddarpariaeth prentisiaethau ac anghenion diwydiant, mae rhaglenni newydd wedi’u datblygu i uwchsgilio staff cyfredol yn ogystal â staff newydd, a darparu’r cymwysterau a’r hyfforddiant ar lefel uwch y mae galw amdanynt yn y gweithle modern. 

Mae safonau a fframweithiau prentisiaethau, sy’n cwmpasu mwy na 400 o rolau swyddi, wedi’u creu gan gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant wrth iddynt weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod y Wybodaeth, y Sgiliau a’r Ymddygiadau gofynnol yn cael eu haddysgu a’u hasesu.  Mae’r trefniadau cyllido’n amrywio rhwng Cymru a Lloegr ond ni chodir tâl ar y prentis ac mewn nifer o achosion ni chodir tâl ar y cyflogwr.  Neilltuir lefel ar gyfer y cymwysterau yn amrywio o Lefel 2 (cyfwerth â TGAU) i lefel 7 (gradd Meistr) ac maent yn cynnwys y Gradd-brentisiaethau, fel arfer rhaglen BA neu BSc 5 mlynedd a astudir yn rhan-amser tra mewn swydd.

Beth mae ein prentisiaid yn ei ddweud am raglenni’r Drindod Dewi Sant

"athro rhagorol sydd wir yn gwybod ei bwnc ac sy'n barod i gymryd ei amser wrth gyflwyno i wirio’r dysgu"

"y darlithydd gorau i mi ei gael erioed"

"roedd y llyfrgell yn hawdd i’w defnyddio ac yn dda ar gyfer gweithio mewn grwpiau y tu allan i"

"rwy'n edrych ymlaen at allu cymhwyso’r egwyddorion Ffiseg yn y gweithle"

Achrediad gan Gyrff Proffesiynol

Mae Gradd-brentisiaethau’n caniatáu i gyflogeion ddilyn cyrsiau rhan amser sy’n arwain at ddyfarniad prifysgol cydnabyddedig ochr yn ochr â’u gwaith a’u datblygiad proffesiynol. Fel arfer nid oes unrhyw gost i’r cyflogwr. Datblygwyd y cymwysterau gyda grwpiau o gyflogwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cyflwyno’r sgiliau, yr wybodaeth a’r ymddygiadau y bydd eu hangen ar y sector.  Yn aml bydd rhaglenni Gradd-brentisiaethau yn dal achrediad gan y cyrff proffesiynol perthnasol.  Mae gan PCYDDS raglenni wedi’u hachredu gan y BCS- Sefydliad Siartredig TGSefydliad y Peirianwyr Ffrwydron, a’r Cyngor Peirianneg.

Cyflogwyr a Gradd-brentisiaethau

Mae’r Radd-brentisiaeth yn rhoi hyfforddiant a chymwysterau perthnasol i’ch staff tra byddant yn gweithio. Mae Safonau Prentisiaeth yn diffinio cynnwys y cwrs, ac fe'u datblygwyd mewn partneriaeth â chyflogwyr yn y sector i fynd i’r afael â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r ymddygiadau sydd eu hangen. Pan fyddwch wedi cysylltu â Sefydliad Addysg Uwch i ddarparu’r dyfarniad, gallwch ddethol staff neu recriwtio cyflogeion newydd i’r rhaglen.  

Bydd prentisiaid yn treulio 80% o’u horiau gwaith yn gwneud eu gwaith arferol. Maent yn treulio 20% o’u hamser yn gwneud hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith, a allai gynnwys sesiwn ystafell ddosbarth, gweithgareddau ar-lein, ymchwil ac adfyfyrio.  

I gyflogwyr yng Nghymru

I gwmnïau yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn talu am gost rhai Gradd-brentisiaethau drwy CCAUC. Y bwriad yw i’r cynllun peilot hwn gychwyn yn 2018/2019: cysylltwch â ni am fanylion

I gyflogwyr yn Lloegr

I gwmnïau yn Lloegr, gall eich taliad ar gyfer yr Ardoll Brentisiaethau gwmpasu cost yr elfen hyfforddi.   

Os nad yw’ch cwmni’n talu’r Ardoll, bydd angen i chi dalu ffioedd yr elfen hyfforddi.  

Gwefan yr ESFA i chwilio am hyfforddiant prentisiaethau

Llwybrau sydd ar gael

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o Radd-brentisiaethau ar gyfer 2019-2020 yn cynnwys:

Ar waith

  • MA Arbenigwr Archeolegol

 

Darparu Prentisiaethau

Mae’r Drindod Dewi Sant wedi’i chynnwys yn Ddarparwr ar y Gofrestr o Ddarparwyr Hyfforddiant Cymeradwy gan yr ESFA

Mae’r Drindod Dewi Sant yn Sefydliad Asesu Terfynol.

Prentisiaethau Uwch

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn darparu elfen hyfforddiant y diplomâu lefel 5 mewn Rheolaeth Adeiladu, Mesur Meintiau, Adnoddau Dynol a Gweithgynhyrchu Uwch.

 

Cyrsiau eraill ar gyfer gweithwyr

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig dyfarniadau dysgu seiliedig ar waith ar lefelau 4 i 8 yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (ACDSW) trwy ei Fframwaith Arfer Proffesiynol.

 

Mae cyrsiau byr ar gael hefyd a gynigir gan yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol:

  • CCNA Llwybro a Switsio
  • CCNA Diogelwch

 

Staff

Bridget Moseley BSc Anrh Rheolaeth Sefydliadol

Pennaeth yr Uned Prentisiaethau

Martin Locock BA Anrh, PGCert Addysgu mewn AU, MCIfA, FHEA

Prif Weinyddwr Prentisiaethau

Cysylltu â ni

Bydd yr Uned Prentisiaethau’n hapus i drafod y potensial ar gyfer gradd-brentisiaethau i helpu eich busnes.

e-bost: apprenticeships@uwtsd.ac.ukFfôn: 01267 676814