Teithio

Mae’r effeithiau negyddol y mae allyriadau cerbydau yn eu cael ar ein hamgylchedd yn dra hysbys, ac mae teithio ymhlith y gwaethaf o ran cyfrannu at ôl troed carbon y Brifysgol. 

Cymerwn ran weithredol mewn annog ein staff a’n myfyrwyr i deithio i’n campysau drwy ddulliau teithio cynaliadwy, gan helpu gwneud ein campysau a’n cymunedau’n fwy gwyrdd.

Teithio i ein campysau

Mae ein campysau yn hawdd i'w cyrraedd ar droed, beic a thrafnidiaeth gyhoeddus. Cliciwch ar gampws isod i gael gwybodaeth am sut i gyrraedd yno gan ddefnyddio dulliau cynaliadwy o deithio.

Wedi’i leoli 1 filltir yn unig y tu allan i ganol tref Caerfyrddin mae’n hawdd cyrraedd ein Campws yng Nghaerfyrddin. Gyda chysylltiadau da â gwasanaethau cludiant cyhoeddus mae’n hawdd symud o gwmpas, boed hynny ar droed, ar feic neu ar fws.

Welwch ein map cynaliadwyedd o'r campws Caerfyrddin am barcio am feiciau a cheir
Map cynaliadwyedd y campws Caerfyrddin

Cerdded

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon.
O’r Orsaf Fysiau
1.0 filltir (20 munud ar droed)
O’r Orsaf Drenau
1.2 filltir (27 munud ar droed)
Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Mae Campws Caerfyrddin yn hygyrch o Lwybr Beicio Cenedlaethol 4 ac mae llawer o barthau ar gael ar y campws i gloi’ch beic.

Bws

Gellir cyrraedd ein campws yng Nghaerfyrddin yn hawdd drwy’r bysiau rheolaidd sy’n stopio wrth y safleoedd bws ar Heol y Coleg a Heol Ffynnon Jôb.
227 (Heol y Coleg)
226 (Helo y Coleg)
228 (Heol Ffynnon Jôb)
Rydym wedi cydweithredu â Traveline Cymru i lansio gwasanaeth gwybodaeth deithio i’n myfyrwyr. Mae Myunijourney yn wefan ryngweithiol sy’n helpu myfyrwyr teithio i, o, ac o gwmpas ein campysau. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, gall myfyrwyr gynllunio teithiau, gweld mapiau a dod o hyd i safleoedd bws lleol ac amserlenni.

Trên

Mae gan Orsaf Drenau Caerfyrddin gysylltiadau rheilffordd gwych gyda threnau'n rhedeg yn rheolaidd o ac i Abertawe, Aberdaugleddau, Doc Penfro a Manceinion Piccadilly.

Mae’n campws ond yn 27 munud o’r orsaf ar droed, neu cewch ddal ein bws Parcio a Theithio. Gallwch lawrlwytho amserlen y gwasanaeth isod. 

Cewch gynllunio’ch taith tren yma.

Car

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampws Caerfyrddin a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni.

Trwyddedau Parcio
Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth ar-lein Euro Car Parks: http://ecp.permit.eurocarparks.com 

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Barcio i gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau parcio.


Talu Dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

 • Hyd at 30 munud – Yn ddi-dâl i roi cyfle i ollwng e.e. aseiniadau neu fynd â’r plant i’r feithrinfa 
 • Hyd at 4 awr – £1.50
 • Rhwng 4 ac 8 awr - £2.50

Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.


Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y map (cym) neu’r map (eng). Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
 • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
 • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
 • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
 • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)

Mae ein campws yn Llambed yn sefyll wrth galon y dref a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar droed, ar feic neu ar fws.

Welwch ein map cynaliadwyedd o'r campws Llambed am barcio am feiciau a cheir
Map cynaliadwyedd yr campws Llambed

Cerdded

Mae cerdded i’n campws yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon.

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Gellir cyrraedd ein campws yn Llambed yn hawdd o Lwybr 82 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac mae digon o lefydd i chi gloi’ch beic ar y campws.

Bws 

Mae bysiau rheolaidd yn teithio i Lambed o nifer o drefi a dinasoedd;

Aberystwyth (Traws Cymru T1, Gwasanaeth 585 – drwy Lanilar, Tregaron, Cellan, Gwasanaeth 588 – drwy Langwyryfon, Tregaron, Llangybi)
Caerdydd (Traws Cymru T1C)
Abertawe (Traws Cymru T1C)
Llanymddyfri (Gwasanaeth 288/289)
Caerfyrddin (Traws Cymru T1)
Llundain (Megabus)

Trên

Y gorsafoedd trenau agosaf at ein campws yn Llambed yw;

Caerfyrddin – trenau rheolaidd yn rhedeg o'r rhan fwyaf o’r prif ddinasoedd a threfi; Abertawe, Caerfyrddin, Llambed, Hwlffordd, Doc Penfro.

