20 - 24 Mehefin 2023

Cynhelir XIX Cynhadledd Ryngwladol ar Ieithoedd Lleiafrifol yng Nghymru rhwng 20 a 24 Mehefin 2023. Mae'n ddeng mlynedd ar hugain ers i'r ICML gael ei chynnal yma ddiwethaf, lle cyflwynwyd un o'r prif areithiau gan yr Athro Joshua Fishman.

Dros y tri degawd diwethaf, mae tirwedd ieithoedd lleiafrifol, fel y'u gelwir, wedi newid yn ddramatig: mae heriau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, technolegol ac amgylcheddol wedi trawsnewid cyd-destunau  amrywiaeth ieithyddol byd-eang. Mae cymunedau ieithoedd rhanbarthol, lleiafrifol neu leiafrifiedig mewn gwahanol rannau o'r byd yn parhau i wynebu amrywiaeth o ffactorau ac amgylchiadau: gall eu peuoedd ehangu yn ogystal â lleihau, gall eu poblogaethau mewn niferoedd neu ganrannau gynyddu yn ogystal â gostwng, mae'r patrymau defnydd dyddiol yn cymhlethu ac mae eu siaradwyr yn byw mewn amgylcheddau sy’n gynyddol amlieithog a symudol mewn ardaloedd gwledig a threfol.

Ac eto, yn aml iawn, mae'r fframweithiau sosioeconomaidd, technolegol, diwylliannol a gwleidyddol ehangach yn blaenoriaethu paradeimau a ffyrdd o weithio uniaith. Mae gweithgareddau ac ymdrechion cymunedol – fel y pwysleisiwyd yng ngwaith Fishman ei hun – yn parhau i fod yn adnoddau pwysig i nifer o ieithoedd lleiafrifol mewn meysydd mor amrywiol ag addysg, technoleg, y cyfryngau, gweinyddiaeth gyhoeddus, masnach, datblygu economaidd a strwythurau gwleidyddol ehangach.  

ICML 2023 : Papurau, Rhwydweithio a Mwy  

Yn ogystal â chynnig ystod eang o bapurau academaidd, paneli a phosteri, nod ICML 2023 yw cyflwyno profiad sosioieithyddol penodol o'r Gymru gyfoes i gyfranogwyr. Cynigir hefyd gwybodaeth fanwl am astudiaethau achos sy'n seiliedig ar ymarferwyr, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio a meithrin cysylltiadau. Mae ein partneriaeth Cymru gyfan ar gyfer ICML 2023 yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid sy'n chwarae rhan allweddol mewn adfywio iaith yng Nghymru.  

Galwad am Bapurau  

Mae ICML 2023 yn croesawu cynigion ar gyfer papurau, posteri neu baneli, a bydd rhaglen y gynhadledd yn cael ei strwythuro mewn meysydd thematig, gan gynnwys:  

 • Polisi a chynllunio iaith mewn cyd-destunau amlieithog ac amlddiwylliannol
 • Adfywio ieithoedd lleiafrifol mewn cyd-destunau lleol a byd-eang
 • Addysg, llythrennedd a dysgu iaith mewn amgylcheddau dwyieithog ac amlieithog
 • Ideolegau, hunaniaethau ac agweddau tuag at iaith
 • Anthropoleg ddiwylliannol ac ieithyddol: perthynas iaith â grym ac anghydraddoldebau cymdeithasol.  
 • Y cyfryngau a chyfathrebu - dulliau adfywio iaith ac amlieithrwydd.  
 • Technoleg, digidoli a'r cyfryngau cymdeithasol mewn cymunedau ieithoedd lleiafrifol  
 • Diwydiannau creadigol a diwylliannol
 • Agweddau brodorol a hunaniaeth mewn cyd-destunau ieithoedd lleiafrifol  
 • Heriau amgylcheddol ac ieithoedd lleiafrifiedig 
 • Fframweithiau cyfreithiol a deddfwriaeth iaith  
 • Dulliau sosioieithyddol ac ethnograffig o ymdrin ag arferion iaith  
 • Trawsieithu ac amrywiaeth ieithyddol 
 • Y berthynas rhwng busnes, masnach a marchnata ac ieithoedd lleiafrifol
 • Trosglwyddiad iaith yn y gymuned a rhwng cenedlaethau, ymyriadau ac arferion allweddol  
 • Dulliau rhyngddisgyblaethol o ymdrin â sosioieithyddiaeth ac adfywio iaith  
 • Diwylliant pobl ifanc ac gweithgarwch ac arferion sy'n benodol i oedran  
 • Datblygu economaidd, cynllunio a threfoli mewn cyd-destunau Ieithoedd Lleiafrifol  
 • Symudedd, ymfudo ac ieithoedd lleiafrifiedig  
 • Meysydd perthnasol eraill.  

