Ceisiadau Apwyntiad Enghreifftiol

a girl sitting in a blue sofa

Restrir isod sampl o ymholidau gwirioneddol a ofynwyd gan fyfyrwyr wrth bwcio apwyntiadau gyda’r Gwasanaeth Yrfaoedd.

Noder bod ein Cynghorwyr wedi helpu i ddatrys yr holl ymholiadau:

“Does gennyf ddim syniad beth wyf am wneud; sut mae dod o hyd i syniadau am fy ngyrfa yn y man cychwyn?”

“Beth alla i wneud gyda fy ngradd?”

“Does dim rheswm penodol am yr apwyntiad heblaw fy mod yn credu bod angen cv arnaf?”

Dw i ddim eisiau gwirfoddoli mewn siop; sut ydw i'n dod o hyd i gyfle i wirfoddoli sy'n gysylltiedig â’m gradd?

Mae gennyf syniad am fy ngyrfa ond efallai ei bod ychydig yn ffol ... Beth ydych chi’n meddwl?

Mae gen i farn anibynnol iawn ar yr hyn yr wyf am ei wneud â fy mywyd; Dw i ddim yn meddwl taw gweithio mewn siwt i gwmni Graddedig yw’r dyfodol i fi. Beth arall gallaf gwneud?

Mae gen i syniad o fod yn XXX ond mae angen profiad. Sut i cael hwn?

Rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn ond nid wyf yn gwybod a ddylid mynd am y profiad hwn (galwedigaeth A) neu cynnig arall  dramor (galwedigaeth B); Beth yw cynghor chi?

Rwy’n ystyried mynd ymlaen i wneud Gradd Meistr (pwnc A) ond deallaf bod sawl dewis arall yn dilyn graddio. Dw’i wir wedi drysu’n llwyr. Beth mae’r holl acronymau hyn yn ei olygu?

Beth yw GO Wales a sut gall hwn helpu gael profiad gwaith o safon?

Mae angen swydd rhan amser arnaf er mwyn cael ychydig o arian; sut allaf mynd amdani?

Mae gennyf anabledd a dw’i ddim yn siwr sut i ddelio â hwn yn fy ngheisiadau?

Soniodd fy ffrind bod angen strategaeth chwilio am swydd. dw’i wedi drysu. beth yw hwn?

Rwyf am edrych ar sefydlu fy musnes fy hun. a gallwch chi helpu

Dw i ddim eisiau gwneud pentyrrau o arian; dw’i am newid y byd. beth yw menter gymdeithasol a sut ydw i'n datblygu hwn?

Rwy'n athro dan hyfforddiant ac yn chwilio am waith rhan amser. unrhyw syniadau? beth am ddefnyddio asiantaethau?

Beth yw diploma ôl-raddedig a pham wneud hwn yn lle gradd meistr?

Sut mae dod o hyd i phd ac yna sut allaf ei hariannu?

Rwy'n fyfyriwr blwyddyn gyntaf ac rwy'n credu fy mod wedi gwneud y dewis anghywir  ynglŷn â fy ngradd / prifysgol. - Rwyf mor ofidus; Rwy'n ofni dweud wrth fy nheulu. Beth ddylen i wneud?

Rwy'n fyfyriwr blwyddyn olaf ac mae’n debyg bod pawb arall, ag eithrio i fi, wedi gwneud trefniadau am y dyfodol; Rydw i mewn panig. Gallwch chi helpu?

Mae gennyf ofn cyfweliadau ond mae gennyf un dydd Iau. Rwyf mor ofnus - galla’i ddim meddwl yn iawn?

Mae angen CV arnaf ar gyfer XYZ?

Mae arnaf angen help gyda'r ffurflen gais ‘ma (ar-lein); beth mae nhw’n olygu yma yn adran 5?

Allwch chi helpu gyda'r datganiad personol yma. Oes gennych gyngor ar gyfyngiad geiriau?

Mae'n rhaid i mi wneud profion Psychometric ar-lein fel rhan o'r broses ddethol; ble alla i gael rhywfaint o ymarfer?

Mae gen i lawer o brofiad ond yn gweld hi’n anodd ysgrifennu rhain fel sgiliau pan fydd ceisiadau yn gofyn amdanynt; sut ydw i'n gwneud hyn?

Mae angen rhyw syniad arnoch o'r hyn rydych chi am ei wneud cyn defnyddio'r Gwasanaeth Gyrfaoedd

Ddim yn wir. Mae helpu myfyrwyr i gynhyrchu, ymchwilio a chymharu syniadau yn rhywbeth yr ydym yn ei wneud bob dydd.

Mae hwn yn rhywbeth i fyfyrwyr blwyddyn olaf a well boenu am hwn yn ystod ein blwyddyn olaf

Mae eich amser ym Mhrifysgol yn hedfan! Drwy edrych ar opsiynau yn eich blwyddyn gyntaf, gallwch roi strwythr i chwilio am brofiad gwaith o safon, a chymharu theori rōl i’r ymarfer.

Mae gan pawb gradd diwrnodau hyn

Nid yn unig bod hyn yn hollol ffug, dim ond 38% o bobl 16-64 oed sydd â gradd â 43.5% o'r gweithlu (diwedd 2016).

Does dim swyddi i raddedigion

Ddim yn wir. Yn 2018 gwelwyd un o'r cynnyddion mwyaf yn nifer y swyddi i Raddedigion yn y DU ers blynyddoedd lawer 

Mae’n well peidio mynd i’r Brifysgol

Anghywir! Nid yn unig y mae gwahaniaeth sylweddol rhwng yr hyn mae Raddedigion a rheini nad ydynt yn Raddedigion yn ennill dros oes cyfartalog,  fe welodd 2018  y bwlch yn tyfu i'r premiwm enillion mwyaf erioed (ychydig o dan £10,000 dros oes ar gyfartaledd).

Mae gan gyflogwyr raddedigion gymaint o ymgeiswyr nad yw'n werth trafferthu ceisio

Tra bod hyn yn wir gyda rhai o'r cyflogwyr sydd wedi ei henwi o fewn rhestr ‘Top 100’ cyflogwr Graddedigion, mae cyflogwyr yn gyffredinol yn dal i son am brinder recriwtio, yn sylweddol mewn llawer o sectorau, e.e. Addysgu, Arolygu. Yng Nghymru, nododd 88% o gyflogwyr anawsterau recriwtio o fewn y Sector Gwasanaeth yn 2017-18. 

Mae’r swyddi ar gyfer raddedigion I gyd yn Llundain

Ddim yn wir. Ar ddiwedd 2016, 19.4% o Raddedigion y DU oedd yn byw yn Llundain gyda 21.6% yn dechreu eu gyrfaoedd yn y ddinas. Mae’r mwyafrif o Raddedigion byth yn gweithio yn Llundain. 

Cyfeirnodau

* Beth mae Graddedigion yn ei wneud? (Dr Charlie Ball, Pennaeth Cudd-wybodaeth Addysg Uwch, Graddedigion Prospects, HECSU)

** Arolwg Economaidd Chwarterol C4 / 2017 (Siambrau Masnach Prydain) 

 

Am ragor o wybodaeth am yr hyn a nodwyd uwchben, beth am wneud apwyntiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd?