GWLAD, prosiect sydd wedi ennill gwobrau, wedi creu llwybrau newydd ac arloesol

Mae GWLAD yn brosiect arloesol sydd ag angerdd dros ddarparu dysgu seiliedig ar waith, gan seilio arferion gwaith ar wybodaeth a dealltwriaeth i ddatblygu a defnyddio sgiliau’n fwy effeithiol yn y gweithle.

Ers 2016, mae GWLAD wedi bod yn ymateb i anghenion sefydliadau lleol drwy greu a darparu rhaglenni dysgu seiliedig ar waith addysg uwch i bron i 50 o sefydliadau ledled De Orllewin Cymru, yn amrywio o sefydliadau hunangyflogedig i sefydliadau bach, canolig a mawr yn y trydydd sector a’r sector preifat. Rheolir GWLAD gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) drwy Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’i gefnogi drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gan gynnig hyd at 70% o gyllid.

Llwyddiant:

Yr hyn sy’n gyfrifol am gydweithredu a llwyddiant GWLAD yw’r tiwtoriaid sydd â phrofiad o ddiwydiant ac mae WIWBL wedi bod yn cyflwyno dysgu seiliedig ar waith yn llwyddiannus ar lefel addysg uwch ers 2009. Mae GWLAD yn gweithio ar draws gwahanol ddiwydiannau a gall addasu rhaglenni i ddiwallu anghenion sefydliadau. Dyma grynodeb o’r llwyddiant hyd yma:

- Rhaglen Arweinyddiaeth sydd wedi Ennill Gwobrau:

Arweiniodd cydweithredu gyda chartref gofal Fieldbay Ltd at ennill gwbor gan gangen CIPD De Orllewin Cymru am Gyflawniad Eithriadol mewn Cyfleoedd Hyfforddi a Chyflogaeth. Mae hyn wedi cael ei addasu i weddu i anghenion gwerthwr bwyd lleol, Castell Howell, sydd hefyd wedi cydweithredu â GWLAD i deilwra’r rhaglen arweinyddiaeth.

- Arloesi gyda Dylunio Dodrefn

Mae Coleg Ceredigion a GWLAD, fel rhan o grŵp PCDDS ill dau, yn cyflwyno’r rhaglen dylunio dodrefn seiliedig ar waith gyntaf fel rhan o addysg uwch yng Nghymru. Mae’n cynnwys modelau fel ‘Marchnata Digidol’ a ‘Cyllid a Chynllunio ar gyfer Busnesau Bach’ a’r nod yw darparu cwrs i unigolion gefnogi llwyddiant busnesau yng Ngorllewin Cymru.

- Gwneud gwahaniaeth mewn Cymdeithasau Tai Cymdeithasol:

Cafodd rhaglen ar gyfer gweithwyr tai proffesiynol ei chreu drwy gydweithredu â Coastal Housing, cymdeithas dai yn Abertawe. Mae pedwar modiwl wedi cael eu creu er mwyn datblygu sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd fel ‘Arweinyddiaeth yn y 3ydd Sector’ ‘Datblygu Tenantiaethau a Chymunedau Cynaliadwy’ ‘Sylfeini Tai Cymdeithasol’ a ‘Cynllun Dysgu Seiliedig ar Waith’.

Pam ymuno â GWLAD?

Mae sawl rheswm pam ddylai sefydliadau gofrestru gyda GWLAD. Maent yn cynnwys; hyd at 70% o gyllid ar gyfer 2017 yn unig; Cymwysterau addysg uwch seiliedig ar waith; dim angen cymhwyster addysg uwch blaenorol; 1 diwrnod y mis o gyflwyno; Gwella sgiliau a pherfformiad sefydliadol.

Eisiau rhagor o wybodaeth? Cysylltwch â GWLAD am fwy o wybodaeth ac i fanteisio ar y cyfle gwych yma. Siaradwch ag un o’r tiwtoriaid am deilwra rhaglenni i ddiwallu eich anghenion chi neu am fwy o wybodaeth. gwlad@pcydds.ac.uk 01267 225167.