Headstart CymruCwrs Ar Gampws

Cyflwynir sesiynau blasu Headstart Cymru gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe mewn partneriaeth â Chynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW).

CADWCH LE

Mae’r sesiynau blasu hyn yn RHAD AC AM DDIM i fyfyrwyr sy’n byw ac yn astudio yng Nghymru ac maent yn cael eu darparu gan yr adrannau Cyfrifiadura Cymhwysol, Peirianneg a Dylunio Cynnyrch yn y Drindod Dewi Sant, Abertawe.  Caiff myfyrwyr sy’n cofrestru am y digwyddiad y cyfle cyffrous i weithio ar brosiect yn y byd go iawn gyda phartner diwydiannol, sydd wedi comisiynu’r Brifysgol i ddyfeisio datrysiad.  Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn timau dros wythnos er mwyn cwblhau’r dasg mewn ffordd gydweithredol sy’n nodweddiadol o’r diwydiant.

Gall myfyrwyr wneud cais i fynychu’r cwrs drwy lenwi ffurflen gofrestru ar-lein, a chaiff lleoedd eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin.  Os ydych yn llwyddo i gael lle ar y cwrs, cewch eich hysbysu drwy e-bost.

Cofrestrwch eich diddordeb isod ar gyfer ein cwrs nesaf.

Gall ysgolion a cholegau sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yng ngweithdai EEDS gysylltu â headstart@uwtsd.ac.uk

Dyddiadau: 20 Gorffennaf, 2022 - 22 Gorffennaf, 2022

Amserlen Gweithgareddau

Diwrnod 1: 20 Gorffennaf 2022 (Dydd Mercher)

Sesiwn 1: 9.30am – 12.30pm

 • Croeso a Chyflwyniad
 • Dod i ’nabod ein gilydd

Cinio

Sesiwn 2: 01.30pm – 05.00pm

 • Cyflwyniad i Weithgareddau/Prosiectau
 • Gweithio ar Weithgareddau/Prosiectau

Egwyl

Sesiwn 3: 06.00pm – 08.00pm

 • Gweithgaredd Cymdeithasol
 • Prentisiaethau: “ffordd newydd o ddysgu”
 • Gweithio ar Weithgareddau/Prosiectau
 • Gyrfa: “Opsiynau a allai arwain at well dyfodol”

Diwrnod 2: 21 Gorffennaf 2022 (Dydd Iau)

Sesiwn 1: 9.30am – 12.30pm

Cinio

Sesiwn 2: 01.30pm – 05.00pm

 • Gweithio ar Weithgareddau/Prosiectau
 • Gweithgaredd Cymdeithasol

Egwyl

Sesiwn 3: 06.00pm – 08.00pm

Diwrnod 3: 22 Gorffennaf 2022 (Dydd Gwener)

Sesiwn 1: 9.30am – 11.30am

 • Bod yn Fyfyriwr Prifysgol: Rhyngweithio gyda’n myfyrwyr
 • Paratoi eich cyflwyniad

Egwyl

Sesiwn 2: 11.45am – 01.15pm

 • Cyflwyniad a Thystysgrifau

Cinio

Diwedd y Digwyddiad

*Gall yr amserlen newid heb rybudd

Computing

Lecturer and students in a classroom

Dros gyfnod y digwyddiad, trwy’r sesiynau ymarferol, rhyngweithiol, ein nod yw eich helpu i ddeall:

 • pwysigrwydd rhaglennu
 • yr angen am Seiberddiogelwch diogel
 • mythau cyffredin ynghylch Seiberddiogelwch 
 • posibiliadau ar gyfer dylunio a datblygu gemau.

Mae tîm yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiad sy’n addo bod yn un cyffrous.

Peirianneg

Students standing with a robotic arm

Bydd rhaglen Headstart mewn Peirianneg yn rhoi cyfle i chi brofi amrywiaeth eang o sesiynau blasu ymarferol ar ein campws newydd ar y glannau.

Yn ystod y digwyddiad, trwy’r sesiynau ymarferol, rhyngweithiol, ein nod fydd dileu mythau cyffredin ynghylch Peirianneg a rhoi i chi’r atebion i’r cwestiynau canlynol.   

Beth yw Peirianneg?

Pa rôl mae peirianneg yn ei chwarae o ran mynd i’r afael â’r heriau mwyaf i’r dynolryw?

Beth fydd y dyfodol i beirianwyr?

Pam bod Peirianneg yn ddewis gwych ar gyfer astudio, os byddwch yn dewis mynd i’r coleg, y brifysgol neu chwilio am brentisiaeth.  

Drwy sesiynau ymarferol, rhyngweithiol yn y labordy, byddwch yn cael gwybodaeth am y canlynol:

 • Awtomeiddio a roboteg gydweithredol
 • Deallusrwydd Artiffisial a dysgu peirianyddol a’u cymhwyso mewn systemau wedi’u hawtomeiddio
 • Technolegau Gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur – sut rydym yn troi syniadau’n realiti.
 • Uwch gymwysiadau argraffu 3D gyda metel a sut gall y technolegau hyn achub bywydau mewn cymwysiadau biofeddygol.
 • Sganio Laser ar gyfer cipio data
 • Modelu gydag Efeilliaid Digidol a chymwysiadau Realiti Rhithwir mewn peirianneg.
 • Cymwysiadau Chwaraeon Modurol – yn cynnwys sut gellir defnyddio efelychwyr rasys i optimeiddio perfformiad.
 • Sut gall technegau mathemateg, mae’n debygol eich bod yn gwybod amdanynt eisoes, ein helpu i ddatblygu atebion dylunio dyfeisgar yn y byd go iawn.
 • Peirianneg Beiciau Modur – sut rydym yn defnyddio peirianneg i ddatblygu peiriannau cyflymach, mwy sefydlog.
 • Peirianneg Ynni ac Amgylcheddol a’r rôl hanfodol y mae peirianwyr yn ei chwarae o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb.

Mae tîm peirianneg y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r hyn sy’n addo bod yn ddigwyddiad llawn cyffro ym mis Gorffennaf.

Dylunio Cynnyrch

product design

O ran eu natur mae dylunwyr cynnyrch yn weledyddion, maent yn diffinio’r byd o’u cwmpas, gan roi iddo ffurf ac ansawdd materol.  Ein gweledigaeth yw cynhyrchu gweithwyr dylunio proffesiynol sy’n gallu ymateb yn greadigol i anghenion newidiol pobl mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn fasnachol ac amgylcheddol. Mae ein cyrsiau gradd Dylunio Cynnyrch yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant yn cynnig yr hyfforddiant a’r cyfleusterau gorau i baratoi graddedigion at swyddi creadigol ym meysydd dylunio cynnyrch a dodrefn, dylunio diwydiannol a dylunio peirianneg.