Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i bob tudalen yn www.wales.ac.uk

Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu ar y rhan fwyaf o dudalennau ein gwefan, dylech allu:

 • Newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau.
 • Chwyddo hyd at 300% heb i’r testun orlifo dros ochr y sgrin.
 • Symud drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Symud drwy’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais.
 • Gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (yn cynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver).

Pa mor hygyrch yw’r wefan

Gwyddom nad yw rhai rhannau o’n gwefannau a’n gwasanaethau’n hollol hygyrch, ac rydym yn gwneud ein gorau glas i gywiro’r materion hyn.

 • Nid oes gan rai o’n lliwiau brand eilaidd gymhareb cyferbyniad sy’n ddigon uchel.
 • Testun amgen rhai lluniau yn absennol.
 • Nid yw rhai dogfennau, yn cynnwys dogfennau ar fformat PDF, yn gyflawn hygyrch eto.
 • Nid oes capsiynau gan ein fideos ffrydio byw.
 • Nid oes capsiynau gan y rhan fwyaf o’n fideos mewnblanedig.
 • Mae’n anodd symud drwy rai o’n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig.
 • Ni allwch neidio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio rhaglen darllen sgrin.

Adborth a gwybodaeth gysylltu

Os oes arnoch angen gwybodaeth o’r wefan hon mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

E-bost: web@uwtsd.ac.uk
Ffoniwch: 01792 481000

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch mewn pum diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau’r We yn web@uwtsd.ac.uk

Trefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus ar y ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth ar Gydraddoldeb.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan yma

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We fersiwn 2.1 oherwydd yr eithriadau a’r enghreifftiau o beidio â chydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys yn y rhestr isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Bydd yr holl faterion isod yn cael eu datrys pan fyddwn yn lansio ein gwefan newydd ym mis Mehefin 2023

Ni all defnyddwyr bysellfwrdd yn unig 'sgipio i'r prif gynnwys' ar bob tudalen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.1 (Blociau Ffordd Osgoi).

Ni all defnyddwyr bysellfwrdd yn unig weld elfennau sydd wedi'u hamlygu wrth ddefnyddio'r allwedd tab i symud trwy elfennau. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.7 (ffocws yn weladwy).

Nid oes gan rai meysydd mewnbwn label gweladwy sy'n nodi pwrpas y maes mewnbwn. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 3.3.2 (Nid yw label y maes yn weladwy).

Nid oes gan rai tudalennau bennawd lefel uchaf ar y dudalen. Mae pennawd lefel uchaf yn helpu defnyddwyr darllenwyr sgrin a pheiriannau chwilio i wybod prif bwnc tudalen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 1.3.1 (Dim pennawd lefel uchaf ar y dudalen).

Mae rhai achosion lle gall defnyddwyr bysellfwrdd yn unig neu ddefnyddwyr technoleg gynorthwyol brofi trefn ffocws annisgwyl pan fyddant yn agor cynnwys cudd neu ddeialogau moddol. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.4.3 (gorchymyn ffocws).

Mae rhai achosion lle mae'n bosibl na fydd defnyddwyr bysellfwrdd yn unig yn gallu cyrchu'r holl gynnwys. Er enghraifft, o fewn rhai o'r acordions, nid yw rhywfaint o'r cynnwys yn hygyrch. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 2.1.1 (bysellfwrdd).

Nid yw rhai o'n dogfennau PDF a dogfennau eraill, sy'n hanfodol ar gyfer prosesau gweinyddol, yn bodloni gofynion hygyrchedd yn llawn. Rydym yn gweithio drwy'r dogfennau hyn i sicrhau y bydd eu cynnwys yn hygyrch neu fod dewis arall hygyrch ar gael.

Nid yw rhai elfennau teitl wedi'u marcio fel penawdau neu gyda'r lefel pennawd cywir, felly efallai na fydd rhai defnyddwyr technoleg gynorthwyol yn deall y cynnwys yn llawn. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.3.1 WCAG 2.1 (gwybodaeth a pherthnasoedd).