Aberystwyth – trenau rheolaidd yn rhedeg o Birmingham a’r Amwythig.

O Gaerfyrddin ac Aberystwyth cewch ddal un o’r bysiau rheolaidd sy’n rhedeg i Lambed. Gellir dod o hyd i fanylion am wasanaethau bws o dan yr adran ‘Bws’ uchod.

Car

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampws Llambed a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni.

Trwyddedau Parcio
Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth ar-lein Euro Car Parks: http://ecp.permit.eurocarparks.com 

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Barcio i gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau parcio.


Talu Dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

 • Hyd at 30 munud – Yn ddi-dâl i roi cyfle i ollwng e.e. aseiniadau neu fynd â’r plant i’r feithrinfa 
 • Hyd at 4 awr – £1.50
 • Rhwng 4 ac 8 awr - £2.50

Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.


Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y map (cym) neu’r map (eng). Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
 • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
 • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
 • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
 • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr) 

Saif ein campysau yn Abertawe yng nghalon y ddinas, yn daith fer yn unig ar droed o brif orsafoedd bysiau a threnau’r ddinas.

Welwch ein map cynaliadwyedd o'r campws Abertawe am barcio am feiciau a cheir
Map cynaliadwyedd y campws Abertawe

Cerdded

Mae cerdded i’n campysau yn ffordd dda o gadw’n iach ac mae hefyd yn arbed arian ac yn lleihau’ch ôl troed carbon.
Saif ein campysau i gyd o fewn taith fer ar droed o'r orsaf drenau, yr orsaf fysiau a chanol y ddinas.

Campws Busnes Abertawe
O’r Orsaf Drenau
0.1 filltir (3 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.9 milltir (19 munud ar droed)

Mount Pleasant
O’r Orsaf Drenau
0.5 milltir (12 funud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.7 milltir (16 munud ar droed)

Dinefwr
O’r Orsaf Drenau
0.5 milltir (10 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.5 milltir (10 munud ar droed)

Alex
O’r Orsaf Drenau
0.2 filltir (5 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
0.7 milltir (14 munud ar droed)

Gellir cyrraedd ein campws Townhill ar droed yn ogystal

O’r Orsaf Drenau
1.7 milltir (41 munud ar droed)
O’r Orsaf Fysiau
1.7 milltir (41 munud ar droed)

Cewch ddefnyddio Cynlluniwr Taith Traveline Cymru i'ch helpu cynllunio’ch taith.

Beic

Gellir cyrraedd ein campysau yn Abertawe yn hawdd o Lwybr 4 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ac mae digon o lefydd i chi gloi’ch beic yn ddiogel ar y campws.

Bws

Gellir cyrraedd ein campysau yn hawdd ar y bws. Mae gan orsaf fysiau Abertawe gysylltiadau gwych ar draws De Cymru ac mae’n darparwyr bws lleol yn rhedeg gwasanaethau rheolaidd sy’n stopio wrth y drws bron!

Campws Mount Pleasant
Gwasanaethau 11, 12, 13

Campws Townhill
Gwasanaeth 43

Campws Busnes Abertawe
Mae gwasanaethau 17, X50, 25, 27 i gyd yn stopio wrth yr Orsaf Drenau, taith 3 munud ar droed o Gampws Busnes Abertawe.

Car

Parcio

Euro Car Parks sy’n rheoli’r parcio ar gampysau Abertawe a bydd angen bod gennych chi drwydded barcio neu Dalu dros y Ffôn, er mwyn parcio eich car ar ein campws ni.

Trwyddedau Parcio
Os byddwch chi’n dod â’ch car yn rheolaidd, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Gallech chi wneud cais am drwydded barcio trwy borth ar-lein Euro Car Parks: http://ecp.permit.eurocarparks.com 

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am Barcio i gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau parcio.


Talu Dros y Ffôn

Os dewiswch chi barcio ar y campws heb drwydded, wedyn bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ac mae’r taliadau canlynol yn berthnasol:

 • Hyd at 30 munud – Yn ddi-dâl i roi cyfle i ollwng e.e. aseiniadau neu fynd â’r plant i’r feithrinfa 
 • Hyd at 4 awr – £1.50
 • Rhwng 4 ac 8 awr - £2.50

Gweler yr arwyddion yn y maes parcio am fanylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.

Parcio i Ymwelwyr

Mae gan ein campysau ni gysylltiadau gwych o ran cludiant cyhoeddus. Gweler yr adrannau Bws, Trên a Beic uchod i gael rhagor o wybodaeth am gyrraedd ein campws trwy gludiant cyhoeddus.

Os bydd angen i chi yrru i’n campws ni, bydd angen i chi Dalu dros y Ffôn ar ôl cyrraedd. Gweler yr arwyddion yn y maes parcio gael manylion a gwybodaeth am sut i Dalu dros y Ffôn.


