Arweinyddiaeth a Didwylledd

Arweinyddiaeth a Didwylledd

Arweinyddiaeth a Didwylledd

Credydau: 30

Lefel: 4 / 7

Hyd - 4 diwrnod o sesiynau a addysgir

Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar annog cyfranogwyr i astudio amrywiaeth o ddulliau, nodweddion ac ymddygiadau arwain gwahanol ar ffurf theori a’u rhoi ar waith yn ymarferol.

Bydd y meysydd canlynol yn cael sylw yn ystod y modiwl:

  • Cyflwyniad i swyddogaethau arweinyddiaeth mewn sefydliadau, gan gynnwys astudio canfyddiadau ymchwil a’r effaith o ganlyniad ar y gweithle
  • Ystod o ddamcaniaethau yng nghyd-destun ffurfiau ac arddulliau arwain, a’u goblygiadau i arweinyddiaeth effeithiol yn y gweithle
  • Agweddau amrywiol ar ddiwylliant sefydliadol yng nghyd-destun arweinyddiaeth ac astudio sut mae ystyriaethau moesegol yn effeithio ar rôl yr arweinydd.

Mae’r cwrs hwn yn addas iawn ar gyfer y rhai sydd mewn swydd reoli neu arwain yn eu sefydliad, yn ogystal â’r rhai sydd eisiau dod yn rheolwyr neu’n arweinwyr yn y dyfodol.

Mae’r modiwl hwn yn cynnwys ffocws cryf ar y cyswllt rhwng datblygu sgiliau arwain a’u rhoi ar waith yn ymarferol ac amcanion a nodau cyffredinol y sefydliad, a sicrhau bod cyflogeion yn deall sut mae eu
hamcanion personol yn cyd-fynd â’r strategaeth fusnes gyffredinol. Bydd y dysgwyr yn datblygu’r sgiliau canlynol:

  • Gwerthuso arweinyddiaeth effeithiol yn y gweithle
  • Adlewyrchu a datblygu eu harddulliau a’u hymddygiad arwain eu hunain
  • Defnyddio eu dysgu yn amgylchedd ymarferol y gweithle er mwyn hwyluso gwell perfformiad

Bydd yn ofynnol i’r dysgwyr gwblhau aseiniad ysgrifenedig yn seiliedig ar eu dealltwriaeth o ddatblygu sgiliau arwain yn y gweithle.

  • Mae’n bwysig nodi y byddwch yn cael cefnogaeth gan diwtor penodol yn ystod eich cyfnod astudio.
  • Ar ôl i chi gwblhau’r modiwl yn llwyddiannus, byddwch yn ennill 30 credyd y gallwch eu rhoi tuag at astudiaethau pellach.

Cefnogir y modiwl gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. I gael manylion am gymhorthdal ariannol, cysylltwch â gwlad@pcydds.ac.uk