Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo

dragon

Recriwtio ar gyfer Hydref 2019

Dyma gwrs arloesol a gynigir gan Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer darpar isdeitlwyr. Mae’r defnydd cynyddol o ddeunydd clyweledol yn ein bywydau pob dydd wedi arwain at gynnydd enfawr yn y galw am isdeitlo yn y blynyddoedd diwethaf.

Ffeithiau Allweddol

Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
1 Blwyddyn

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Yr Athrofa Addysg
Enw Cyswllt:
Gwen Davies
E-bost Cyswllt:
g.j.davies@pcydds.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   CymraegMae’r cwrs yn ddatblygiad naturiol i unigolion sydd wedi gwneud rhywfaint o gyfieithu ac awydd datblygu eu sgiliau personol, neu unigolion sy’n ystyried datblygu gyrfa yn y maes hwn. Cynlluniwyd y Dystysgrif mewn cydweithrediad â chwmnïau isdeitlo a darlledwyr proffesiynol.

Bydd y partneriaid allanol yn cyfrannu’n helaeth tuag at y cymhwyster, drwy addysgu a chynnig lleoliadau ar gyfer profiadau gwaith. Cymhwyster yw hwn fydd yn cyfuno arferion da a phrofiadau gwerthfawr yn y gweithle gyda sesiynau academaidd ond ymarferol ar gampws Llambed.

Cyflwynir amrywiaeth o sgiliau angenrheidiol i’r maes ac ystyrir nodweddion rhaglenni amrywiol, megis cyflymder llefaru, rhannu isdeitlau, defnydd o orchmynion lleisiol, rhythm, ayyb. Ceir hyfforddiant hefyd yn egwyddorion ieithyddol a sgiliau technegol angenrheidiol ar gyfer isdeitlo’n broffesiynol a chiwio’n fyw. Bydd elfen ymarferol y modwl yn canolbwyntio ar ddatblygu hyder y myfyrwyr wrth iddynt roi cynnig ar ymarfer y grefft o isdeitlo o’r newydd dan gyfarwyddyd.

Canolbwyntir ar weithdai ymarferol mewn awyrgylch broffesiynol er mwyn i fyfyrwyr ddeall gofynion isdeitlo. Mae’r rhaglen hon yn cyfuno theori ac ymarfer drwy gynnig dwy ffrwd arbenigol, ac yn rhoi cyfle i fyfyrwyr fanteisio ar leoliadau gwaith mewn cwmnïau isdeitlo proffesiynol. Datblygir medrusrwydd mewn ystod eang o sgiliau galwedigaethol a throsglwyddadwy gan gynnwys, casglu gwybodaeth , datblygu dyfeisgarwch unigol a rheoli amser, meddwl yn ddadansoddol, y gallu i adnabod problemau a ffyrdd o’u datrys.

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau 60 credyd yn llwyddiannus ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo, sef:

(i) CYIS7001C Hanfodion Isdeitlo (10 credyd),
(ii) CYIS7002C Isdeitlo – Ymarfer ac Ymgyfarwyddo (20 credyd) a
(iii) CYCY7003 Isdeitlo Byw yn y Gweithle (30 credyd).

Anogir pob myfyriwr i gwblhau’r tri modwl, ond mewn rhai achosion os oes cryn brofiad blaenorol gan y darpar fyfyriwr o isdeitlo, gall y myfyriwr wneud cais i gael ei eithrio o’r modwl cyntaf (Hanfodion Isdeitlo). Y mae pob modwl yn adeiladu ar yr un blaenorol ac oherwydd hynny bydd yn rhaid i ymgeiswyr ddilyn y modylau’n gronolegol yn y drefn a nodir uchod.

Y nod yw cynnig cyfleoedd i ddatblygu, cynnal, cadarnhau a mireinio dealltwriaeth a gwybodaeth yn y maes yn ogystal â sgiliau isdeitlo sy’n hanfodol i lwyddo mewn sefyllfa broffesiynol.

Tystysgrif alwedigaethol, ymarferol yw hon; felly rhoddir y prif bwyslais ar asesu sgiliau ymarferol y myfyrwyr wrth iddynt isdeitlo. Bydd aseiniadau’r myfyrwyr yn cael eu cynnal yn y Brifysgol mewn awyrgylch broffesiynol er mwyn adlewyrchu eu profiadau yn y gweithle.

Disgwylir i’r myfyrwyr gwblhau gwaith ysgrifenedig adfyfyriol yn deillio o brofiadau ymarferol y modwl.

Fel arfer disgwylir bod darpar fyfyrwyr wedi ennill gradd gyntaf mewn maes perthnasol (e.e. Cymraeg, Saesneg, Ffilm a Chyfryngau) a ddyfarnwyd gan brifysgol neu gorff dyfarnu cydnabyddedig. Croesewir ceisiadau hefyd oddi wrth fyfyrwyr hŷn nad ydynt efallai yn cydymffurfio â gofynion academaidd y dull mynediad arferol. Rhaid i ymgeiswyr fedru ysgrifennu’n safonol yn Gymraeg a’r Saesneg.

Prif nodweddion:

  • datblygwyd y cymhwyster unigryw hwn mewn cydweithrediad â chwmnïau cynhyrchu a darlledwyr yng Nghymru.
  • hyfforddiant arbenigol mewn grwpiau bach a chyfle i ennill profiad yn y gweithle.
  • cyfle i ddatblygu medrusrwydd priodol ac ymwybyddiaeth o feddalwedd proffesiynol.
  • cyfleoedd i ymweld â chwmnïau isdeitlo ac ennill cymhwyster galwedigaethol sy’n berthnasol i’r gweithle.

Mae’r Dystysgrif yn addas ar gyfer:

  • Cyfieithwyr proffesiynol sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol er mwyn cynyddu eu gwasanaeth ac ehangu eu marchnad.
  • Graddedigion sy’n bwriadu dilyn gyrfa yn y maes.
  • Isdeitlwyr proffesiynol sy’n dymuno ennill cymhwyster cydnabyddedig yn y maes a dilyn Rhaglen Datblygiad Parhaus.