Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch, Rhan amser (HNC)

Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch, Rhan amser (HNC)

Holl bwrpas y cwrs hwn yw datblygu gweithwyr mewn maes o fewn gweithrediadau gweithgynhyrchu lle mae prinder./p>

Mae’r rhaglen wedi’i llunio wrth ochr cyflogwyr ar gyfer y gofynion gweithgynhyrchu allweddol o safbwynt cynnwys a dulliau cyflwyno.  O’i chwblhau’n llwyddiannus, bydd yr holl raddedigion yn arddangos gwybodaeth a sgiliau a fydd yn caniatáu iddynt gyfoethogi a gwella eu harfer er mwyn llunio diwydiant y dyfodol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Dewisiadau Llwybr

Gweithrediadau Gweithgynhyrchu Uwch, Rhan amser (HNC)

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, llenwch ffurflen gais a’i hanfon yn uniongyrchol at Ian Hall ian.hall@uwtsd.ac.uk yn y Gofrestrfa ac at y Cyfarwyddwr Rhaglen Dr Arnaud Marotin arnaud.marotin@uwtsd.ac.uk

Mae’r ffurflen gais ar gael yma


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth             
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£2,400 (Cartref/EU)
(Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Y rhaglen wedi’i llunio mewn partneriaeth â’r diwydiant.
 2. Rhan o’r fframwaith gradd-brentisiaethau a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru.  Mae cyllid ar gael ar gyfer darpar fyfyrwyr sydd mewn gwaith.
 3. Blwyddyn academaidd estynedig er mwyn cwblhau’r HNC rhan amser mewn blwyddyn a hanner yn unig.
 4. Mae gan yr Adran Beirianneg fwy na 19 blynedd o brofiad o gyflwyno rhaglenni rhan amser llwyddiannus.
 5. Astudio ar ein campws blaengar £300m ar Lannau Abertawe (SA1).

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Lluniwyd y rhaglen i weddu i’ch wythnos waith, felly trefnir y dosbarthiadau ar brynhawn Gwener yn y Datblygiad newydd ar y Glannau o 1yp i 7yp. Gan fod y cwrs dros flwyddyn academaidd estynedig, gyda’r astudio am 42 wythnos y flwyddyn, bydd myfyrwyr yn gwneud yn fawr o’u hamser yn y gwaith a’r Brifysgol.

Bwriad ein cwricwlwm, sy’n canolbwyntio ar y diwydiant, yw cynhyrchu arweinwyr yfory ar gyfer y diwydiant peirianneg.

Pynciau Modylau

LEFEL 4

 • Dylunio Prosiect | 20 credyd
 • Mathemateg | 20 credyd
 • Gwella Ansawdd a Busnes | 20 credyd
 • Defnyddiau a Chyflwyniad i Dechnoleg Gweithgynhyrchu | 20 credyd
 • Gweithredu a Chynnal a Chadw Peiriannau | 20 credyd
 • Cymwysiadau Peirianneg a Sgiliau Astudio| 20 credyd
Asesiad

Addysgir myfyrwyr trwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, labordai a sesiynau ymarferol. Caiff cynnydd ei asesu drwy aseiniadau, arholiadau a phrosiectau unigol.

Un o brif rannau’r flwyddyn olaf fydd prosiect y flwyddyn olaf. Prosiect seiliedig ar waith yw hwn a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddefnyddio’r wybodaeth a ddatblygwyd yn ystod y cwrs i ddatrys problem beirianneg ddilys o’r gweithle

Dolenni Cysylltiedig

Fideo Mecanyddol a Gweithgynhyrchu

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Mathemateg Safon Uwch (Lefel A) a phwnc gwyddoniaeth addas, Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Peirianneg neu flwyddyn sylfaen mewn peirianneg yw’r gofynion traddodiadol. Byddwn yn ystyried ystod o gymwysterau neu brofiadau amgen. Rhoddir mynediad uniongyrchol i lefel 5 i fyfyrwyr sy’n meddu ar HNC, HND neu’r cyfwerth. Ystyrir pob cais a phrofiad gwaith proffesiynol fesul unigolyn. Hoffem hefyd weld eich bod yn frwdfrydig ac â chymhelliant i wneud y cwrs a bod gennych y potensial i elwa o astudiaethau rhan amser, sy’n gallu cefnogi datblygiad eich gyrfa.

Cyfleoedd Gyrfa

Cyfleoedd Gyrfaol

Mae’r Ysgol Beirianneg wedi darparu rhaglenni BEng rhan amser llwyddiannus iawn am bron iawn 19 o flynyddoedd. Ar hyn o bryd mae’r portffolio’n cynnwys tair rhaglen - BEng Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu, BEng Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu a BEng Gwyddorau Defnyddiau.

Un o’r effeithiau mwyaf nodedig ar gyflogadwyedd myfyrwyr sydd ar raglenni BEng rhan amser yr Ysgol yw’r gwelliant sylweddol o ran gyrfa a ddaw yn eu sgil.  Mae canran uchel o’r myfyrwyr wedi cael dyrchafiad o leiaf unwaith yn ystod eu hamser ar y rhaglenni ac yn aml unwaith eto ar ôl graddio.

Costau Ychwanegol

Dim cost ychwanegol

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu (BEng (Anrh))
 • Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu (BEng (Anrh))
 • Gwyddor Defnyddiau (BEng (Anrh))
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Gwybodaeth am Fwrsarïau / Ysgoloriaethau

Ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i ddysgu rhagor.

Efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn benthyciad / bwrsari ffioedd dysgu, i gael rhagor o wybodaeth ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk a chysylltwch â’n Swyddog Cyllid Myfyrwyr Ms Sharon Alexander sharon.alexander@uwtsd.ac.uk

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth