Cymerwch Ran

Eisiau bod yn rhan o wneud PCYDDS yn fwy gwyrdd?

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan a llawer o gyfleoedd newydd yn dod i fyny trwy’r flwyddyn. Cadwch lygad ar ein tudalen we, Facebook a Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf!

Collage of images of sustainability events

Interniaeth Cynaliadwyedd INSPIRE

Hoffech chi cael eich talu i gynnal prosiectau cynaladwyedd ar draws eich Brifysgol? Bob blwyddyn mae gennym cyfleoedd ar draws yr campysau Abertawe, Llambed a Chaerfyrddin ar gyfer myfyrwyr israddedig i weithio ar brosiectau cynaliadwyedd ac ennill arian tra byddant yn ei wneud!
Bydd yr interniaeth yn rhoi cyfle i chi weithio ar achos yr ydych yn angerddol am, ac yn rhoi i chi y sgiliau a'r profiad a fydd yn gwneud eich CV sefyll allan. Mae'r interniaeth yn canolbwyntio ar reoli gwastraff ac ynni, digwyddiadau ac ymgyrchoedd, a bwyd cynaliadwy.

I wneud cais am swydd, cymerwch olwg ar y crynodebau o'r interniaethau isod. Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa safle(oedd) yr hoffech wneud cais i, llenwch y ffurflen cais a dychweled at sustainability@uwtsd.ac.uk  Nodwch fod rhaid i chi fod yn fyfyriwr israddedig i wneud cais am yr interniaeth INSPIRE.

Crynodebau o'r Interniaethau
Interniaeth Blog a Chymorth Dylunio INSPIRE
Interniaeth Bwyd Cynaliadwy a Masnach Deg INSPIRE
Interniaeth Ynni a Gwastraff INSPIRE
Interniaeth Digwyddiadau a Ymgyrchoedd INSPIRE
 

Bod yn Archwiliwr Effaith Werdd!

Mae Effaith Werdd yn gystadleuaeth amgylcheddol cenedlaethol. Mae'n ymwneud a dimau o staff mewn prifysgolion yn gweithio gyda'i gilydd i wella effeithiau amgylcheddol eu hadran. Unwaith y bydd y rhaglen blynyddol yn gorffen, mae'n rhaid i dimau sy'n cymryd rhan cael eu harchwilio.

Bob blwyddyn, yn y gwanwyn, rydym yn recriwtio archwilwyr gwirfoddol fyfyrwyr i ymweld ag adrannau staff ac cynnal archwiliadau ar ein timau Effaith Gwyrdd. Bydd pob archwiliwr yn cael hyfforddiant archwilydd amgylcheddol a chinio am ddim! Mae bod yn Archwilydd Effaith Gwyrdd yn gyfle gwych i ennill profiad mewn archwilio amgylcheddol, cwrdd â phobl debyg, ac mae'n edrych yn wych ar eich CV!

Cofrestrwch eich diddordeb mewn bod yn Archwilydd Effaith Gwyrdd drwy anfon e-bost i sustainability@uwtsd.ac.uk 

Diffodd Popeth

Mae ‘Diffodd Popeth’ yn ddigwyddiad sydd yn dod â thimau o staff a myfyrwyr at ei gilydd mewn her i ddiffodd yr holl gyfarpar dianghenraid (e.e. cyfrifiaduron, argraffwyr, goleuadau, gwefryddion ffonau ayb) a adawyd ymlaen yn ddiangen cyn y penwythnos. Yna, cymharir y defnydd o ynni yn yr wythnos honno ag wythnosau blaenorol i ddangos yr arbedion y gellir eu cyflawni drwy wneud ychydig o newidiadau bach i'r ffordd rydym yn gweithio.

Yn y Gwanwyn diffoddodd gwirfoddolwyr fwy na 1100 o offerynnau a chyflawnwyd arbediad cyfartalog o 17%.

Mae’r ‘Diffodd Popeth’ yn cymryd lle yn y Hydref a’r Gwanwyn a fyddwn yn chwilio am staff a myfyrwyr i wirfoddoli a’n cynorthwyo i wneud llwyddiant o’r digwyddiad hwn. Drwy wirfoddoli byddwch yn cymryd rhan mewn mudiad cenedlaethol i godi ymwybyddiaeth o wastraff ynni. Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn hyrwyddo arferion cynaliadwy PCYDDS, ac mae'n edrych yn wych ar eich CV!

I gymryd rhan anfonwch e-bost i sustainability@uwtsd.ac.uk 

Rhoi yn Ôl

Mae gwirfoddoli gyda sefydliad lleol yn gyfle gwych i roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned, cyfoethogi’ch cymuned leol, cwrdd â phobl o’r un anian ac ennill profiad gwerthfawr sy’n edrych yn dda ar eich CV!
Dyma rai dolenni i’ch helpu dod o hyd i sefydliad sy’n gweddu i’ch diddordebau a’ch sgiliau.  

Cyfeiriadur Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin – Dyma restr o sefydliadau Sir Gaerfyrddin sy’n helpu gwarchod lleoedd gwyllt a rhywogaethau arbennig Sir Gaerfyrddin.
Cadwch Gymru’n Daclus – Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio ar draws Cymru i amddiffyn ein hamgylchedd. Maent yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli sy’n rhoi cyfle i chi weithredu a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch cymuned.
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr – mae CGGSG yn cefnogi gwaith gwirfoddol ar draws Sir Gaerfyrddin ac mae ganddynt restr o gyfleoedd cyfredol ar eu gwefan.
Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe – Edrychwch ar wefan CGGA am gyfleoedd gwirfoddoli lleol yn Abertawe.
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) – Cewch ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli lleol yng Ngheredigion ar wefan CAVO.
Gwirfoddoli Cymru – Mae Gwirfoddoli Cymru yn gyfeiriadur sy’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli ar draws Cymru gyfan.