Pwy ydym ni

Mae’r tîm Darparu Cynaliadwy yn ymroi i gynnal statws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn un o brifysgolion gwyrddaf y DU drwy yrru arfer ymlaen a chynnwys cyrff staff a myfyrwyr mewn mentrau a chanddynt effaith amgylcheddol gadarnhaol.

Cwrdd â’r tîm

Mae’r Tîm Darparu Cynaliadwyedd yn rheoli cyllidebau ar gyfer rheoli gwastraff, cyfleustodau a gweithrediadau darparu cynaliadwyedd. Mae’r cyfrifoldeb cyllidebol yn perthyn i Bennaeth Darparu Cynaliadwyedd. Mae’r cyllidebau hyn wedi eu cynnal ar lefelau 2016/17 ar gyfer 2017/18. 

Tom Yearley

Pennaeth Darparu Cynaliadwyedd

Mae Tom yn gyfrifol am arwain y Tîm Darparu Cynaliadwyedd ac am ddarparu amcanion cynaliadwyedd y Brifysgol mewn perthynas â’i holl weithrediadau. Mae Tom wedi ymuno â’r Brifysgol o Goleg y Brenin, Llundain, lle sefydlodd swyddogaeth rheoli ynni lwyddiannus - gan leihau allyriadau carbon 1,100tCO2e yn ystod 2014/15 a chic-danio prosiect rheoli gwastraff gydag arbedion blynyddol rhagamcanol o hyd at £1,000,000.

Mae Tom yn Amgylcheddwr Siartredig a Rheolwr Ynni Ewropeaidd y Sefydliad Ynni. Mae’n eirolwr brwd dros gynnwys staff a myfyrwyr yn y daith i ddyfodol mwy cynaliadwy ac mae wedi cyhoeddi gwaith yn y maes hwn.

Y tu allan i’r swyddfa, mae Tom yn mwynhau treulio amser yn mwynhau'r cefn gwlad lleol, syrffio, plymio a chaiacio. Yn 2014 enillodd Wobr Foesegol yr Observer am leihau'r defnydd o ynni yn y cartref a rhannu’r technegau a ddefnyddiodd ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Duncan Morgan

Y Prif Swyddog, Lleihau Carbon

Rôl Duncan yw rheoli a monitro defnydd y Brifysgol o ynni a’i hôl troed carbon ar draws ei holl weithrediadau a gweithgareddau ac ar draws ystâd y Brifysgol, a sicrhau fod y Brifysgol yn bodloni ei thargedau lleihau carbon ac effeithiolrwydd ynni.

Mae gan Duncan 30 blynedd o brofiad yn y sector cyhoeddus ym maes Effeithlonrwydd Ynni a Lleihau Carbon, drwy weithio i dri Awdurdod Lleol.

Mae’n Ymgynghorydd Carbon Isel ac yn Asesydd Ynni Carbon Isel a achredwyd yn llawn gan Sefydliad Siartredig Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE).