HND Rheolaeth Digwyddiadau

Mae ffocws galwedigaethol i’r rhaglen gyffrous hon a bydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau, diwydiant sy’n ehangu’n gyflym.   Mae’r rhaglen yn generig er mwyn caniatáu i fyfyrwyr ennill gwybodaeth fanwl am sectorau Rheoli Cynadleddau, Gwyliau (Festivals) a Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon ar lefel leol, ranbarthol a rhyngwladol. 

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 3T0N
Côd sefydliad: S96
Hyd y cwrs:
2 flynedd - Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus caiff myfyrwyr symud yn syth i’r cwrs atodol 1 flwyddyn neu’r cwrs rhyngosod atodol 2 flynedd ar gyfer BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegBydd y rhaglen yn rhoi ichi sgiliau’r diwydiant ynghyd â’r sail academaidd sy'n ofynnol er mwyn sicrhau gyrfa lwyddiannus iawn ym maes rhyngwladol Rheolaeth Digwyddiadau.  

Ar hyd y cwrs bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd a'u gwybodaeth am y diwydiant gyda theithiau astudiaethau maes cyffrous yn y DG a thramor, interniaethau a lleoliadau ynghyd ag ystod o ddarlithoedd a thiwtorialau cefnogol a gweithgareddau'n gysylltiedig â digwyddiadau.

I ddechrau mae’r cwrs yn rhoi ystyriaeth gyffredinol i’r cysylltiadau â digwyddiadau, hamdden, twristiaeth a chwaraeon cyn datblygu arbenigedd o fewn y sector rheoli digwyddiadau.  

Bydd datblygu sgiliau craidd yn sail i'r dysgu, gan ganolbwyntio ar sgiliau rheoli ac arwain, cynllunio a threfnu digwyddiadau yn ogystal â lletygarwch a gwasanaethau gwesteion a bydd yn galluogi myfyrwyr llwyddiannus i symud ymlaen i’r cwrs BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau.  

Blwyddyn 1/Lefel 4

Bydd y flwyddyn hon yn rhoi gwybodaeth sylfaenol ynghylch Rheolaeth Digwyddiadau ichi a’i chyd-berthynas â hamdden, twristiaeth a chwaraeon.  Cyflwynir myfyrwyr i faterion allweddol a’r sgiliau sylfaenol hanfodol ar gyfer y diwydiant digwyddiadau. Ategir hyn gan astudiaeth o ddisgyblaethau busnes craidd mewn arweinyddiaeth a marchnata, yn ogystal ag ennill sgiliau iaith a diwylliant sydd oll yn hanfodol o fewn y sector diwydiant hwn.

Bydd myfyrwyr yn ymgymryd ag ymgysylltu gweithredol â'r gymuned o fewn digwyddiad, neu sefydliad neu leoliad digwyddiadau, er mwyn datblygu eu sgiliau yn y diwydiant ymhellach a chymhwyso theori mewn cyd-destun ymarferol.

 • Rheolaeth Twristiaeth a Digwyddiadau yn y Pentref Byd-eang
 • Cyflwyniad i Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Ymgysylltu Gweithredol â’r Gymuned
 • Egwyddorion Marchnata Cynaliadwy  
 • Rheolaeth ac Arweinyddiaeth ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol Cymhwysol

Blwyddyn 2

Mae interniaeth gymhwysol yn rhan annatod o flwyddyn 2 ac yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael cyfle i ddatblygu sgiliau a phrofiad yn y diwydiant sy'n hanfodol ar gyfer cyflogaeth gynaliadwy yn y sector digwyddiadau. Wrth baratoi ar gyfer hyn, canolbwyntia’r modylau academaidd ar ddatblygu sgiliau rheoli, arwain a sgiliau rhyngbersonol sy’n ganolog i’r diwydiant digwyddiadau. Cewch hefyd wybodaeth a dealltwriaeth fanwl am letygarwch a rheoli bwyd a diodydd, sydd bellach yn ganolog i’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau ac yn ofyniad hanfodol ar gyfer darpar reolwyr.

 • Rheoli Cynadleddau, Gwyliau a Digwyddiadau
 • Rheolaeth Weithredol ar gyfer Sefydliadau Gwasanaethau
 • Lletygarwch a Gwasanaethau Gwesteion ar gyfer Hamdden, Digwyddiadau, Twristiaeth a Chwaraeon
 • Sgiliau Cyflogadwyedd Cynaliadwy a Grymuso
 • Interniaeth Gymhwysol yn y Diwydiant
 • Un opsiwn o’r canlynol:
 • Rheoli Menter neu Gweithrediadau Teithio Rhyngwladol

Mae’r cyfleoedd lleoliadau yn hyblyg ac yn caniatáu i fyfyrwyr gael profiad mewn nifer o ddigwyddiadau er mwyn cwblhau eu hinterniaeth. Mae cysylltiadau cyfredol yn cynnwys Ironman Cymru, Gŵyl Wystrys a Bwyd Môr y Mwmbwls, Wythnos Bysgod Sir Benfro, Tîm Rheoli Digwyddiadau Abertawe, Stadiwm Liberty a Chae Rasio Ffos Las, yn ogystal â chyfleoedd tramor gyda Swyddfa Twristiaeth a Chynadledda Snowmass, gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel yn Aspen a gwesty Rancho Valencia Resort yng Nghaliffornia sydd oll â strategaethau cadarn ar gyfer digwyddiadau.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus gall myfyrwyr drosglwyddo i’r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau. 

Yn dilyn cais cyffrous ‘Cwtch’ Abertawe am statws Dinas Diwylliant, ynghyd â llwyddiant y tîm pêl-droed Swansea City yn y Brif Gynghrair, mae Abertawe yn ddinas ardderchog ar gyfer astudio Rheolaeth Digwyddiadau.  Mae’r rhanbarth hefyd yn elwa o gyllid a chefnogaeth strategol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Digwyddiadau. Mae hyn yn galluogi’r rhaglen i ddefnyddio amrywiaeth o astudiaethau achos lleol perthnasol iawn.

Lluniwyd y rhaglen i’ch helpu i ddatblygu'ch sgiliau cyflogadwyedd wrth baratoi ar gyfer gyrfa ym maes rheoli digwyddiadau.  Bydd y strategaethau dysgu arloesol yn alwedigaethol eu naws er mwyn creu myfyrwyr nodedig â ffocws lleol a rhyngwladol ac â’r priodoleddau sy’n ofynnol gan y diwydiant.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd cyffrous a hyblyg ar gyfer interniaethau er mwyn ichi allu ennill profiad galwedigaethol ac ymarferol o fewn y diwydiant digwyddiadau’n lleol neu’n rhyngwladol.  Datblygwyd y rhaglen o leoliadau i gynnwys amrywiaeth o gyfleoedd lleol a rhyngwladol gydag ystod o ddarparwyr.

Oherwydd natur y diwydiant Digwyddiadau, mae interniaethau’n hyblyg er mwyn i fyfyrwyr ymgymryd â nifer o leoliadau mewn digwyddiadau, lleoliadau a sefydliadau gwahanol a gallu ymgymryd â rolau gwahanol ac ennill ystod o brofiad.  Bydd hyn yn caniatáu ichi wneud penderfyniadau mwy gwybodus ynghylch eich gyrfa yn ogystal â gwella’ch sgiliau cyflogadwyedd.

Bydd cyfleoedd yn cael eu hadolygu a'u diweddaru’n gyson ond mae cysylltiadau lleol cyfredol yn cynnwys gwyliau a digwyddiadau lleol e.e. Ironman Cymru, Tîm Digwyddiadau Cyngor Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, cynllunwyr priodasau, trefnwyr cynadleddau a digwyddiadau’n ogystal â lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las a Stadiwm Liberty.  Mae cysylltiadau rhyngwladol yn cynnwys amrywiaeth o westai digwyddiadau blaengar yn cynnwys gwesty chwedlonol y Little Nell Hotel yn Aspen, Colorado a Rancho Valencia yn San Diego, Califfornia.  