Mae nifer o faterion dosrannu (codio), gan gynnwys elfennau â nodweddion dyblyg, a all effeithio ar dechnoleg hygyrchedd. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1 4.1.1 (dosrannu).

Baich anghymesur

Cydnabyddwn nad yw hygyrchedd ein gwefan yn berffaith, ac rydym yn gweithio’n galed i gywiro’r materion a ddynodwyd ar ein platfform cyfredol. Ar hyn o bryd (Hydref 2022) rydym yn datblygu gwefan newydd gyda phartner allanol, a fydd yn mynd i’r afael â’r meysydd hynny nad oes modd eu newid ar ein platfform cyfredol. Er nad ydym yn honni y byddai bob amser yn llwyth anghymesur cywiro’r problemau hyn, rydym yn ymwybodol bod proses sefydlu gwefan newydd yn cymryd amser. Y dyddiad a ragwelir i ni weithredu’r safle newydd yw Mehefin 2023.

Mae prosiect y wefan newydd yn cael ei flaenoriaethu oherwydd bydd yn darparu amgylchedd digidol cynhwysol, sy’n fwy hygyrch ar gyfer holl ddefnyddwyr y wefan. Fel y cyfryw, gall fod rhai meysydd ar y wefan gyfredol nad ydynt yn hygyrch nad oes modd i ni fynd i’r afael â nhw na rhoi blaenoriaeth iddynt ar hyn o bryd, oherwydd byddai gwneud hynny’n tynnu adnoddau staff o brosiect y wefan newydd. Yn y pen draw hon fydd yn cynnig yr ateb gorau i’r holl ddefnyddwyr sy’n dod ar draws anawsterau hygyrchedd.

Cysylltwch â ni os cewch anawsterau i gael mynediad at ddarnau o’n gwefan gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost web@uwtsd.ac.uk. Byddwn yn eich cefnogi i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac yn ystyried cywiro anawsterau dros dro fesul achos.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Dogfennau PDF ac eraill

Nid yw llawer o’n dogfennau PDF a Word hŷn yn bodloni’r safonau hygyrchedd. Er enghraifft, mae’n bosibl nad ydynt wedi’u marcio er mwyn eu gwneud yn hygyrch i raglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 4.1.2 (enw, gwerth rôl) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys 2.1. Nid yw’r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro dogfennau PDF neu eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol at brosesau gweinyddol gweithredol. Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word a gyhoeddwn yn bodloni safonau hygyrchedd.

Testun mewn ffurflenni

Nid yw testun o fewn ffurflenni’n ymateb i fylchiad testun. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant 1.4.12 (bylchiad testun) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys 2.1. Mae arddull testun o fewn ffurflenni wedi’i heithrio o fodloni’r rheoliadau hygyrchedd. Cynnwys trydydd parti yw hwn nad yw’n cael ei gyllido na’i ddatblygu gennym, ac nad yw dan ein rheolaeth.

Sut rydym yn rhoi prawf ar y Wefan hon

Rydym yn rhoi prawf ar ein Gwefan yn barhaus, ac rydym yn defnyddio cyfuniad o ddulliau i wirio ein safle:

 • Profion wedi’u hawtomeiddio: rydym yn defnyddio Siteimprove, sy’n sganio ein tudalennau am wallau hygyrchedd, ac yn rhoi gwybod i ni pa rai sydd â’r flaenoriaeth uchaf i’w cywiro.
 • Profion â llaw: rydym yn defnyddio rhestr wirio hygyrchedd i wirio â llaw sampl cynrychiadol o dudalennau o bob rhan o’n gwefan. Mae hyn yn cynnwys gwirio bod modd symud drwy ein tudalennau gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig, a rhoi prawf ar unrhyw gyferbyniadau lliw nad oedd modd eu gwirio’n awtomatig.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 12 Rhagfyr 2022. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 14 Rhagfyr 2022.