Cyweliad gyda Chyfarwyddwr Rhaglen

Caroline Lewis | Cyfarwyddwr y Rhaglen Astudiaethau Addysg

Programme Director Banner Caroline Lewis

Mae Astudiaethau Addysg yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg a sut mae’n gweithio.

Mae Astudiaethau Addysg yn ddisgyblaeth gymharol newydd yn y gwyddorau cymdeithasol. Mae’n cynnwys astudio ymhle mae pobl yn dysgu, sut y maent yn dysgu, y gwahanol faterion sy’n codi wrth ddysgu, sut mae ein hysgolion yn gweithio, dysgu gydol oes a llawer iawn o agweddau eraill ar addysg. 

Mae Astudiaethau Addysg yn rhoi i’n dysgwyr ddealltwriaeth arbennig o dda o sut y gallwn gefnogi a datblygu dysgwyr yn y dosbarth, yn y gymuned neu unrhyw senario arall. 

Mae opsiynau gyrfaol helaeth ar gael i raddedigion Astudiaethau Addysg. Mae rhai o’r graddedigion wedi mynd i mewn i addysgu dysgwyr cynradd, uwchradd ac oedolion. Mae llawer yn gweithio mewn llywodraeth leol, yn gweithio dramor, mewn sefydliadau elusengar ac yn y sector cyhoeddus.

Nid dim ond cymhwyster a roddwn i chi, ond fe gewch hefyd gyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy. Mae Astudiaethau Addysg yn addysgu ichi’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer unrhyw rôl sy’n cynnwys  elfennau o ddysgu a datblygu pobl. Rydym yn treulio llawer o amser yn datblygu ein myfyrwyr i geisio rhoi iddynt syniad o ble yr hoffent fynd yn eu gyrfaoedd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn addysg a hoffech wybod sut i gefnogi a datblygu pobl yna gall un o’n llwybrau Astudiaethau Addysg eich gweddu i’r dim.

Dewch i’n diwrnod agored nesaf a gallwn drafod yr holl gyfleoedd y gall Astudiaethau Addysg eu rhoi i chi.

Lynda Westhead | BA (Anrh) Astudiaethau Addysg

Education Studies Student Interview Banner

Roeddwn i’n breuddwydio am fod yn athrawes. Roeddwn wedi gweithio’n llawn amser ers gadael yr ysgol yn 17 oed. Cefais blentyn, cefais swydd ac yn ariannol nid oeddwn yn meddwl y byddai’n bosibl i mi fod yn athrawes mwyach.

Es i un o ddiwrnodau agored Y Drindod Dewi Sant. Es i â fy merch ac roeddwn yn ddigon ffodus i gwrdd â Chyfarwyddwr y Rhaglen, Caroline Lewis.

Dywedodd Caroline wrthyf nad oedd rhaid i mi wneud arholiadau Lefel A, am fod gen i ddigon o brofiad ac y gallwn gofrestru’r mis Medi hwnnw.

Dywedwyd wrthyf am amrywiaeth ac ehangder y rhaglen Astudiaethau Addysg. Nid oedd yn fy nghyfyngu i addysgu’n unig. Gallwn wneud unrhyw beth gyda’r cymhwyster. Gallwn weithio mewn Addysg Uwch, y llywodraeth – roedd nifer o opsiynau, felly roedd yn ddewis da. 

Mae’n siŵr fy mod wedi ffonio Cofrestrfa’r Drindod Dewi Sant ganwaith a chefais fy nghefnogi drwy fy nghais UCAS. 

Nid dim ond gradd addysgu yw Astudiaethau Addysg, mae’n fwy na hynny. Mae yna bedwar piler: hanes, seicoleg, cymdeithaseg ac athroniaeth Mae’n addysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi y gallech eu defnyddio mewn unrhyw swydd.

Ers i mi ddechrau gwneud y cwrs rwyf wedi gwirfoddoli mewn ysgol Gynradd leol ac rwyf wedi bod yn rhan o Sgiliau Astudio gyda Chymorth Cyfoedion, gan helpu myfyrwyr eraill gyda’u hastudiaethau. Ni fuaswn wedi gallu gwneud hyn heb gefndir yr Astudiaethau Addysg.

Mae’r cwrs hwn wedi bod yn llawer mwy na dim ond gradd i mi. Mae’r profiad wedi newid fy mywyd. 

Nid oes gwahaniaeth gen i ddim mwy am bethau a fuodd yn bwysig i mi unwaith. Mae fy mlaenoriaethau wedi newid.

Mae fy mherthynas gyda fy merch wedi newid. Rwyf wedi gallu treulio mwy o amser gyda hi. Mae hi’n fy mharchu ac wedi dysgu pa mor bwysig yw cael addysg – yr addysg gywir gyda chymorth.

Drwy fy ngwylio i’n gwneud aseiniadau, mae hi wedi bod yn rhan ohono, gan wneud ei phrosiectau eu hun, hyd yn oed, ar addysg mewn gwledydd datblygol.

Mae Astudiaethau Addysg wedi fy natblygu mewn llawer o ffyrdd.

Byddai’n dda gen i pe bawn i wedi gwneud hyn flynyddoedd yn ôl. 

Ers dechrau fy nghwrs yn Y Drindod Dewi Sant rwyf wedi cael fy annog gan gyfarwyddwr fy nghwrs a’m darlithwyr i archwilio i unrhyw gyfleoedd sy’n dal fy llygad ac maent wedi dweud wrthyf y byddant yn fy nghefnogi lle bynnag y credant y bydd yn fy natblygu ar y cwrs.

Rwyf wedi bod ag awydd edrych ar addysgu yn America. Rwy’n caru Efrog Newydd. Cefais sêl bendith i gysylltu â Phrifysgol NY ac rwyf wedi diogelu wythnos o brofiad gwaith gyda nhw ym mis Chwefror. Rwyf wedi cael cefnogaeth lawn y Drindod Dewi Sant a bydd hyn yn darparu cysylltiadau rhwng ein rhaglen Astudiaethau Addysg a rhaglen Addysg yr UD.

Dydw i ddim eisiau gadael Y Drindod Dewi Sant. Buaswn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg i wneud y cwrs.