Amdanom Ni

Cyllid hyd at 60% ar gyfer datblygu busnesau a staff.

Buddsoddi yno chi a'ch Gweithlu

Datblygwyd Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu (GWLAD) ar sail llwyddiant prosiectau blaenorol “Elevate Cymru” ac “SWSW”. Caiff ei weithredu gan yr Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (ACDSAW) sy'n rhan o'r Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), a chaiff ei gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae GWLAD yn brosiect rhagweithiol, arloesol a safonol sydd wedi cael ei gynllunio i ddiwallu anghenion datblygu gweithluoedd lefel canolraddol ac uwch, o fewn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir AbertaweSir GaerfyrddinSir Benfro a Cheredigion.

Bydd y prosiect GWLAD yn darparu datblygiad staff parhaus, ymarferol, hyblyg a chyraeddadwy i fentrau. 

Mae’r rhaglen wedi cael ei chynllunio i ddatblygu cyrsiau penodol ar gyfer busnesau unigol, i ddiwallu eu hanghenion gweithlu unigol. Mae’n galluogi dysgwyr i hawlio credyd prifysgol am ddysgu profiadol blaenorol ac yn darparu amrywiaeth helaeth o fodiwlau sydd wedi’u sefydlu, a modiwlau newydd, sy’n arwain at gymwysterau mewn Ymarfer Proffesiynol.

Gellir ymgymryd â modiwl ar ei ben ei hun, neu gellir cronni modiwlau tuag at gymhwyster cyffredinol, o Dystysgrif Addysg Uwch i Radd Meistr. Datblygir yr holl gyrsiau gyda’r bwriad o gael yr unigolyn i ddatblygu neu weithredu, proses neu weithdrefn, sy’n arwain at newid cadarnhaol yn y gweithle. 

Mae rhaid cael ymrwymiad y fenter a’r unigolyn I ennill y gymhwyster. Mae’r broses dysgu yn cynnwys sesiynau a chefnogaeth tiwtora, astudiaeth hunandywysedig ac asesiad (heb arholiad).

Mae ein cyrsiau yn cynnwys modiwlau megis Arweinyddiaeth, Marchnata, Hyfforddi a Mentora, Ymwybyddiaeth Ofalgar, Adnoddau Dynol, Rheoli Prosiectau, Rheoli Timau a Chynaliadwyedd. Gallem hefyd ddarparu modiwlau ar bynciau newydd. Bydd y cyrsiau yn amodol ar rifau cyfranogwyr.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolenni perthnasol neu os yw'n well gennych, yna cysylltwch ag un o'r Tîm GWLAD ar 01267 225167 neu drwy e-bost gwlad@pcdds.ac.uk

Beth yw eich anghenion hyfforddi?

Fel y gallwn greu modiwlau hyfforddiant sydd fwyaf perthnasol i fusnesau fel chi byddem yn ddiolchgar pe byddech yn rhoi gwybod i ni eich anghenion hyfforddi gweithwyr. Bydd yn cymryd llai na 5 munud.

Os gwelwch yn dda cliciwch yma (https://www.surveymonkey.co.uk/r/8V3Q3NQ) i gychwyn yr arolwg byr.