Mae GWLAD wedi bod yn weithredol ers mis Ionawr 2016, ac mae'r rhaglen wedi cael effaith bositif ar yr economi yng Nghymru drwy greu cysylltiadau gyda sefydliadau mawr, canolig a bach ar draws y trydydd sector a'r sector breifat.

Rydym wedi datblygu a chyflwyno rhaglenni newydd ac arloesol sydd yn arwain at gyfnod cyffrous i ddyfodol rhaglenni Dysgu Seiliedig ar Waith o fewn Addysg Uwch. Mae esiamplau yn cynnwys:

Gradd Sylfaen - Dylunio Dodrefn

Fe ddaethom o hyd i fwlch yn y farchnad ar gyfer deilwra rhaglenni pwrpasol i fyfyrwyr sydd yn cwblau cwrs Lefel 3 mewn Dylunio Dodrefn yng Ngholeg Ceredigion. Nôd y cwrs yw i ddysgu sgiliau sylfaenol ar gyfer rhedeg busnes i fyfyrwyr sy’n ystyried gweithio’n hunan-gyflogedig neu am ddysgu mwy am y byd busnes. Buodd tim GWLAD yn cyd-weithio gyda Coleg Ceredigion i greu llwybr Gradd Sylfaen i fyfyrwyr. Mae'r cymhwyster yn cynnwys sgiliau ymarferol a hefyd sgiliau o fewn meusydd 'Marchnata Digidol', 'Cyllid ar gyfer Busnesau Bach', 'Y Cynllun Dysgu', 'Cynaliadwyedd' a 'Iechyd, Diogelwch a Lles'.  

Teilwra Cyrsiau ar gyfer sefydliadau o'r Sector Gofal i Gyfanwerthwy

Gwyliwch y fidio yma i weld sut mae Fieldbay yn gwneud cynnydd ar eu cyrsiau.
Yn dilyn llwyddiant y rhaglen Arweinyddiaeth yma fe ddatblygodd ein tiwtoriaid rhaglen wedi ei deilwrw i gwrdd ag anghenion Castell Howell, cwmni cyfanwerthu.

Gweithio gyda BBaCh:

Mae GWLAD wedi cydweithio'n llwyddiannus gydag ystod eang o sefydliadau mawr ond hefyd rydym yn ymwybodol o'r effaith mae cwmniau llai o faint yn gwneud ar economi'r wlad. Mae nifer o'n dysgwyr yn hunan-gyflogedig neu yn gweithio i sefydliadau bach. Mae'r dysgwyr yma yn gallu trosglwyddo nifer o'r sgiliau maent yn dysgu drwy astudio ar ein rhaglenni Arweinyddiaeth, Marchnata neu Cydnabyddiaeth ac Achrediad o Ddysgu yn llwyddianus iawn i'r gweithle, er mwyn cyflwyno newidiadau sylweddol.

Cymhwyster i'r Cymdeithas Dai:

Buom yn brysur yn cydweithio gyda'r cymdeithas dai Coastal Housing er mwyn datblygu rhaglen wedi ei deilwra tuag at datblygu sgiliau staff o fewn y diwidiant arbenigol yma. Gan dynnu ar arbenigedd tîm GWLAD, a gweithio'n agos gyda'r sefydliad, cafodd rhaglen ei chynllunio o gwmpas meusydd arweinyddiaeth, tai a chynaliadwyedd tenantiaeth. ‌