HND Rheolaeth Busnes

Mae’r rhaglen rheolaeth busnes sefydledig hon yn rhaglen gyffredinol sy’n darparu astudiaeth eang ei sylfaen o gysyniadau busnes craidd i ddatblygu sgiliau sy’n ymwneud â marchnata, adnoddau dynol, systemau gwybodaeth/e-Fusnes, cyfrifyddu, cyllid a llawer o gyfleoedd gyrfa eraill.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi astudio busnes yn flaenorol er mwyn cael dilyniant naturiol. Bydd y sawl sydd wedi astudio meysydd pwnc eraill yn trosglwyddo’n dda. Gall y sawl sydd â phrofiad gwaith, ond ychydig o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen. Cydnabyddir dyfarniadau lefel A ac Edexcel, ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 022N
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 flynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Andrew Thomas
E-bost Cyswllt:
andrew.thomas@sm.pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y rhaglen yn ddeniadol i’r rheini sy’n dymuno astudiaethau mwy galwedigaethol eu natur ac sydd â diddordeb yn nulliau addysgu ac asesu arloesol.  Mae hefyd yn berthnasol i'r rheini sydd am ddatblygu ymhellach trwy ddysgu yn y gwaith.  Mae’r rhaglen hon yn gweddu i’r rheini sy’n dymuno ystyried sefydliadau busnes, yn cyfuno sgiliau ynghylch rheoli busnes, a bydd yn rhan o'r gwaith o ddatblygu atebion i broblemau masnachol trwy ymwneud â’r gymuned ac interniaethau i ddatblygu'r sgiliau sy’n seiliedig ar ddiwydiant. Mae’r strwythur modylol wedi'i integreiddio gyda dyfarniadau busnes a rheoli eraill a gynigir gan y Gyfadran a chaniateir yr hyblygrwydd mwyaf i fyfyrwyr ennill profiad gwaith, trosglwyddo i raglenni dyfarniadau busnes eraill neu i newid eu dull o astudio, e.e. er mwyn trosglwyddo i astudio’n rhan-amser.

Byddwch yn datblygu repertoire eang o sgiliau busnes, yn hytrach na chanolbwyntio ar un arbenigedd. Mae myfyrwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau sy’n berthnasol i sefydliadau ac yn mwynhau datblygu datrysiadau cymhleth i broblemau busnes.  Yn sgil yr amrywiaeth eang o sgiliau a ddysgir, mae gan raddedigion nifer o gyfleoedd gyrfa mewn ystod amrywiol o rolau busnes mewn ystod eang o sectorau, gan gynnwys y llywodraeth a sectorau di-elw.

Mae Blwyddyn 1 yn rhoi cyflwyniad i’r prif ddisgyblaethau busnes ac yn datblygu sgiliau hanfodol. Bydd myfyrwyr yn gweithio gyda sefydliad allanol i weld y ddamcaniaeth ar waith ac ennill sgiliau gwerthfawr.

Mae Blwyddyn 2 yn rhoi sylw i gyllid, adnoddau dynol a marchnata. Mae’n caniatáu dewis o opsiynau mewn meysydd datblygol cyfredol o fewn rheolaeth busnes. Mae’n cynnwys ymarfer entrepreneuriaeth, rheoli data astudio a deallusrwydd busnes. Mae cyfle am interniaeth a asesir ar gyfer credydau.

Mae’r rhaglen yn cyfuno astudiaeth ddamcaniaethol a chymhwysiad i achosion yn y byd go iawn. Gwneir hyn o fewn strategaeth addysgu pob modwl ond hefyd wrth ryngweithio’n uniongyrchol â phartneriaethau allanol y Brifysgol, yn cynnwys sefydliadau cyflogwyr, cymdeithasau proffesiynol, partneriaid rhyngwladol a gweithgareddau entrepreneuraidd deilliedig. Yn benodol mae gan raddedigion y radd rheolaeth busnes sgiliau dadansoddi, ymchwil, technoleg gwybodaeth, rhyngbersonol, cyfathrebu trawsddiwylliannol ac empathig.

