BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar - 2 Flynedd

BA Early Years Education & Care - 2 Years

Mae hwn yn gwrs gradd arloesol, cyddwysedig i’r rheiny sy’n gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd.

Gall myfyrwyr astudio ar un noswaith yr wythnos a rhai dyddiau Sadwrn wrth barhau i weithio / gwirfoddoli'n llawn amser. Cyflwynir y cwrs mewn amgylchedd cefnogol a diddorol ac mae’n archwilio i’r holl agweddau ar les a datblygiad holistaidd plant. Cefnogir myfyrwyr mewn ffordd sy’n galluogi iddynt fod yn raddedigion hyderus a chanddynt allu proffesiynol i ddatblygu’n ymarferyddion effeithiol.

 • Rhaglen garlam – ennill gradd BA lawn gydag anrhydedd mewn 2 flynedd yn unig.
 • Astudio fin nos ac, ar achlysur, ar ddyddiau Sadwrn – wrth barhau i weithio yn y maes addysg blynyddoedd cynnar a’r sector gofal.
 • Yn rhoi’r grym i fyfyrwyr, plant a theuluoedd.
 • Dysgu ymarferol gan gysylltu damcaniaeth ag ymarfer.
 • Datblygu eich sgiliau ymchwil blynyddoedd cynnar.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 8Q18
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 Flynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin | Abertawe
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Plentyndod Cynnar
Enw Cyswllt:
Dr Glenda Tinney BSc
E-bost Cyswllt:
g.tinney@uwtsd.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg   Cymraeg

Twitter‌  facebook‌  UCAS  You Tube‌‌Mae’r rhaglen hon yn radd garlam dwy flynedd, sy'n galluogi i fyfyrwyr gael gradd BA lawn a medrusrwydd galwedigaethol mewn dwy flynedd.  Bydd myfyrwyr yn astudio dros ddwy flynedd academaidd sy’n rhedeg o fis Medi i Orffennaf.  Fel arfer, cynhelir darlithoedd ar un noswaith yr wythnos ac ar rai dyddiau Sadwrn gan alluogi i fyfyrwyr barhau i weithio.  Mae’n bosibl i fyfyrwyr hefyd defnyddio’u gwaith presennol fel lleoliad asesedig gan roi’r cyfle iddynt hefyd gael cymhwyster medrusrwydd galwedigaethol cyfwerth ag Arfer Uwch Lefel 5 CCLD. 

Yn ystod y radd, bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o faterion sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd yn ogystal ag archwilio i agweddau bwysig ar blentyndod fel datblygiad holistaidd, lles, addysg a gofal. 

Bydd asesiadau a darlithoedd yn eich cefnogi wrth i chi wneud cysylltiadau cadarn rhwng eich profiad gwaith / proffesiynol a damcaniaeth addysg a gofal blynyddoedd cynnar.  Mae’r radd yn ffocysu ar sgiliau cyflogadwyedd ac yn datblygu hyder myfyrwyr mewn sefyllfaoedd gwaith.  Felly bydd graddedigion yn datblygu gwybodaeth, gwerthoedd a dealltwriaeth sy’n hanfodol ar gyfer arfer da gwybodus. 

Byddwch yn astudio amrywiaeth o faterion sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd yn ogystal ag archwilio i agweddau bwysig ar blentyndod fel datblygiad holistaidd, lles, addysg a gofal. Mae’r radd yn adfyfyrio ar werthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn gyda phwyslais cryf ar hawliau plant ifanc, pwysigrwydd gwrando ar a pharchu syniadau a phenderfyniadau plant ifanc, a hawl plant ifanc i fynediad at chwarae. Bydd y syniadau hyn yn cael eu harchwilio yng nghyd-destun y Cyfnod Sylfaen, Dechrau’n Deg ac ymagweddau blynyddoedd cynnar rhyngwladol eraill. 

Rhoddir pwyslais cryf ar eich gwaith a’ch profiad proffesiynol eich hun a cheir nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn trafodaethau sy’n cefnogi cynnwys darlithoedd. Trwy gydol eich astudiaethau cewch gyfleoedd i ddysgu mewn gwahanol amgylcheddau ac i ddefnyddio’ch syniadau a’ch menter eich hunan i ymgymryd â thasgau dysgu. Bydd hefyd cyfleoedd i fynd ar ymweliadau a theithiau maes addysgol sy’n rhan o gynnwys gwahanol fodylau. Gall y rhain gynnwys; gweithdai iaith a chwarae; ymweliadau â chanolfannau plentyndod cynnar; gwŷr gwadd o sefydliadau a galwedigaethau blynyddoedd cynnar lleol a chenedlaethol.

