Cyflwyniad GWLAD

GWLAD Logo Feature

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyllid i ddatblygu sgiliau eich gweithwyr.

  • Cyrsiau wedi’u deilwra i ddiwallu anghenion eich busnes a'ch staff
  • Cymhorthdal rhwng 50% a 70% o gostau’r cwrs
  • Ar gael i fudiadau yn Ne Orllewin Cymru.

Datblygodd GWLAD o lwyddiant prosiectau Elevate Cymru a SWSW gyda’r PCYDDS, a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Hoffai pob busnes wella effeithiolrwydd eu staff, cynyddu cynhyrchiant, ac yn y pen draw gwella proffidioldeb. Un o'r ffyrdd gorau i wneud hyn yw gwella'r hyfforddiant a gynigir i’r staff i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a phrofiad. Bydd staff yn teimlo yn fwy o werth, ag yna fwy cyfarpar i gynyddu a chreu mwy o fusnes, groesawu newid a thargedu marchnadoedd newydd, pan fydd lefel eu sgiliau yn uwch.

Drwy bortffolio o raglenni achrededig dysgu seiliedig ar waith, bydd GWLAD yn darparu gwelliannau sylweddol i sgiliau a galluoedd y gweithlu i gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus eich gweithwyr. Darparir modiwlau trwy sesiynau yn y gwaith, cefnogaeth tiwtor, astudio hunan-dywys ac asesiad.
Mae'r rhaglen hon yn hyblyg ag yn unigol, gyda’r gallu i ddatblygu a theilwra’r cyrsiau mewn ymateb i anghenion sgiliau uwch a chanolradd eich staff, trwy achredu rhaglenni datblygu staff, dysgu drwy brofiad a datblygu cynnwys modiwl penodol i ymateb eich gofynion.

Mae gennym gyrsiau ar gael yn cwmpasu pynciau fel ArweinyddiaethMarchnataHyfforddi a Mentora, Ymwybyddiaeth Ofalgar, Adnoddau Dynol a Chynaliadwyedd.

Mi fydd GWLAD yn cymorthdalu rhwng 50-70% tuag at gost y cwrs am £25 y credyd i fusnesau hunangyflogedig, micro, bach, canolig a busnesau mawr ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Castell Nedd Port Talbot ag Dinas a Sir Abertawe.

Cyfradd cyfraniad menter:

  • Bach 30%
  • Canolog 40%
  • Mawr 50%

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag ein swyddogion recriwtio, Kelly Morris a Rhianydd Herdman ar: Kelly Morris: kelly.morris@uwtsd.ac.uk; & Rhianydd Herdman: rhianydd.herdman@uwtsd.ac.uk