Strategaethau a Pholisïau

Strategaethau a Pholisïau

Mae prif strategaethau a pholisïau’r Brifysgol sy’n ymwneud â chynaliadwyedd wedi’u rhestru isod.

Rydym yn croesawu adborth gan ein staff a’n myfyrwyr ynghylch y broses barhaus o weithredu ac adolygu’r fenter hon. Anfonwch gwestiynau neu sylwadau drwy’r e-bost at livegreener@uwtsd.ac.uk neu cysylltwch â’ch cynrychiolydd ar y Pwyllgor Cynaliadwyedd.

Y Polisi Amgylcheddol

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydnabod bod materion amgylcheddol yn hanfodol i iechyd a lles pawb sy’n ymwneud â’n sefydliad, y gymuned ehangach a’n planed yn y dyfodol. O’r herwydd, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu cyffrous, blaengar a chynaliadwy, gan gynnwys rhoi ystyriaeth lawn i effeithiau a chyfleoedd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. Mae’r Brifysgol yn derbyn ei chyfrifoldeb i arddangos arweinyddiaeth ym maes cynaliadwyedd trwy arloesi a gwella ei gweithredoedd yn sefydliad ar lefel leol, ranbarthol a byd-eang, gan leihau’r effeithiau a gaiff ar yr amgylchedd a phennu atebion cynaliadwy i bryderon amgylcheddol. I hyrwyddo’r egwyddorion hyn mae’r Brifysgol wedi datblygu Polisi Amgylcheddol cadarn.

Y Polisi Bioamrywiaeth‌‌

Mae’r Polisi Bioamrywiaeth yn mynegi ymrwymiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ymagwedd gynaliadwy at fioamrywiaeth, yn rhan annatod o’i gweithgareddau. Mae’n dangos ein hymrwymiad i welliant parhaus mewn arferion amgylcheddol, a bydd yn llunio'r sail i ddatblygu Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth. Mae’r Polisi Amgylcheddol yn amlinellu’n hymrwymiad i fioamrywiaeth – “Hyrwyddo’r gwaith o amddiffyn yr amgylchedd naturiol trwy lunio cynllun gwaith bioamrywiaeth gyda phwyslais ar gampysau gwledig y Brifysgol ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2015.”

Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ac fe’i cyhoeddir erbyn Medi 2018. 

Rheoli Carbon

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cydnabod bod ei gweithgareddau yn achosi allyriadau nwyon tŷ gwydr cysylltiedig, yn deillio o ddefnyddio ynni, gwastraff, caffael, teithio a gwasanaethau eraill. Mae Deddf Newid Hinsawdd (2008) y DU yn rhwymo’r DU i leihad o 80% mewn allyriadau carbon o lefelau 1990 erbyn 2050. Yn rhan o’r nod datblygu cynaliadwy cyffredinol, rydym yn ymrwymo i welliant parhaus wrth reoli a lleihau'r defnydd ar ynni ac allyriadau carbon.

Mae ein Diweddariad Rheoli Carbon yn rhoi’r manylion diweddaraf am ein Cynllun Rheoli Carbon. Mae’r ddogfen hon yn crynhoi ein cynnydd tuag at ein hymrwymiadau ac yn amlinellu ein prosiectau cyfredol ac arfaethedig ynghyd â’n strategaeth i leihau ein hallyriadau carbon yn barhaus.

Mae ein Cynllun Rheoli Carbon a’n Cynllun Gweithredu ar Reoli Carbon yn manylu’r gweithredoedd a’r mesurau i gyflawni o leiaf 3% o ostyngiad mewn allyriadau carbon bob blwyddyn. Rydym yn defnyddio 2013 fel blwyddyn sylfaen, pan ddaeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn rhan o’r Drindod Dewi Sant drwy uno.

Mae’r Polisi Rheoli Carbon, sydd wrthi’n cael ei ddiweddaru yn dilyn trafodaeth fewnol ar y gyllideb ar gyfer prosiectau lleihau carbon, yn darparu sylfaen ar gyfer y Cynllun Rheoli Carbon, y Cynllun Gweithredu Rheoli Carbon a’r ddogfen gysylltiedig Atodiad y Cynllun Gweithredu Rheoli Carbon.