Mae modylau nodedig y flwyddyn gyntaf yn cynnwys:

 • Sgiliau astudio academaidd i fyfyrwyr
 • Yr ymarferydd proffesiynol 
 • Datblygiad dynol
 • Chwarae plant: egwyddorion ac arfer
 • Y mathemategydd ifanc: ymchwilio a datrys problemau
 • Amlieithrwydd, aml-feddwl
 • Dulliau ymchwil mewn addysg a gofal blynyddoedd cynnar
 • Adfyfyrio ar ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
 • Lles, gofal a byw yn iach

Mae modylau nodedig yr ail flwyddyn yn cynnwys:

 • Iaith a llythrennedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Amgylcheddau dysgu; dan do a’r awyr agored
 • Amddiffyn yn y blynyddoedd cynnar
 • Arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y blynyddoedd cynnar
 • Plant gydag anghenion ychwanegol: cynhwysiant, eiriolaeth a chyfiawnder
 • Arweinyddiaeth ar gyfer systemau ansawdd
 • Sgiliau arweinyddiaeth ar gyfer entrepreneuriaeth
 • Cynaliadwyedd yn y blynyddoedd cynnar
 • Llythrennedd yn y cyfryngau a llythrennedd ddigidol
 • Blynyddoedd Cynnar: safbwyntiau rhyngwladol

Mae’r radd yma yn cael ei chyflwyno ar gampws Caerfyrddin neu Abertawe (yn dibynnu ar lleoliad y myfyriwr), mewn cymuned ddysgu groesawgar a chyfeillgar. Datblygwyd darpariaeth yr Ysgol gan staff a chanddynt amrywiaeth o brofiadau ym maes addysg a gofal blynyddoedd cynnar gan gynnwys addysg a chymorth cynradd, rheoli meithrinfeydd, amddiffyn a gofal iechyd.  O ganlyniad, mae’r radd yn darparu amrywiaeth o bynciau a phrofiadau i fyfyrwyr eu harchwilio. 

Trwy gydol y cwrs, bydd staff yn darparu amgylchedd cefnogol a diddorol lle anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd ac i gymryd rhan mewn profiadau newydd. Yn y radd, ceir hefyd cyfleoedd i ymgymryd â chyrsiau ardystiedig fel Gwobr John Muir. Bydd nifer o gyfleoedd i fynd ar ymweliadau, i wrando ar ddarlithoedd gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol blynyddoedd cynnar ac am ymweliadau dewisol â gwledydd eraill yn Ewrop a thu hwnt. Mae myfyrwyr presennol yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar wedi magu hyder a phrofiadau bywyd gwerthfawr o'r cyfryw gyfleoedd. Dyluniwyd yr holl brofiadau hyn er mwyn i fyfyrwyr allu datblygu CV amrywiol a thrawiadol a chael sgiliau cyflogaeth pwysig.

Mae’r radd wedi’i dylunio i ddatblygu sgiliau ymchwil, gwerthuso a hunan-fyfyrio myfyrwyr fel eu bod yn barod i gwestiynu a datblygu eu datblygiad proffesiynol eu hunain. Rhoddir amser i diwtoriaid ymweld â’r myfyrwyr yn eu gweithle er mwyn asesu eu cynnydd.

Asesir y radd drwy ddefnyddio amrywiaeth o wahanol fathau o aseiniadau gwaith cwrs gan gynnwys:

 • traethodau
 • portffolios
 • posteri academaidd
 • papurau briffio
 • dadleuon
 • Cyflwyniadau

Fel arfer, mae pob modwl yn cynnwys un neu ddau ddarn o waith cwrs gan alluogi i fyfyrwyr ddangos ystod o sgiliau, o’u sgiliau ysgrifenedig academaidd i gyflwyniad llafar a sgiliau dadlau. Bydd cyfleoedd i wneud tasgau gwaith cwrs mewn grwpiau a pharau yn ogystal ag aseiniadau unigol.  Nid oes dim arholiadau ffurfiol.

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn annog a rhoi gwerth ar geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dychwelyd at addysg gan y bydd ganddynt brofiadau a sgiliau bywyd a all gefnogi eu cais. Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr wedi cael neu’n gweithio tuag at gymhwyster gofal plant / addysg lefel 3 perthnasol fel NNEB, CACHE, BTEC, NVQ, Safon Uwch.  Fodd bynnag, mae profiad arall hefyd yn werthfawr. Byddant hefyd yn gweithio neu’n gwirfoddoli’n rheolaidd mewn lleoliad neu weithle blynyddoedd cynnar sy’n darparu gwasanaethau i blant ifanc a theuluoedd.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd ddarparu dogfen datgeliad manylach boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Yn rhan o’r broses gwneud cais bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gwrdd â'r tiwtoriaid. Rhydd hyn gyfle i ymgeiswyr ymweld â’r campws, gwrdd â’r darlithwyr a gofyn cwestiynau am y radd. Yn ystod diwrnodau ymweld, mae darlithwyr y cwrs bob tro’n ymddiddori ym mhrofiadau’r ymgeiswyr o wirfoddoli a gweithio gyda phlant.

