Bwyd Cynaliadwy

Nod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw ymgorffori cynaliadwyedd ar draws ei holl weithgareddau, gweithrediadau a diwylliant y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu bwyd gan gynhyrchwyr a chyflenwyr lleol ac mae’n cefnogi bwyd moesegol sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol. 

Y Polisi Bwyd Cynaliadwy

Polisi Bwyd Cynaliadwy i leihau unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd yn sgil y gwasanaethau arlwyo yn y Brifysgol, trwy gamau gweithredu pwrpasol a bennwyd gan yr Adran Arlwyo. Mae’r polisi’n berthnasol i safleoedd arlwyo’r Brifysgol ar gampysau Abertawe, Caerfyrddin a Llambed, ac mae’n darparu lletygarwch cynaliadwy trwy amrywiaeth o ymrwymiadau. Cyflwynir ac adolygir y polisi’n flynyddol yn ein Grŵp Llywio Masnach Deg a Bwyd Cynaliadwy.

Prifysgol Masnach Deg

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn Brifysgol Masnach Deg ac mae wedi ymrwymo i gefnogi a defnyddio nwyddau, bwyd a diodydd Masnach Deg gymaint ag y bo modd trwy ei Pholisi Masnach Deg. Rydym yn gweini cynnyrch Masnach Deg ar draws holl gampysau ein Prifysgol ac rydym yn annog staff a myfyrwyr i ystyried masnach deg wrth benderfynu beth i’w brynu.

Mae’r Polisi Masnach Deg Fairtrade Policy a chanlyniadau Arolwg Masnach Deg a Bwyd Cynaliadwy blynyddol Y Drindod Dewi Sant (UWTSD Fairtrade & Sustainable Food Survey) sy’n rhoi crynodeb o amcanion y Grŵp Llywio Masnach Deg ac yn pennu cyfeiriad ein gwaith ar gyfer y flwyddyn academaidd. Gallwch ddarllen mwy am ein cynnydd tuag at y cynllun gweithredu a’n gweithgareddau yn Adroddiad Masnach Deg Grŵp PCYDDS 2017-18 <https://uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/environment-unit/uwtsd-group-fairtrade-annual-report.pdf>!

Os ydych yn fyfyriwr sydd â diddordeb mewn gweithio gyda’n Tîm Gweithredu Cynaliadwyedd a’n hadran Arlwyo i helpu i godi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg a Bwyd Cynaliadwy neu drefnu’r Pythefnos Masnach Deg nesaf, gallwch wneud cais i ddod yn un o interniaid INSPIRE.

Y Polisi Caffael

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu bwyd moesegol a chynaliadwy sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol. I weld ein hadduned yn llawn, darllenwch ein Polisi Caffael Bwyd.

Y Brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur ‘Bwyd am Oes’

Mae’r Drindod Dewi Sant yn falch iawn mai hi yw’r brifysgol gyntaf yn y DU i ennill Nod Arlwyo Aur ‘Bwyd am Oes’ gan Gymdeithas y Pridd am ei gwasanaethau gwledda a digwyddiadau ar draws ei holl gampysau. Mae’r wobr nodedig hon yn adlewyrchu ein hymroddiad i ddarparu bwyd moesegol sy’n gynaliadwy yn amgylcheddol, gan ddefnyddio cynhyrchwyr a chyflenwyr lleol, a darparu amrywiaeth o ddewisiadau iach i’n staff a’n myfyrwyr. Mae ein Map Cynnyrch Lleol (uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/environment-unit/UWTSD-Local-Produce-Map), sydd i’w weld yn ein mannau arlwyo, yn hyrwyddo ein defnydd o fwyd lleol, moesegol a chynaliadwy yn amgylcheddol. 

Darllenwch ragor am ein Gwobrau Arian ac Aur yma: uwtsd.ac.uk/news/press-releases/press-releases-2014/uks-first-gold-standard-for-university-wide-banqueting-service.html.

Mae’r Tîm Arlwyo’n gwahodd adborth gan gwsmeriaid yn agored, trwy ffurflenni adborth, yn safleoedd arlwyo’r Brifysgol. Eisoes, rydym wedi cyflwyno dŵr yfed am ddim ar draws ein holl safleoedd arlwyo, mewn ymateb i adborth ac yn rhan o’n hymdrechion parhaus i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Yn Rownd Derfynol Gwobrau’r Gŵn Gwyrdd

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd y rownd derfynol yn y categori Bwyd a Diod yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd y Gyfnewidfa Cynaliadwyedd 2015. Darllenwch ein hastudiaeth achos i ddysgu mwy am ein hymdrechion i fabwysiadu arferion mwy gwyrdd ac addysgu ac ysbrydoli'r gymuned leol ynghylch bwyd cynaliadwy.

Hyrwyddo Bwyd Cynaliadwy yn y Gymuned

I godi ymwybyddiaeth ynghylch tarddiad bwyd ac o amrywiaeth cynnyrch tymhorol a dyfir yn lleol, agorodd Y Drindod Dewi Sant randir yn 2015. Mae’r rhandir wedi ei leoli ger canolfan chwaraeon Campws Caerfyrddin, a phlant ysgol lleol, rhieni, staff y brifysgol a phlant o’r feithrinfa ar y safle sy’n gyfrifol am hau, gofalu amdano a chynhaeafu.

Yn y fenter barhaus hon, defnyddir y ffrwythau a’r llysiau a dyfir yn y rhandir yn ryseitiau’r brifysgol a’u gwerthu trwy ein safleoedd arlwyo. Cafodd  ein pobiad cyntaf o fyffins courgette, a wnaed o gynnyrch cartref, dderbyniad gwresog gan gwsmeriaid caffi’r Brifysgol a'r oedolion a’r plant a fu’n trin a chynaeafu’r cnwd yn ofalus.

Gwahoddir myfyrwyr hefyd i roi eu doniau tyfu planhigion ar waith ar Randir Llambed. Ers ei agor yn 2015, bu’r tîm dan arweiniad myfyrwyr yn gweithio’n galed i drawsnewid tir nas defnyddid gynt yn ardd o lysiau, ffrwythau a pherlysiau organig. Dilynwch y tîm ar Facebook i ddysgu mwy.

Cefnogi Pobl mewn Angen trwy ein Prosiect Banc Bwyd

Ar y campws, rydym yn annog ein holl fyfyrwyr i gyfrannu eitemau bwyd sydd heb eu hagor ac nad ydynt yn ddarfodus i fanciau bwyd lleol Caerfyrddin a Llambed drwy neuaddau preswyl y Brifysgol. Mae’r holl fwyd a gesglir yn helpu i gadw teuluoedd lleol rhag mynd heb fwyd. Darllenwch sut i gymryd rhan yma