Cwestiynnau Cyffredin

Edrychwch drwy rai o'r cwestiynau a ofynnir yn aml gan sefydliadau. 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill na welir isod, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.

Mae’r cyrsiau a’r modiwlau’n dechrau’n barhaus drwy gydol y flwyddyn ond i weld dyddiadau dechrau cwrs neu fodiwl penodol, edrychwch ar galendr GWLAD.

Bydd y tiwtoriaid yn y dyddiau hyfforddi a hefyd ar gael ar e-bost a thros y ffôn i drafod unrhyw faterion gyda chi.

Mae’r modiwlau i gyd wedi cael eu cynllunio i ddiwallu anghenion busnes ac felly maent yn cael effaith gadarnhaol, byd go iawn, ar y busnes a’i gyflogeion. Mae pob modiwl yn rhoi cyfle i adolygu’r arferion gwaith presennol ac, ar ôl pwyso a mesur, mae gwelliannau’n cael eu datgan. Nod y rhaglen yw darparu staff medrus sydd wedi’u hyfforddi’n dda i gyflogwyr a bydd hynny o fudd i’w hallbwn hwy, ac allbwn eu cydweithwyr, yn y dyfodol.

Cymaint ag y gallwch chi eu rhyddhau ac a fydd yn elwa yn eich barn chi o’r cwrs / modiwl penodol.

Bydd hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar nifer y modiwlau. Efallai y bydd rhywfaint o amser cyswllt y tu allan i oriau gwaith, ond bydd ychydig o amser pryd bydd rhaid i gyflogeion wneud eu hyfforddiant yn ystod oriau gwaith.

Gan ddibynnu ar faint eich menter, bydd gennych hawl i gymhorthdal sydd rhwng 40% a 60%. Felly bydd pob modiwl yn costio rhwng £300 a £450 i bob cyflogai, yn hytrach na’r gost lawn o £750.