Cymeradwywyd yn arbennig sgiliau rheoli TGCh, cyfathrebu â chymheiriaid a sefydliadau allanol, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timau, rhesymu moesegol, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth. Mae cynnydd myfyrwyr trwy’r rhaglen yn sicrhau eu bod yn dod yn fwyfwy hunanhyderus ac yn gallu rheoli eu dysgu eu hunain. Bydd graddedigion wedi datblygu hunanhyder a’r gallu i weithio mewn amgylcheddau amrywiol a chyfathrebu ar ystod eang o lefelau.

Mae pob pwnc a astudir ar y rhaglen yn berthnasol i fyd gwaith, ar draws disgyblaethau a sectorau arbenigol. Mae’r sgiliau a ddatblygir i gyflawni llwyddiant academaidd yn cyfateb i’r rhai sydd hefyd yn ofynnol gan gyflogwyr ac er mwyn astudio ar lefelau uwch. Mae cynnwys cyflogwyr, siaradwyr gwadd a sefydliadau eraill wrth gyflwyno’r rhaglen yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ryngweithio â rhwydweithiau allanol ac i weld perthnasedd eu hastudiaethau.

 • Mike Davies
 • Sandra Dettmer
 • Richard Dunstan
 • Will Fleming
 • Ian Jackson
 • Glen Jenkins
 • Owen Lewis
 • Samantha Morgan
 • Boyd Patrick
 • Vic Saunders
 • Ainger Scanlon
 • Huw Thomas
 • Chris Thomas
 • David Trenberth
 • Andrew Williams
 • Jayne Williams

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i ddatblygu’u hunain.

80 pwynt UCAS yn cynnwys 60 pwynt am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Mae’r cwrs yn addas i’r rheini sydd wedi astudio meysydd pynciol eraill cyn cael eu derbyn yn ogystal â’r ymgeiswyr hynny sydd wedi astudio’r pwnc hwn yn y gorffennol. Caiff ymgeiswyr sydd â phrofiad gwaith, ond heb lawer o gymwysterau ffurfiol, hefyd ymuno â’r rhaglen yn dilyn asesiad o’u gallu. Yn enwedig, mae’r rhaglen yn croesawu ymgeiswyr sydd wedi cael dyfarniadau lefel A ac Edexcel ynghyd ag ystod o dystysgrifau eraill ar y lefel hon o’r DU, yr UE a chyrff rhyngwladol.

Derbynnir cymwysterau cyfwerth eraill a bydd y panel derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Sylwer hefyd nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i ystod lawn eich sgiliau, eich profiad a’ch cyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Mae graddedigion yn gadael gyda gwybodaeth bynciol sylweddol a sgiliau cyfoes wedi'u datblygu ar gyfer y gweithle modern. Mae’r gyrfaoedd posibl yn amrywiol iawn gan gynnwys ymuno â gyrfaoedd rheoli, rhaglenni rheolwyr dan hyfforddiant mewn sefydliadau ariannol, gwasanaethau neu weithgynhyrchu, rheoli mewn sefydliadau sector cyhoeddus a 3ydd sector, hunangyflogaeth neu astudiaeth bellach ar lefel gradd uwch neu ôl-raddedig.

Mae ymwneud y rhaglen â chyflogwyr, y posibilrwydd o integreiddio dysgu yn y gwaith ac interniaethau yn cynyddu cyflogadwyedd graddedigion ymhellach byth ynghyd â chyfoesedd cynnwys y rhaglen. Trwy integreiddio myfyrwyr o’r DU, o’r UE a myfyrwyr rhyngwladol eraill, ynghyd â chymdeithas cyn-fyfyrwyr gref, ceir rhyngweithio a chyfleoedd i greu cyfeillion oes. Bellach gweithia nifer o’n graddedigion y tu allan i’r DU a’r UE i gwmnïau rhyngwladol.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol, heriol yn academaidd sy’n cynnwys dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i ddatblygu’u hunain. Mae’r cyfle i astudio busnes a rheolaeth ar waith yn brofiad deallusol gwerthfawr sydd hefyd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer datblygu gyrfa yn y dyfodol.

Mae safbwynt rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol, yn rhai pynciol a chymdeithasol, yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr ymhellach.

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cymheiriaid yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.