Rhaglen Hyfforddi Deddfwriaeth Tai

Rhaglen Hyfforddi Deddfwriaeth Tai

Pwrpas rhaglen “Deall Cyfraith Tai” GWLAD yw sicrhau bod gan sefydliadau tai a gweithwyr tai proffesiynol y wybodaeth ddiweddaraf am Ddeddf Rhentu Tai (Cymru) 2016 sy’n dod i rym yn 2018.

Yn cael ei gyflwyno gan diwtoriaid arbenigol mewn amgylchedd cyfeillgar a chroesawus, mae ein cwrs yn dod â hyfforddiant ffurfiol a phrofiad seiliedig ar waith at ei gilydd, gan gynnwys astudiaethau achos ac edrych ar sefyllfaoedd o fywyd real y mae gweithwyr tai proffesiynol yn eu hwynebu.

Mae grwpiau hyfforddi bach yn golygu bod y dysgwyr yn elwa o lefel uchel o ryngweithio â chyd-ddysgwyr a thiwtoriaid fel ei gilydd, ac mae’r cynnwys yn seiliedig ar bolisïau ac arferion cenedlaethol gan sicrhau eu bod yn gadael gyda gwell dealltwriaeth o effaith y ddeddfwriaeth newydd a’u rôl mewn sicrhau cydymffurfiaeth.

Mae’r cwrs yn para pedwar diwrnod (un diwrnod y mis) a gellir ei gyflwyno mewn lleoliad sy’n addas i chi*, neu ei ddilyn fel rhaglen ‘e-ddysgu’ ar-lein.

Gellir dilyn y cwrs ar Lefel 4 neu 7**, a thrwy GWLAD mae cyflogwyr yn gymwys am hyd at 50% o gyllid tuag at gostau’r rhaglen.

Hoffem eich gwahodd i ymuno â ni i ddathlu lansiad swyddogol ein rhaglen hyfforddi newydd yng Nghardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Dydd Mawrth 28ain o Dachwedd 2017 am 9yp-12yp. Bydd y bore yn cynnwys siaradwyr gwadd, mwy o wybodaeth am y rhaglen a'r cyllid a chyfle i gwrdd â'n tiwtoriaid sydd â phrofiad diwydiant, yn ogystal a rhwydweithio gyda chydweithwyr yn y sector dai.

Os hoffech chi neu eich cydweithiwr mynychu'r digwyddiad hwn ac i ddarganfod mwy am ein rhaglen, cliciwch yma i gofrestru.

Os hoffech gael gwybod sut y gall GWLAD wneud gwahaniaeth i'ch busnes, cysylltwch ag aelod o'n tîm cyfeillgar ar 01267 225167, e-bostiwch ni drwygwlad@pcydds.ac.uk, neu ewch i'n gwefan neu dudalen Facebook.

Ar Trydar? Dilynwch GWLAD am newyddion a digwyddiadau diweddaraf.

Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith (ACDSW) sydd yn arwain ar y prosiect, sydd wedi derbyn cymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.