Y Polisi Buddsoddi Moesegol

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ystyried yn ofalus ganlyniadau moesegol, cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ei holl fuddsoddiadau a gweithgareddau. Mae ein hegwyddorion allweddol, a’n hymrwymiad i weithredu a monitro proses benderfynu foesegol mewn perthynas â buddsoddiadau, wedi’u hamlinellu yn ein Polisi Buddsoddi Moesegol. Fel y nodwyd yn y polisi hwn, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ddadfuddsoddi o gwmnïau tanwydd ffosil ac ni fydd yn fwriadol yn gwneud buddsoddiadau newydd mewn cwmnïau arfau neu gorfforaethau sy’n torri cyfraith ryngwladol. 
Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynglŷn â’n polisi Buddsoddi Moesegol, cysylltwch â ni ar livegreener@uwtsd.ac.uk 

Y Polisi Masnach Deg

Mae’r Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr cysylltiedig yn deall gwerth masnach deg ac yn ymrwymo i gefnogi’r rhai hynny mewn cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol trwy ddefnyddio cynnyrch a fasnachwyd yn deg lle bynnag y bo modd. Mae’r polisi’n amlinellu ymrwymiad Y Drindod Dewi Sant ac Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant (UMYDDS) i Fasnach Deg ac yn amlygu’r 5 nod allweddol a amlinellwyd gan y Sefydliad Masnach Deg.

Y Strategaeth Ymgysylltu Cynaliadwy

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant eisoes wedi meithrin enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel arweinydd yn y sector addysg uwch ym maes cynaliadwyedd.

Rydym wedi ymrwymo i ymgorffori cynaliadwyedd yn egwyddor graidd ar draws holl agweddau’r Brifysgol, gan gynnwys ein cwricwlwm, ein campws, ein cymuned a’n diwylliant. Mae ein Strategaeth Cynaliadwyedd 2013-17 yn amlinellu ein targedau allweddol a’n dull o gyflawni’r rhain.

Adroddwn yn flynyddol ar ein cynnydd tuag at y targedau a bennwyd yn y Strategaeth Cynaliadwyedd, gan osod targedau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, yn ein Datganiad Amgylcheddol (https://uwtsd.ac.uk/media/uwtsd-website/content-assets/documents/environment-unit/Environmental-Statement.pdf ) a’n  Trywydd Gweithredu Cynaliadwyedd

Y Polisi Bwyd Cynaliadwy

Mae Strategaeth Bwyd Cynaliadwy wedi’i datblygu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i leihau unrhyw effeithiau negyddol ar yr amgylchedd yn sgil y gwasanaethau arlwyo yn y Brifysgol trwy gamau gweithredu pwrpasol a bennwyd gan adran Arlwyo’r Brifysgol. Mae’r polisi’n berthnasol i safleoedd arlwyo’r Brifysgol ar gampysau Abertawe, Caerfyrddin a Llambed, ac mae’n darparu lletygarwch cynaliadwy trwy amrywiaeth o ymrwymiadau.

Rheoli Gwastraff

Mae’r Polisi Rheoli Gwastraff yn mynegi ymrwymiad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddull cynaliadwy o reoli a chael gwared â gwastraff, fel rhan annatod o’i gweithgareddau. Mae’n dangos ein hymrwymiad i welliant parhaus mewn arferion amgylcheddol. 

Y Strategaeth ar Ymgysylltu Cynaliadwy

Mae ein Strategaeth ar Ymgysylltu Cynaliadwy yn nodi’r camau yr ydym yn eu cymryd i ymgorffori cynaliadwyedd wrth galon ein prifysgol, ein myfyrwyr a’n staff.   Rydym wedi ymrwymo i greu cymuned o staff a myfyrwyr sydd yn mynd i’r afael â gwaith y Brifysgol ar gynaliadwyedd, sydd yn ymwneud â helpu’r Brifysgol i gyrraedd y targedau a osodwyd o fewn Polisïau Cynaliadwyedd y Brifysgol ac sy’n gwneud cyfraniadau cadarnhaol i’w hamgylchedd a’u cymuned.

Atodiad-A---Targedau ac Ymrwymiadau

Atodiad-B---Cyfoethogi Profiad Myfyrwyr

Atodiad-C---Risgiau a Lliniaru

Atodiad-D---Cyfathrebu â Chontractwyr

Cefnogir y strategaeth gan y Cynllun Gweithredu Ymgysylltu Cynaliadwy sy’n rhoi manylion y gweithgareddau a fydd yn cyflawni’r targedau a’r ymrwymiadau a wnaed yn ein Strategaeth Ymgysylltu. 

Gellir dod o hyd i gopi o’r holl ddogfennau uchod ar dudalen Strategaethau a Pholisïau y Brifysgol, neu defnyddiwch y penawdau adran uchod.

Fel yr amlinellir yn Llawlyfr Academaidd y Brifysgol, caiff datblygiad polisïau’r Brifysgol ei lywio gan weithgorau sy’n cynnwys cynrychiolwyr staff ac Undeb y Myfyrwyr.

Rydym yn croesawu adborth gan fyfyrwyr a staff am ein polisïau a’n strategaethau cyfredol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech fod yn rhan o’r gwaith o ysgogi ein mentrau cynaliadwyedd, anfonwch e-bost atom: sustainability@pcydds.ac.uk