UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Astudiaethau Addysg (BA)

Astudiaethau Addysg (BA)

Ymgeisio Nawr

Nod y rhaglen hon yw eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i weithio gyda dysgwyr o bob oed ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Rydym yn ceisio datblygu ein dysgwyr i fod yn feddylwyr beirniadol annibynnol sy'n barod i ymgysylltu a gweithredu fel asiantau newid yn y DU ac yn fyd-eang.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Astudiaethau Addysg (BA)
Cod UCAS: DUS1
Gwnewch gais trwy UCAS

Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant (BA)
Cod UCAS: X364
Gwnewch gais trwy UCAS

Gallwch wneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol gan ddefnyddio’r botwm Ymgeisio Nawr ar frig y dudalen.


Book an Open Day Book a Taster Day Request Information

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Mae'r cyfle i astudio ystod o bynciau sy'n gysylltiedig ag addysg sy'n berthnasol i ystod eang o yrfaoedd gydag opsiynau llwybr unigryw yn caniatáu ichi arbenigo'ch astudiaethau mewn maes sy'n addas i chi. 
 2. Meintiau dosbarthiadau llai gyda darlithwyr cefnogol a phrofiadol sy'n rhoi'r dysgwr wrth galon y rhaglen 
 3. Rhaglen sydd wedi'i hen sefydlu ac sydd wedi'i dysgu am dros 11 mlynedd yn Abertawe. 
 4. Cysylltiadau cyflogadwyedd rhagorol a chyfleoedd ar gyfer dilyniant ôl-raddedig. 
 5. Mae sesiynau wedi'u hamserlennu mewn ffordd sy'n addas i deuluoedd sy'n eich galluogi i astudio mewn amgylchedd cefnogol a gofalgar. 

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar archwilio addysg o safbwyntiau hanes, athroniaeth, seicoleg a chymdeithaseg, a thrwy hynny gynnig mewnwelediadau beirniadol i chi i faterion allweddol o sut mae dysgu'n cael ei drefnu a'r ffactorau sy'n dylanwadu arno. Rydym hefyd yn archwilio materion addysgol ehangach fel cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ogystal â dysgu creadigol, dewisiadau amgen i addysg brif ffrwd ac ymgysylltu â'r gymuned.

Bydd y rhaglen yn archwilio materion fel:

 1. Pam mae gennym ni'r system addysg sydd gennym ni yn y DU nawr?
 2. Pa rôl mae gwleidyddiaeth yn ei chwarae mewn addysg?
 3. Sut mae plant ac oedolion yn dysgu a sut alla i gefnogi hynny orau?
 4. Sut olwg sydd ar systemau addysg ledled y byd?
 5. Pa sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen ar bobl yn yr 21ain ganrif a pham?
Pynciau Modylau
Mae pynciau enghreifftiol yn cynnwys:
 • Dysgu mewn Cyfnod Digidol
 • Datblygiad ar Draws y Oes
 • Amgylcheddau Dysgu Amgen
 • Astudiaethau Cwricwlwm ac Asesu
 • Dysgu sy'n Ymgysylltu â'r Gymuned
 • Dysgwyr a Dysgu Oedolion

Plis sylwch, mae pynciau'n newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Asesir myfyrwyr mewn amryw o ffyrdd i helpu i ddatblygu sgiliau astudio annibynnol yn ogystal â gweithio mewn tîm. Nid ydym yn asesu yn defnyddio arholiadau ond yn hytrach yn defnyddio ystod amrywiol o ddulliau megis portffolios, cyflwyniadau, posteri academaidd yn ogystal ag ystod o gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar ymchwil.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Y cynnig nodweddiadol ar gyfer y rhaglen hon yw 88 pwynt UCAS.

Mae'r rhaglen Astudiaethau Addysg a'r rhaglenni llwybr cysylltiedig wedi'u bwriadu ar gyfer ymadawyr ysgol Safon Uwch yn ogystal â'r rhai sydd wedi gadael addysg ac sydd bellach eisiau dychwelyd.

Rydym hefyd yn rhoi pwyslais mawr ar gefnogi ac annog myfyrwyr mynediad ansafonol ac rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â sgiliau a phrofiad bywyd perthnasol yn ogystal â'r potensial academaidd i lwyddo gyda ni.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs, rydym yn teilwra ein modiwlau a'n hasesiadau i'ch cefnogi'n weithredol wrth i chi integreiddio i astudiaeth addysg uwch ac yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaethau Myfyrwyr i roi'r holl help sydd ei angen arnoch i wneud y gorau o'ch astudiaethau.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn astudio addysg. Mae gennym boblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, ac mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin, yr awydd i ddeall a gweithio ym myd addysg. Os ydych chi'n ansicr ynghylch yr union yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi, yna gallai'r hyblygrwydd a gynigir gan y cwrs hwn i archwilio ac ystyried ystod o gyfleoedd ei gwneud yr un iawn i chi.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn gyfrifol am dalu cost gwerslyfrau hanfodol, ac am gynhyrchu unrhyw draethodau, aseiniadau a thraethodau hir sy'n ofynnol i gyflawni'r gofynion academaidd ar gyfer pob rhaglen astudio.

Bydd costau pellach hefyd ar gyfer y canlynol, na ellir eu prynu gan y Brifysgol:

 • Deunydd ysgrifennu
 • Llyfrau
 • Gwaith maes
 • Dillad
 • Argraffu a chopïo
 • Gwiriad DBS
Cyrsiau Cysylltiedig

Astudiaethau Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiant (BA)
Astudiaethau Addysg: Cynradd (BA)

 

Dyfyniadau Myfyrwyr

Lynda Westhead, myfyriwr BA Astudiaethau Addysg
"Mae'r cwrs hwn wedi bod yn llawer mwy na gradd i mi yn unig. Mae wedi bod yn brofiad sydd di newid fy mywyd."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid i helpu i gefnogi'ch astudiaeth. I ddarganfod mwy am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael ewch i'n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau.