Fuddsoddwch yn eich staff?

Pam ddylai sefydliadau fuddsoddi mewn staff a dysgu seiliedig ar waith?

Mae hwn yn gwestiwn y mae llawer o gyflogwyr yn ei ofyn, yn enwedig pan mae sefydliadau’n ceisio llwyddo mewn economi, lle mae arbed arian yn flaenoriaeth allweddol. Ond a ydych chi wedi ystyried bod buddsoddi mewn staff yn gallu arbed arian i chi?

Gall dysgu seiliedig ar waith gadw eich sefydliad chi ar y blaen o ran cystadleuaeth, oherwydd bydd eich staff yn gwbl barod i fynd i’r afael â phroblemau, cyfathrebu eich gweledigaeth, a bod yn arloesol. Hefyd bydd gwella sgiliau staff yn golygu eich bod yn creu economi gryfach a mwy ffyniannus i Gymru.

Mae dysgu seiliedig ar waith yn ffordd ragorol o fuddsoddi mewn datblygu staff ac mae’r dull yma wedi profi’n llwyddiannus am flynyddoedd lawer. Mae Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ehangu’n sylweddol ers 2009 oherwydd ei chyfoeth o diwtoriaid profiadol mewn diwydiant sy’n cynnig arbenigedd mewn meysydd fel Arweinyddiaeth, Mentora a Hyfforddi, Rheoli Prosiectau, a Marchnata Digidol. Nawr mae prosiect GWLAD, sy’n cael ei arwain gan WIWBL a’i gefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru, yn cynnig cyfle i sefydliadau ledled De Orllewin Cymru ymgymryd â’r rhaglenni dysgu seiliedig ar waith yma gyda hyd at 70% o gyllid. Gall sefydliadau dalu cyn lleied â £225, gan arbed llawer o arian ar ddatblygu sefydliadol a staff.

Mae staff yn debygol o deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi mwy, sy’n gwella cynhyrchiad a morâl staff ac yn ei gwneud yn haws i chi eu cadw. Dyma ganlyniadau ein rhaglenni dysgu seiliedig ar waith blaenorol; 82% yn cofnodi effaith bositif ar eu busnes, a 78% yn cofnodi effaith bositif ar forâl staff.

Os oes gan eich staff brofiad helaeth, os ydynt yn newydd i’w rôl neu eisiau gwneud cynnydd yn eu gyrfa, gall GWLAD helpu i deilwra rhaglenni sy’n addas i anghenion busnes. Ewch ati i wella sgiliau eich staff, perfformiad eich sefydliad ac economi Cymru drwy gofrestru gyda GWLAD, sy’n buddsoddi ynoch chi a’ch gweithlu. I gofrestru, ffoniwch 01267 225167 neu anfonwch e-bost i gwlad@pcydds.ac.uk.