Parthau Parcio

Er mwyn sicrhau ateb ymarferol o ran rheoli parcio, mae’r lleoedd ar y campws wedi eu rhannu’n barthau, fel y gwelir ar y map (cym) neu’r map (eng). Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Adrannau a ddynodwyd i’r staff (gyda thrwydded staff)
 • Meysydd a ddynodwyd ar gyfer deiliaid bathodyn glas (wedi eu marcio yn y meysydd parcio)
 • Adrannau cyffredin i’r staff ac ymwelwyr y mae gofyn iddyn nhw dalu am eu lle naill ai trwy drwydded barcio staff neu dalu ac arddangos / talu dros y ffôn.
 • Adrannau dynodedig ar gyfer myfyrwyr preswyl (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)
 • Adrannau parcio diwrnod dynodedig (di-breswyl) i fyfyrwyr (parcio'n ddi-dâl gyda thrwydded myfyriwr)

Cynllun Teithio Fframwaith Gwyrdd

Mae Cynllun Teithio Fframwaith Gwyrdd y Brifysgol yn amlinellu’n hagwedd at deithio cynaliadwy ac yn cyflwyno’n strategaeth reoli hirdymor a’n targedau ar gyfer;

 • Parhau i gynyddu nifer y staff a’r myfyrwyr sy’n seiclo;
 • Parhau i gynyddu nifer y staff a’r myfyrwyr sy’n cerdded;
 • Parhau i gynyddu nifer y staff a’r myfyrwyr sy’n teithio ar y bws;
 • Gwrthdroi’r gostyngiad yn nifer y staff a’r myfyrwyr sy’n rhannu ceir; a
 • Lleihau nifer y staff a’r myfyrwyr sy’n teithio mewn ceir ag un teithiwr.

Arolwg Teithio

Cynhaliwn arolwg teithio blynyddol ar draws y Brifysgol sy’n casglu adborth gan ein staff a’n myfyrwyr ynghylch sut maent yn teithio i, ac o gwmpas, pob un o’n pum campws; Caerfyrddin, Llambed, Abertawe, Caerdydd a Llundain.

Cwblhawyd ein harolwg teithio cyntaf, a gynhaliwyd yn Hydref a Thachwedd 2014, gan bron i 900 o bobl. Mae canlyniadau’r arolygon hyn yn gadael i ni weld pa ddulliau teithio mae’n staff a’n myfyrwyr yn eu defnyddio, beth sy’n eu cymell i ddewis y dulliau hyn ac o ble maent yn dod o hyd i’w gwybodaeth deithio.

Mae’r canlyniadau hyn wedi sefydlu llinell sylfaen ac yn cynnig gwybodaeth hanfodol i hysbysu’n Cynllun Teithio Gwyrdd.

Cynllun Seiclo i’r Gwaith

Mae’r Brifysgol yn rhan o Cyclescheme, cynllun beicio i’r gwaith lle gall staff arbed rhwng 25% - 39% ar gost beic newydd ac ategolion beicio!

Lluniwyd y cynllun i annog ein staff i ddewis teithio llesol i deithio i’r gwaith, ac mae’n caniatáu ichi wasgaru cost beic dros ddiddyniadau cyflog 12 mis gan fanteisio ar arbedion treth ac yswiriant gwladol ar yr un pryd.

Sut gallaf gymryd rhan?

 • Ewch at y gwerthwr beiciau o’ch dewis. 
 • Pan fyddwch wedi dewis beic ac ategolion, dylech gael dyfynbris ysgrifenedig am yr hyn yr hoffech ei brynu drwy’r cynllun.  Uchafswm gwerth y nwyddau y gellir eu harchebu dan y cynllun (y beic a'r offer) yw £1000 a'r lleiafswm yw £250 yn cynnwys TAW.
 • Wedyn ewch i Cyclescheme https://www.cyclescheme.co.uk/d37fe7 i wneud cais am y pecyn o’ch dewis gan ofyn am dystysgrif Cyclescheme. 
 • Pan fyddwch wedi gwneud cais am y dystysgrif, bydd y Brifysgol yn cadarnhau eich bod yn gymwys ac yn ystyried cymeradwyo’ch cais. 
 • Yn amodol ar gymeradwyo’r cais, bydd y Brifysgol wedyn yn prynu’r beic a’r offer a’u llogi i chi am gyfnod o 12 mis. 
 • Ar ddiwedd y cyfnod llogi 12 mis byddwch yn prynu’r beic gan y Brifysgol am daliad gwerth marchnadol. 


Cewch fwy o wybodaeth am Cyclescheme ar eu gwefan, neu drwy ddarllen Polisi Beicio i’r Gwaith y Brifysgol. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y cynllun beicio, cysylltwch â’r gyflogres.