Cydweithrediad cyffrous rhwng Coastal Housing a GWLAD

Cysylltodd Coastal Housing i ddechrau ag Ysgol Fusnes PCDDS i greu rhaglen astudio i ddatblygu eu gweithlu. Mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) yn yr Ysgol Fusnes wedi llwyddo i gyflawni a chreu rhaglenni dysgu seiliedig ar waith pwrpasol ers 2009; felly roedd yn barod ac yn brofiadol i weithio’n llwyddiannus gyda Coastal Housing.

GWLAD, prosiect sy’n cael ei weithredu gan WIWBL, sy’n arwain y cydweithredu hwn; roedd synergedd clir rhwng anghenion Coastal Housing a rhaglenni seiliedig ar waith sydd eisoes yn cael eu cynnal gan WIWBL a GWLAD ar gyfer sefydliadau eraill. Yn ystod y trafodaethau cychwynnol daeth yn amlwg bod gan GWLAD brofiad ac arbenigedd i ddatblygu, cynllunio a darparu Modiwlau Academaidd a fyddai’n diwallu anghenion Coastal Housing.

Mae’r cydweithredu cyffrous yma rhwng Coastal Housing a GWLAD yn unigryw ac arloesol. Ei amcanion yw cynllunio rhaglen broffesiynol effeithiol i feithrin sgiliau a gwybodaeth gweithwyr tai proffesiynol presennol a newydd i wneud gwahaniaeth yn y gweithle. Bydd y myfyrwyr yn gallu ennill cymhwyster prifysgol mewn ‘Ymarfer Proffesiynol’ yn seiliedig ar Dai Cymdeithasol, naill ai ar Lefel 4 Tystysgrif Addysg Uwch, neu Lefel 7 Diploma Ôl Radd. Bydd y dysgu i gyd yn cael ei weithredu yn y gweithle gyda’r nod o wneud newid cadarnhaol.

Mae GWLAD wedi cael cefnogaeth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Gellir arbed arian drwy fanteisio ar hyd at 70% o gyllid tuag at raglenni dysgu seiliedig ar waith addysg uwch gyda GWLAD. Mae pobl hunangyflogedig, busnesau bach, canolig a mawr, a mudiadau’r trydydd sector yn Ne Orllewin Cymru i gyd yn gymwys.

Am weithio gyda Coastal Housing, dywedodd Nick Samuel, Darlithydd yn Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith: “Mae mor braf gweithio gyda sefydliad sydd wir yn gwerthfawrogi ei gyflogeion ac sydd â gweledigaeth i fuddsoddi amser ac arian yn eu datblygiad, er lles y sefydliad a’i gyflogeion. Bydd ein cydweithredu ni’n arwain at gasgliad o fodiwlau a fydd yn gwneud byd o wahaniaeth i staff a defnyddwyr gwasanaeth Coastal Housing. Rydw i’n sicr os bydd sefydliadau Tai Cymdeithasol eraill yn cofrestru gyda’r rhaglen hon y byddwn ni’n gweld newid positif sylweddol iawn yn y sector Tai Cymdeithasol yn Ne Cymru a thu hwnt”.

Roedd Sam Morgan, arweinydd Coastal Housing yn y bartneriaeth, yn cytuno: “Mae gennym ni weithlu angerddol sy’n gweithio’n eithriadol galed i ddarparu gwasanaethau gwych i’n tenantiaid ni. Bydd y rhaglen addysgol yma’n meithrin gallu pellach ein tîm, gan alluogi iddyn nhw addasu, esblygu a pharhau i wneud gwahaniaeth cyson i’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Hefyd rydyn ni eisiau cefnogi twf unigol ac annog pobl i fod yn ddysgwyr am oes, yn dyheu am y cyfle datblygu nesaf. Rydyn ni’n sefydliad sy’n gweithio’n galed i feithrin gallu a chyflawni i bwrpas.”

Nod Coastal Housing yw meithrin dealltwriaeth gyfannol staff rheng flaen o rôl tai cymdeithasol yn y cyd-destun ehangach. Trwy wneud hynny, maent yn cefnogi staff i gysylltu ag agenda ehangach gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector, i feithrin gwaith partneriaeth gwell. Mae Coastal Housing yn credu bod dull unedig o ddarparu gwasanaethau’n gwella bywydau eu tenantiaid a’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Mae’r rhaglen gydweithredol hon yn cefnogi cyflawni eu ‘Pedwar Piler Pwrpas:’

  • ‘Tenantiaethau Cynaliadwy’
  • ‘Cymunedau Cynaliadwy’
  • ‘Economi Leol Gynaliadwy’
  • ‘Coastal Cynaliadwy’.

Mae’r rhaglen dysgu seiliedig ar waith yma o fudd hefyd i’r economi leol ehangach gan ei bod ar gael i bob darparwr Tai. Mae prinder darpariaeth yng Ngorllewin Cymru wedi golygu teithio i Gaerdydd ar gyfer rhaglenni astudio tebyg ond bydd cynnig y ddarpariaeth hon yn lleol yn annog pobl i ddatblygu gyrfa ym maes Tai ac yn cynyddu lefel y sgiliau a’r arbenigedd yn y sector.

Cysylltwch â thîm GWLAD i drafod y cyfleoedd datblygu yn eich sefydliad neu i gael gwybod pryd mae’r rhaglen nesaf yn dechrau.
www.uwtsd.ac.uk/gwlad
gwlad@pcydds.ac.uk
01267 225167