Effaith Werdd

Mae Effaith Werdd yn achrediad amgylcheddol a chynllun gwobrau a ddatblygwyd gan yr Undeb Myfyrwyr Cenedlaethol, sy’n dod â thimau o staff at ei gilydd o bob rhan o’r Brifysgol i chwarae rôl weithredol wrth leihau effeithiau amgylcheddol negyddol yn y gweithle ac annog rhai cadarnhaol.

Caiff staff sy’n cymryd rhan mewn Effaith Werdd eu herio i gwblhau gweithlyfr ar-lein i nodi newidiadau penodol mewn ymddygiad – boed yn fach neu’n fawr - a fydd yn cael effaith amgylcheddol gadarnhaol o gwmpas y Brifysgol. Mae myfyrwyr a hyfforddir yn gwirfoddoli i fod yn archwilwyr a gweithio gyda'r timau drwy gydol y flwyddyn i fonitro eu cynnydd.

Bellach, mae’r prosiect Effaith Werdd yn ei thrydedd flwyddyn yn Y Drindod Dewi Sant. Yn y flwyddyn gyntaf, recriwtiodd Y Drindod Dewi Sant chwe thîm i gymryd rhan. Yn 2015/16, llwyddodd 16 tîm i gael eu hachredu a chafodd un tîm wobr Rhagoriaeth Effaith Werdd gyntaf y Brifysgol, sy’n cydnabod prosiectau cynaliadwyedd wirioneddol uchelgeisiol phwrpasol sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl. Eleni cymerodd 17 o dimau, a oedd yn cynnwys 167 o staff, ran mewn Effaith Werdd a sefydlu dros 650 o weithredoedd a wnaeth ein Prifysgol yn wyrddach ac yn fwy cynaliadwy. 

Mae mentrau a gynhelir drwy'r flwyddyn ar gyfer Effaith Werdd yn cael eu dylunio i ymgorffori cynaliadwyedd mewn arfer bob dydd. Ymhlith yr enghreifftiau o weithgareddau mae annog staff i argraffu dim ond pan fydd gwir angen ac argraffu ar ddwy ochr y papur fel mater o arfer;  defnyddio deunydd marchnata i atgoffa pobl i ddiffodd goleuadau ac offer trydanol pan na fyddant yn cael eu defnyddio; lanlwytho nodiadau darlith a llawlyfrau modwl yn electronig i leihau nifer y copïau caled a ddosberthir i fyfyrwyr, ac ailgylchu gwastraff bwyd – ac un o’n timau’n sefydlu ei abwydfa ei hun! Er mwyn lleihau effaith teithio, mae rhai timau wedi cyflwyno cynllun rhannu ceir ac mae cynadledda fideo'n cael gwared ar yr angen i staff deithio rhwng campysau ar gyfer cyfarfodydd.

Roeddem hefyd yn falch o ddyfarnu saith gwobr arbennig eleni i brosiectau arloesol a phobl ysbrydoledig. www.uwtsd.ac.uk/sustainability/news-and-events/green-impact-awards-2017 

Derbyniodd cyfranogion eleni eu gwobrau ar 11 Mai 2017. Rydym yn gobeithio y bydd y pethau rhagorol a gyflawnwyd yn treiddio i holl ddiwylliant y Brifysgol yn hirdymor ac y bydd llwyddiant a phoblogrwydd y fenter hon yn parhau i dyfu.

Llongyfarchiadau, a diolch yn fawr, i’r staff a’r myfyrwyr a gymerodd ran eleni! Gallwch ddarllen am eu camp yma.

Dilynwch ni ar Twitter a Facebook, a gwyliwch ein tudalen News and Events a Digwyddiadau i ddysgu am gyfleoedd i hyfforddi’n Archwilydd Effaith Werdd.