O ganlyniad i ddull cyfeillgar y Brifysgol mae modd canfod anghenion dysgu yn gynnar a darparu cymorth i wella sgiliau. Mae hyn yn cynnwys parchu anghenion arbenigol. Mae tîm cymorth dysgu ar gael sy’n cynnal gweithdai a thiwtorialau rheolaidd mewn datblygu sgiliau sylfaenol ac uwch. Mae natur gyfeillgar tîm bach y rhaglen a’r berthynas waith agos rhwng tiwtoriaid a myfyrwyr a myfyrwyr a’u cyd-fyfyrwyr yn caniatáu amgylchedd dysgu cadarnhaol a gweithgar.

Cynigia’r rhaglen hon brofiad galwedigaethol sy’n defnyddio dulliau addysgu ac asesu arloesol. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ati ohonynt eu hunain i reoli eu profiad dysgu, gan fod yn greadigol a chymryd camau i’w datblygu’u hunain.

Mae tiwtoriaid yn gwirfoddoli mewn digwyddiadau sylweddol yn y sector yn cynnwys Gŵyl Lenyddiaeth y Gelli ac Ironman Cymru, gan sicrhau bod eu gwybodaeth a’u sgiliau’n gyfredol ac yn berthnasol.  Mae hyn yn galluogi'r staff darlithio i ddefnyddio senarios a phrofiadau astudiaethau achos o fywyd go iawn er mwyn dod â’r dysgu’n fyw.

Mae persbectif rhyngwladol y Brifysgol a’r integreiddio gyda chyflogwyr a chymdeithasau proffesiynol yn sicrhau cynnwys perthnasol iawn a chyfredol. Mae’r ystod eang o weithgareddau allgyrsiol yn rhai pynciol a chymdeithasol ac yn cynnwys ystod o deithiau maes cyffrous a fydd yn cyfoethogi ymhellach eich profiad fel myfyriwr. Mae teithiau blaenorol yn cynnwys ymweliadau â’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain yn cynnwys ymarfer gwisgoedd y seremoni agoriadol, teithiau o gwmpas lleoliadau digwyddiadau'n cynnwys Cae Rasio Ffos Las, Stadiwm y Mileniwm a lleoliad Cwpan Ryder yng ngwesty'r Celtic Manor, ynghyd â theithiau rheolaidd i leoliadau digwyddiadau yn y Swistir a chymryd rhan mewn digwyddiadau i fyfyrwyr ym Mharc Thema Oakwood ar gyfer Wythnos y Glas a Chalan Gaeaf.

Bydd astudio’r rhaglen hon yn caniatáu ichi ennill cymhwyster academaidd â sail alwedigaethol a gydnabyddir yn eang o fewn y diwydiant digwyddiadau lleol a rhyngwladol.  Ar ôl cwblhau'r HND mewn Rheolaeth Digwyddiadau yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i'r rhaglen BA (Anrh) Rheolaeth Digwyddiadau. 

 • Phil Ainsworth
 • Andrew Campbell
 • Mike Davies
 • Louise Emmanuelle
 • Kathryn Flynn
 • Jacqui Jones
 • Huw Thomas

Asesir y rhaglen trwy amrywiaeth strwythuredig o asesiadau a fydd yn cynnwys aseiniadau, traethodau, cynllunio a threfnu digwyddiadau, adroddiadau rheoli, dadleuon, cyflwyniadau diwydiant, gwaith astudiaethau maes, cofnodion datblygiad, arholiadau, adolygiadau, DVDs a blogiau. Lluniwyd asesiadau i ganolbwyntio ar y sgiliau cyflogadwyedd sy’n ofynnol gan y diwydiant. Lle bynnag y bo modd, bydd yr asesiadau galwedigaethol eu ffocws hefyd yn ceisio cefnogi meddwl beirniadol a datblygiad o ran rheoli TGCh, cyfathrebu, rhifedd, datrys problemau, rhyngweithio mewn timoedd, arfarnu beirniadol, hunanreolaeth ac arweinyddiaeth.

