Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen

Ydych chi’n cael trafferth canolbwyntio yn y gwaith?

Os ydych o dan ormod o bwysau yn y gwaith, neu’n ceisio cydbwyso terfynau amser a thasgau amrywiol; gall canolbwyntio fod yn anodd. Awgrymir gall y canlynol helpu i leihau straen yn y gwaith:

 • Rheoli eich meddwl
 • Canolbwyntio, cynllunio a gweithredu
 • Rheoli amser
 • Derbyn newid
 • Gofyn am gymorth

Felly ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen; dyma grynodeb o sut gall modiwlau gwahanol GWLAD helpu i leihau straen sy'n gysylltiedig â gwaith.

Meddwl Llawn? Meddylgarwch?

Gall Meddylgarwch yn y gweithle gyda GWLAD cyfuno meddylgarwch personol gydag dealltwriaeth o'r cyd-destun ymchwil yn y maes hwn. Mae adolygiad diweddar o effeithiolrwydd y modiwl yn dangos bod 96% o ymatebwyr yn parhau gydag ymwybyddiaeth ofalgar hyd at ddwy flynedd ar ôl y modiwl wedi gorffen gyda chyd-fynd gwelliannau ym meysydd lles a pherfformiad.

Mae meddylgarwch yn ddull profedig o sylwi'r hyn sy’n digwydd i ni, camu nôl, a dewis ymateb yn hytrach nag ymateb i ddigwyddiadau. Mae'n cael ei gwreiddio mewn ethos o hunan-caredigrwydd yn hytrach na hunan-arfarniad llym. Mae'r modiwl yma yn gosod profiad personol o fewn cyd-destun heriau lles yn y gweithle.

Nid myfyrdod ac ymlacio yw Meddylgarwch yn unig. Mae'n annog staff i fod yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'u cwmpas, yr hyn y maent yn cael yn anodd, ac yna ymateb i'r sefyllfaoedd hyn. Profir astudiaethau gwyddonol y gall hyfforddiant Meddylgarwch gynyddu ystyriaeth ac ymgysylltu, gwella iechyd corfforol a meddyliol, a datblygu’r gallu i fod yn wydn a rheoli straen. Felly, gall Meddylgarwch gael effaith gadarnhaol sylweddol ar unrhyw sefydliad, gall arwain at wella cynhyrchiant staff a pherfformiad sefydliadol.
Dyddiad Dechrau Nesaf: 18 Ionawr, 2017, Caerfyrddin

Arwain drwy esiampl:

Yn aml, mae cyflogeion yn ceisio arweiniad gan eu rheolwyr am ddatblygiad personol a phroffesiynol ag yn dilyn eu hesiampl. Gall arweinwyr effeithio ar straen gan eu bod yn aml yn gyfrifol am hwyluso diwylliant positif yn y gweithle sy'n meithrin cydbwysedd iach rhwng gwaith / bywyd.
Fel rhan o raglen arweinyddiaeth gynhwysfawr GWLAD, mae’r modiwl 'Arweinyddiaeth, Cynllunio a Chymhelliant,' eisoes wedi profi'n llwyddiannus gyda dysgwyr i helpu blaenoriaethu llwyth gwaith a datblygu sgiliau arweinyddiaeth. Mae'r modiwl yn galluogi unigolion i gynllunio a blaenoriaethu tasgau yn effeithiol tra hefyd yn cymhell a chefnogi’r tîm er mwyn gwella perfformiad ar bob lefel.
Dyddiad Dechrau Nesaf: Ionawr 2017

Problem a rennir yw broblem wedi’i haneru:

Gall siarad â rhywun fod yn hynod o ddefnyddiol. Felly gall Mentora a Hyfforddi yn y gwaith hefyd helpu lleihau straen yn y gweithle. Darperir cymorth gan fentoriaid a hyfforddwyr mewn amgylchedd diogel i drafod materion sy'n effeithio ar eu gwaith. Mae hyn yn berthynas ganolog, gan annog unigolion i gymryd perchnogaeth o'u penderfyniadau a'u gweithredoedd. Gall yr amser hwn i ffwrdd o'r gweithle fod yn hynod o effeithiol, yn annog unigolion i fyfyrio, gwerthuso a chynllunio camau i weithredu er mwyn oresgyn rhwystrau, a'r materion dan sylw.
Gall y modiwl Mentora a Hyfforddiant GWLAD gwella'r diwylliant sefydliadol drwy wella dysgu, cyfathrebu a pherfformiad, ac mae'n arbennig o ddefnyddiol o ran datblygu arweinyddiaeth a chefnogi newid sefydliadol.
Next Start Date: 16th January 2017

Pwyntiau allweddol am GWLAD:

 • Cyllid hyd at 70% ar gyfer safleoedd De-orllewin Cymru
 • Dysgu yn seiliedig ar waith
 • Arbed arian ar gymhwyster Brifysgol
 • Dim ond 1 diwrnod dysgu'r mis
 • Gweithio tuag at gymhwyster Brifysgol
 • Nid oes angen cymwysterau Prifysgol blaenorol
 • Gweithredu dysgu yn y gweithle
 • Adeiladu ar wybodaeth sydd eisoes yn bodoli

Cysylltwch â ni heddiw i gofrestru neu am wybodaeth bellach