Golyga’r radd aml-ddisgyblaeth hon y gall y myfyrwyr gyrchu nifer o yrfaoedd sy’n gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd, gan gynnwys:

 • Cydlynydd Cyfnod Sylfaen
 • Swyddog datblygu blynyddoedd cynnar / plentyndod cynnar
 • Swyddog chwarae
 • Darlithydd addysg bellach ac addysg uwch
 • Personél Canolfannau Teuluoedd a Meithrinfeydd

Yn ogystal â’r rhain, mae graddedigion hefyd wedi mynd ymlaen i weithio yn y llywodraeth, ac yn y sectorau gwirfoddol a phreifat.

Mae’r radd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar myfyrwyr yn ogystal â rhoi iddynt sgiliau rheoli amser a threfnu rhagorol. Mae galw mawr am y sgiliau hyn oll gan amrywiaeth o wahanol gyflogwyr, ac felly gellir trosglwyddo’r sgiliau a geir yn ystod y radd i wahanol lwybrau gyrfa. Mae’r radd hefyd yn darparu tystiolaeth o allu galwedigaethol myfyrwyr i weithio yn y sector gofal plant.

Rydym yn gweithio’n agos iawn â chyflogwyr ac mae hyn yn helpu’r tîm darlithio i sicrhau bod cynnwys y radd yn cefnogi’r mathau o sgiliau a phrofiadau sydd eu hangen ar raddedigion wrth wneud cais am waith.

 blynyddoedd cynnar info.

Mae yna un gost orfodol yn ychwanegol at y ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n dilyn y rhaglenni Statws Heb Gymhwysedd Ymarferydd

1. Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44. 

Gall myfyrwyr orfod talu costau ychwanegol oherwydd:

a)   mae’n rhaid iddynt fynychu rhai darlithoedd modwl gyda dillad addas ar gyfer astudio yn yr awyr agored. 

b)   o bryd i’w gilydd, yn amodol ar ymchwil cefndir myfyriwr ar gyfer pynciau aseiniad, efallai y bydd angen iddynt deithio i leoliadau blynyddoedd cynnar. 

Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu profiadau astudio gorfodol a gweithgareddau cyfoethogi i fyfyrwyr. Bydd yr Ysgol yn talu am y costau teithio ac astudio a gyfyd yn sgil hyn. Fodd bynnag, ar gyfer rhai ymweliadau, bydd rhaid i fyfyrwyr gyflenwi eu lluniaeth eu hunain. 

Yn ogystal â hyn, mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn trefnu cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gael cymwysterau ychwanegol yn ystod rhan olaf eu rhaglen, er enghraifft Iechyd a Diogelwch, Amddiffyn. Bydd y rhain yn gofyn i’r myfyrwyr dalu costau; a chaiff y gost ei phennu gan y darparwr.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr gymryd rhan mewn ymweliadau tu hwnt i'r campws er enghraifft Caerdydd, Llundain, Sweden a Chanada. Rhaid i’r myfyrwyr dalu cost yr ymweliadau dewisol hyn.

Mae gan yr Ysgol Plentyndod Cynnar enw da am ddarparu addysg uwch o ansawdd uchel. Mae gan y darlithwyr amrywiaeth eang o arbenigedd o’u gyrfaoedd blaenorol gan gynnwys y rheiny sydd wedi gweithio fel personél mewn ysgolion meithrin a chynradd, perchnogion a rheolwyr meithrinfeydd, swyddogion amddiffyn plant yr heddlu, swyddogion datblygu plentyndod cynnar, ymwelwyr iechyd ac ymchwilwyr.

Mae’r darlithwyr hefyd yn cadw mewn cysylltiad agos â'r sector blynyddoedd cynnar er mwyn sicrhau bod gan fyfyrwyr y cyfle i gysylltu'r hyn a ddysgant yn y Brifysgol gyda materion go iawn yn y gweithle. Yn ogystal â hyn, mae gan yr Ysgol gysylltiadau agos â’r gymuned leol a ffocws cryf ar ehangu mynediad fel bod myfyrwyr annhraddodiadol yn gallu dychwelyd i addysg.

Rhoddir i fyfyrwyr sy’n astudio’r radd gwrs arloesol a chyffrous, sy’n cael ei deilwra i hwyluso cysylltiad a chyfranogiad myfyrwyr â'u dysgu eu hunain fel eu bod yn datblygu'n raddedigion hyderus yn y dyfodol yn ogystal â’u bod yn cael cymhwysedd proffesiynol sy'n gyfwerth â CCLD Arfer Uwch Lefel 5.