Ceir manylion isod ar sut i gyflwyno eich cynnig. Os hoffech drafod ymhellach, cysylltwch â'r trefnwyr ar icml2023@gmail.com

Dyddiadau pwysig

Cyflwyno cynigion: yn agor ar 30 Mehefin 2022 ac yn cau 30 Medi 2022.

Rhoi gwybod am y cynigion sydd wedi’u cymeradwyo: 14 Tachwedd 2022.

Cynigion

Gwahoddir cynigion yn ymwneud ag ymchwil wreiddiol, sydd heb ei chyhoeddi o'r blaen ar ieithoedd lleiafrifol, mewn tri fformat: papurau unigol, posteri a phaneli. Dylai'r cynigion ymwneud ag un (neu ragor) o'r themâu a nodir uchod. Dylid cyflwyno'r cynigion yn y Gymraeg neu'r Saesneg.

 

Papurau a Phosteri

Dylid cyflwyno crynodeb (300 gair gan gynnwys cyfeiriadau) o'ch papur neu boster. Dylai'r crynodeb gynnwys digon o fanylion i ganiatáu i adolygwyr asesu rhinweddau gwyddonol y cynnig.

Caniateir 15 munud i gyflwyno papurau llafar, gyda thrafodaeth i ddilyn.

Bydd posteri’n gyfuniad o arddangosfa weledol ar fwrdd poster o uchafbwyntiau eich ymchwil gyda chyfle i holi ac ateb cwestiynau. Bydd y poster ar gael i'w weld gan gyfranogwyr yn ystod y slot a nodir yn rhaglen y gynhadledd. Anogir pawb sy'n cymryd rhan i ymweld â'r posteri a thrafod â'r prif awdur yn ystod y gynhadledd.

Paneli

Mae panel yn gasgliad o gyflwyniadau papur sy'n ymwneud â phwnc o ddiddordeb sydd wedi'i ddiffinio'n benodol, ac fe'u cynigir mewn bloc amser o 1.5 awr. Cyfyngir y cynigion ar gyfer paneli i 500 o eiriau, a dylent gynnwys crynodebau byr o bob un o'r papurau sydd i'w cynnwys, ynghyd â theitlau papur, enwau a manylion cyswllt y cyflwynwyr unigol.

Dylid cynnwys digon o fanylion er mwyn caniatáu i adolygwyr cymheiriaid farnu rhinweddau gwyddonol y cynnig. Rhaid hefyd penodi cadeirydd/hwylusydd ar gyfer y sesiwn. Cyfrifoldeb yr un sy'n cyflwyno cynnig ar gyfer panel yw sicrhau caniatâd a chydweithrediad yr holl gyfranogwyr cyn cyflwyno’r cynnig.

Rydym yn croesawu'n arbennig Baneli sy'n cyflwyno ymchwil gymharol, ymchwil rhyngddisgyblaethol neu astudiaethau achos o fwy nag un gymuned o ieithoedd lleiafrifol.

Cyflwyno eich cynnig

Dylid anfon pob cynnig drwy e-bost at ICML2023@gmail.com gan ddefnyddio'r templed canlynol y gellir ei lawrlwytho.

Dylid cyflwyno cynigion yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Os hoffech gyflwyno yn y gynhadledd mewn iaith heblaw iaith eich cynnig, neu os yw eich panel yn cynnwys mwy nag un iaith cyflwyno, nodwch hyn yn glir yn y cynnig.