Diwylliant o Gynaliadwyedd

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhoi cynaliadwyedd wrth galon ei gweithrediadau, ei chwricwlwm, ei champysau, ei chymunedau a’i diwylliant.

Gydol y flwyddyn, mae Tîm Gweithredu Cynaliadwyedd y Brifysgol a’r Sefydliad Arfer Cynaliadwy, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE) yn ysgogi gweithgareddau i addysgu a chymell myfyrwyr a staff i fabwysiadu ymddygiad a gaiff effaith gadarnhaol ar y Brifysgol, y gymuned ehangach a’r amgylchedd byd-eang.

Dyma rai mentrau enghreifftiol rydym wedi’u mabwysiadu i ymgorffori diwylliant o gynaliadwyedd:

  • Rydym yn cynnal archwiliadau cwricwlwm ac yn datblygu'r cwricwlwm mewn perthynas â’r agenda cynaliadwyedd - Mae angen o leiaf 15% o gynnwys cynaliadwyedd ar draws holl gyrsiau’r Brifysgol.
  • Bob blwyddyn, mae’n rhaid i bob adran, ysgol ac undeb myfyrwyr gyflwyno Cynllun Gweithredu Datblygu Cynaliadwy yn y Pwyllgor Cynaliadwyedd, gyda Chyfarwyddwr Inspire yn Gadeirydd.
  • Dyma ein pedwaredd flwyddyn o gymryd rhan yn Effaith Werdd, gyda staff yn mynd ati i ysgogi mentrau i ymgorffori cynaliadwyedd ar draws y gweithle – ac archwilwyr o blith y myfyrwyr yn eu dwyn i gyfrif.
  • Rydym yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau gwyrdd i fyfyrwyr ac yn eu hyrwyddo, gan gynnwys Diffodd Popeth, Wythnos Byddwch Wyrdd a Phythefnos Masnach Deg. Rhagor o wybodaeth yma.
  • Mae sesiynau ymsefydlu staff a myfyrwyr yn codi ymwybyddiaeth o’n gwerthoedd cynaliadwyedd ac yn rhoi cyngor ar sut i ymddwyn yn gyfrifol yn amgylcheddol ac yn foesegol. Gallwch weld ein cyflwyniad cynefino yma, Sustainability Induction.

Rydym yn falch fod Gwobrau Gŵn Gwyrdd 2015 wedi cydnabod ymrwymiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ymgorffori gwelliant parhaus a datblygu cynaliadwy wrth galon y sefydliad. Enillodd y Brifysgol dair o’r gwobrau nodedig hyn:

  • Dyfarnwyd y categori Newydd-ddyfodiad Gorau i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am INSPIRE. Nododd beirniaid fod ‘llinynnau cadarn ar gyfer cynaliadwyedd ar draws y sefydliad, wedi’u hymgorffori ar bob lefel o’r Brifysgol” gan ei chanmol am ddangos dull a threfn o’r brig i lawr gyda nodau eglur a chanlyniadau da. Gellir darllen rhagor yma.
  • Cafodd Dr Jane Davidson, Cyfarwyddwraig INSPIRE yn Y Drindod Dewi Sant, y Wobr Arweinyddiaeth, a dywedodd y beirniaid fod “arweinyddiaeth ragorol Jane yn arwydd grymus o rôl prifysgol yn gatalydd er newid a sefydliad 'angor’ sy’n effeithio ar ddinas/rhanbarth a thu hwnt.” Gellir darllen rhagor yma
  • Aeth y Wobr Eiriolwr Cynaliadwyedd i Luci Attala, Cyfarwyddwraig y Rhaglen Anthropoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Gwnaeth y beirniaid ganmol ei gwaith a oedd “yn hollol ysbrydoledig” i ysgogi academyddion eraill i fabwysiadu technegau dysgu ac addysgu cynaliadwy ac i gynorthwyo ymdrechion codi arian myfyrwyr ar gyfer gwledydd sy’n datblygu. Gellir darllen rhagor yma.

Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Gŵn Gwyrdd 2017 unwaith eto!

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn unig, mae’r Brifysgol wedi datblygu o fod yn sefydliad oedd yn mynd i’r afael yn rhannol â rheolaeth amgylcheddol i fod yn arweinydd cenedlaethol mewn cynaliadwyedd, gydag uchelgeisiau i gynyddu ein henw da a pharhau ar daith datblygu cynaliadwy.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein mentrau cynaliadwyedd gweler ein dogfen Sustainability Direction of Travel.

Mae rhagor o astudiaethau achos yn ymwneud â mentrau cynaliadwyedd y Brifysgol ar gael yma.