Gweithdrefnau Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i ddull cynaliadwy o reoli a gwaredu gwastraff, a gwella parhaus ar ein harferion amgylcheddol.

Er 2013 pan sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gwnaed gwelliannau sylweddol o ran gweithdrefnau a darpariaethau rheoli gwastraff ar draws Y Drindod Dewi Sant.

Gweithio tuag at ein targed o ailgylchu 70% o’n gwastraff erbyn 2025, yn 2015, penododd y Brifysgol ddau gontractwr rheoli gwastraff newydd ar gyfer ein campysau yng Nghaerfyrddin a Llambed. Penodwyd cwmni o Gaerfyrddin, CWM Environmental, i ddarparu gwasanaethau casglu gwastraff, gan gynnwys ailgylchu, ar gyfer campws Caerfyrddin, a chwmni o Lambed, LAS Recycling, a gafodd y contract ar gyfer ein campws yn Llambed. Ym mis Medi 2016, penodwyd hefyd CWM Environmental i gampws Abertawe.

Yn dilyn y penodiadau hyn, roedd modd i ni ddechrau didoli ein gwastraff yn ei darddle (ar y campws) gan ganiatáu i ni nodi union faint y gwastraff a ailgylchwyd, sef rhywbeth na fu modd ei wneud o’r blaen.

 Waste Figures - Cymraeg

Beth y gellir ei ailgylchu?

Gall y staff a myfyrwyr preswyl fanteisio ar y mannau ailgylchu hyn ar y campws;

 • Ailgylchu Cymysg Sych 
 • Papur
 • Cardbord
 • Papur Newydd
 • Plastig
 • Caniau
 • Coffi / Cwpanau Diodydd (ond dim hylif) 
 • Gwydr
 • Gwastraff bwyd
 • Gwastraff Cyffredinol
 • Polystyren
 • Eitemau a halogwyd
 • Pecynnau creision
 • Cydau / Haenau Plastig

Welwch ein mapiau cynaliadwyedd o'r campysau am eich safle ailgylchu agosaf 
Map cynaliadwyedd y campws Caerfyrddin
Map cynaliadwyedd yr campws Llambed
Map cynaliadwyedd y campws Abertawe

 

Batris

Mae blychau casglu i ailgylchu batris ar gael yn y derbynfeydd ar draws ein campysau.

Abertawe - Townhill, Mount Pleasant, Campws Busnes

Caerfyrddin - Adeilad Dewi

Llambed - Yr Hen Adeilad

Mae ailgylchu batris yn golygu y gellir adfer y metelau trwm i gynhyrchu cynnyrch newydd. Golyga hyn hefyd na fydd y batris yn mynd i safleoedd tirlenwi lle gallant gyflwyno risg amgylcheddol wrth i’r casin dorri gan achosi i’r metelau ollwng.

Gwastraff Cyfrinachol

Caiff Gwastraff Cyfrinachol ei gasglu gan ein contractwyr rheoli gwastraff, CWM Environmental ar gampysau Abertawe a Chaerfyrddin a LAS Recycling yn Llambed.

Gwastraff Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE)

Llenwch y ffurflen Gwastraff WEEE ar MyDay a’i chyflwyno i Weithrediadau. Bydd angen i chi ddarparu rhestr o bopeth sydd i’w gasglu.

Gwastraff Peryglus

Cysylltwch â’r adran Gweithrediadau am gyngor.

Eitemau mawr

Cysylltwch â’r adran Gweithrediadau am gyngor.

Ailgylchu
Trosglwyddir eitemau i’w hailgylchu i Gyfleusterau Ailgylchu Deunyddiau lle cânt eu didoli’n nifer o ffrydiau glân ac wedyn eu prosesu i greu deunyddiau neu gynhyrchion newydd.

Trosglwyddir gwastraff bwyd i gyfleuster compostio lle caiff ei brosesu i wneud compost y gall pobl ei brynu i’w roi yn eu gerddi!

Adferwyd
Enw arall ar adfer yw Gwastraff i ynni. Trosglwyddir gwastraff i’w adfer i losgydd lle caiff ei ddefnyddio i greu trydan a/neu wres.

Tirlenwi
Mae gwastraff na ellir ei ailgylchu, ei gompostio neu ei adfer yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Yn yr hierarchaeth gwastraff, nodir y mesurau blaenoriaeth ar gyfer rheoli ein gwastraff. Mae AILGYLCHU ac ADFER yn ffyrdd cynaliadwy o reoli’r gwastraff a gynhyrchwn, a sicrhau nad yw’n mynd i’r safle tirlenwi, ond ein nod a’n blaenoriaeth yn y pen draw yw LLEIHAU swm y gwastraff a gynhyrchwn.

LLEIHAU– Lleihau swm y gwastraff a gynhyrchwn yw ein dewis cyntaf, mae’n dileu’r angen am ailgylchu ac adfer, sef prosesau sy’n defnyddio ynni.

AILDDEFNYDDIO - Mae ailddefnyddio ein deunyddiau, neu eu trosglwyddo i rywun arall eu defnyddio, yn ffordd wych o leihau’r gwastraff a anfonwn i’w ailgylchu neu i’w adfer.

AILGYLCHU – Trwy ailgylchu rydym yn rhoi bywyd newydd i’n gwastraff wrth iddo gael ei brosesu i greu sylwedd neu gynnyrch newydd.

ADFER – Gellir llosgi gwastraff na ellir ei ailgylchu i greu ynni.

TIRLENWI – Anfon ein gwastraff i’r safle tirlenwi yw’r opsiwn lleiaf dymunol.