80 pwynt UCAS yn cynnwys 60 pwynt am gymwysterau Lefel A neu gyfwerth.

Bydd y panel derbyn yn ystyried cymwysterau cyfwerth eraill. Sylwer nad yw ein cynigion yn seiliedig yn gyfan gwbl ar eich cyraeddiadau academaidd; rydym hefyd yn rhoi ystyriaeth i’ch ystod lawn o sgiliau, profiad a chyraeddiadau wrth ystyried eich cais.

Ar ôl graddio mae gan fyfyrwyr y rhaglen hon hanes llwyddiannus iawn wrth ddiogelu ystod o swyddi rheoli a gweithredu o fewn y diwydiant Rheoli Digwyddiadau bywiog, yn lleol ac ar draws y DG ac yn fyd-eang.  

Mae llwybrau gyrfa arbenigol yn cynnwys:-

 

 • Rheoli Confensiynau a Chynadleddau
 • Trefnu Gwyliau
 • Cynllunio Priodasau a Gwleddoedd
 • Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon
 • Rheoli Lleoliadau Digwyddiadau
 • Rheoli Stadia
 • Lletygarwch Corfforaethol

Mae enghreifftiau rhagorol o lwyddiant cyn-fyfyrwyr yn y diwydiant Digwyddiadau’n cynnwys y swyddi canlynol: Uwch Reolwr Cynadleddau a Digwyddiadau, gwesty Yas Viceroy Resort, cartref Grand Prix Abu Dhabi; Rheolwr Cyffredinol Cynorthwyol yr 02 Arena; Rheolwr Digwyddiadau yng ngwesty Marriott Abertawe; Rheolwr Digwyddiadau Arena Wembley; Rheolwr Cynadleddau Neuadd San Steffan; Swyddog Digwyddiadau Cae Rasio Ffos Las; Rheolwr Digwyddiadau gyda gwestai Marriott; Rheolwr Gwleddoedd yn Snowmass Club, Aspen, Colorado; Swyddogion Digwyddiadau gydag Awdurdodau Lleol.  

Bydd modd ichi ymgymryd â hyfforddiant mawr ei fri WorldHost, cynllun hyfforddi blaengar ym maes Gwasanaethau Gwesteion sy'n ganolog i Reolaeth Digwyddiadau. 

Mae hon yn rhaglen alwedigaethol gyffrous a luniwyd i ddatblygu graddedigion nodedig â ffocws rhyngwladol ym maes rheolaeth digwyddiadau.  Mae’r rhaglen yn darparu’r sgiliau lletygarwch ac arweinyddiaeth sy'n hanfodol i'r sector hwn ar gyfer y myfyrwyr, yn ogystal â'r seiliau academaidd.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio'n uniongyrchol ar yr agenda cynaliadwyedd gyfredol sy’n berthnasol iawn i ddigwyddiadau yn nhermau etifeddiaeth ac effaith.  Mewn blynyddoedd blaenorol mae Gemau Olympaidd Llundain 2012 wedi bod yn ffocws canolog i’r astudio ar hyd y cwrs a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol wrth i staff academaidd barhau i ymchwilio i etifeddiaeth y digwyddiad hwn.

Bydd pwyslais byd-eang a diwylliannol i’r rhaglen.  Cysylltir hyn â galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau grymuso a chyflogadwyedd rhyngwladol.

Ar hyd eich astudiaethau cewch gyfle i brofi’r diwydiant a bywiogir y dysgu drwy amrywiaeth o deithiau astudiaethau maes ac interniaethau.  Mae strategaethau blaengar yn cynnwys defnyddio sefydliadau lleol a rhyngwladol a ffocws cadarn ar ddefnyddio astudiaethau achos a senarios Digwyddiadau o fywyd go iawn.  Mae gan staff darlithio proffesiynol gysylltiadau cryf â’r diwydiant sy’n helpu hwyluso cyfleoedd cyffrous i'r myfyrwyr gael profiadau y tu ôl i'r llenni mewn digwyddiadau.